Αποτελέσματα για:

δικαιούχους κληρονόμους

Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 3,42 ευρώ (μικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπωσ ισχύει), ανέρχεται σε 2,5650 ευρω