Γενικός Δείκτης:844.7-0.47%
EUR/USD: 1.23

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Με νέα ονομαστική αξία στο ταμπλό από 24/3

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Με νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι από τις 24/3 διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μετά την αύξηση κεφαλαίου.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Η "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ"  την 9η Ιανουαρίου 2017 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 2017 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,35 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,05 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:

Την 24η Ιανουαρίου 2017, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αρ. Πρωτ. 8938 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 3η Φεβρουαρίου 2017, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320 €) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 € ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2017. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required

Δημοφιλή στο Internet