ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 94/Α’/19.4.2012) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν.3864/2010 (A’ 119) 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.3864/2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ». β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του ν.2198/1994 (Α’43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων.» γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.3864/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο 63 Ε του ν.3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν.4021/2011 (Α’218), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν.3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν.4021/2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν.3601/2007.» 2. α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιμότητα στο διάστημα των επόμενων τριών έως πέντε ετών» β. Στο άρθρο 6 του ν.3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 ως εξής: «8. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης σύμφωνα την παράγραφο 2, βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3. Το Ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος ή έχει αρχίσει διαδικασία για την ανάκληση της άδειας του πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταμείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11.» 3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 μετά τις λέξεις «υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent Convertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.». β. Στο άρθρο 7 του ν.3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: «5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006 (Α’ 106).» 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3864/2010 καταργείται. 5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.3864/2010 οι λέξεις «Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν.3601/2007». β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30η Μαρτίου 2012. 6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν.3864/2010, παράγραφο που προστέθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του ν.4021/2011 στο άρθρο 16 του ν.3864/2010, άρθρο που αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν.4051/2012 (Α’40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής: «Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» Άρθρο 2 Τροποποιήσεις του ν.3601/2007 (Α’ 178) και του ν.3556/2007 (Α’ 91) 1. Στο άρθρο 63 Δ του ν.3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: «17. Το άρθρο 9 του ν.3959/2011 (Α’ 93) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.3959/2011.» 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία». Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πηγή: Publica

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 94/Α’/19.4.2012) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν.3864/2010 (A’ 119) 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.3864/2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ». β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του ν.2198/1994 (Α’43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων.» γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.3864/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο 63 Ε του ν.3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν.4021/2011 (Α’218), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν.3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν.4021/2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν.3601/2007.» 2. α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιμότητα στο διάστημα των επόμενων τριών έως πέντε ετών» β. Στο άρθρο 6 του ν.3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 ως εξής: «8. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης σύμφωνα την παράγραφο 2, βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3. Το Ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος ή έχει αρχίσει διαδικασία για την ανάκληση της άδειας του πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταμείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11.» 3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3864/2010 μετά τις λέξεις «υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent Convertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.». β. Στο άρθρο 7 του ν.3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: «5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006 (Α’ 106).» 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3864/2010 καταργείται. 5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.3864/2010 οι λέξεις «Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν.3601/2007». β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30η Μαρτίου 2012. 6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν.3864/2010, παράγραφο που προστέθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του ν.4021/2011 στο άρθρο 16 του ν.3864/2010, άρθρο που αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν.4051/2012 (Α’40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής: «Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.» Άρθρο 2 Τροποποιήσεις του ν.3601/2007 (Α’ 178) και του ν.3556/2007 (Α’ 91) 1. Στο άρθρο 63 Δ του ν.3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: «17. Το άρθρο 9 του ν.3959/2011 (Α’ 93) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.3959/2011.» 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία». Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πηγή: Publica

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 23/10.4.2012 Σχετ.: Έγγραφο Φ.80000/31899/2322/28.9.2011 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα ανάκλησης αποφάσεων από αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται από την ανωτέρω ημερομηνία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που είχαν αναγνωρίσει πριν από τον στρατό χωρίς τις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, να τον αναγνωρίσουν με τις ευνοϊκότερες διατάξεις. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Οι πράξεις αναγνώρισης χρόνου (ειδικότερα στρατιωτικής υπηρεσίας), οι οποίες εκδίδονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων ειδικών διατάξεων και με βάση τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αποτελούν ισχυρές διοικητικές πράξεις και παράγουν διοικητικό δεδικασμένο: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.861/1979, άρθρο 1, παρ. 5, οι οποίες είναι ειδικές και έχουν εφαρμογή για τις αποφάσεις που εκδίδονται από τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής πάσης φύσεως παροχών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να αναθεωρούνται: Α. οποτεδήποτε, αν στηρίζονται σε ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων ή σε πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εφόσον αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη δικαστική απόφαση και Β. εντός εύλογου διαστήματος αν προκύψουν νέα κρίσιμα έγγραφα ή υπήρξε αποδεδειγμένη πλάνη περί τα πράγματα ή διαπιστώθηκαν λογιστικά λάθη. Επομένως, η αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων με τις διατάξεις του Ν.861/1979 χωρεί μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται σε αυτές. Όλα τα παραπάνω κάμπτονται και μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση για ανάκληση νόμιμης διοικητικής πράξης, με την οποία τυχόν επανέρχεται ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας, μεταβολής της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) ή πλάνης περί τα πράγματα. Με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 18 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, επέρχεται μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιείται η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% – 50% για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται από 1.1.2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010. Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι αρμόδιο όργανο στην προκειμένη περίπτωση για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της (άρθρο 21 του Ν.2690/1999 – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), οι αποφάσεις χρόνου στρατιωτικής θητείας θα αντιμετωπίζονται ως εξής: Α. Προκειμένου για αποφάσεις που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη στον ασφαλισμένο, αυτές ανακαλούνται από την υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε επανυπολογισμό του ποσού της εξαγοράς με βάση την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου. Β. Για τις αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που βρίσκονται στο στάδιο: 1. καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών σε δόσεις, όπου έχει καταβληθεί μέρος, όχι το σύνολο, και 2. εφάπαξ καταβολής, δηλαδή εντός της τρίμηνης προθεσμίας, ή έχει παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και πρόκειται να γίνει εξόφληση σε δόσεις, η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση εξετάζεται και εκδίδεται νέα απόφαση, όπως προαναφέρθηκε στην περ. Α’. Η έκπτωση που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, γίνεται επί του νέου ποσού που θα προκύψει. Εάν έχουν ήδη καταβληθεί κάποιες εισφορές, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρεθούν από το νέο τελικό ποσό. Σημειώνεται ότι δεν ανακαλούνται αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο των αναλογουσών εισφορών μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.3863/2010. Δυνατότητα ανάκλησης υφίσταται μόνο σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει τις εισφορές μετά από τις 15.7.2010 και εφόσον υποβάλλει αίτημα επιστροφής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του ενδιαφερόμενου και αίτηση ανάκλησης της απόφασης, αφού ενημερωθεί ότι θα γίνει νέος επανυπολογισμός με βάση την τρέχουσα ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης. Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό της υπηρεσίας σας. Πηγή: Publica

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 23/10.4.2012 Σχετ.: Έγγραφο Φ.80000/31899/2322/28.9.2011 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα ανάκλησης αποφάσεων από αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται από την ανωτέρω ημερομηνία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που είχαν αναγνωρίσει πριν από τον στρατό χωρίς τις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, να τον αναγνωρίσουν με τις ευνοϊκότερες διατάξεις. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Οι πράξεις αναγνώρισης χρόνου (ειδικότερα στρατιωτικής υπηρεσίας), οι οποίες εκδίδονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων ειδικών διατάξεων και με βάση τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αποτελούν ισχυρές διοικητικές πράξεις και παράγουν διοικητικό δεδικασμένο: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.861/1979, άρθρο 1, παρ. 5, οι οποίες είναι ειδικές και έχουν εφαρμογή για τις αποφάσεις που εκδίδονται από τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής πάσης φύσεως παροχών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να αναθεωρούνται: Α. οποτεδήποτε, αν στηρίζονται σε ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων ή σε πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εφόσον αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη δικαστική απόφαση και Β. εντός εύλογου διαστήματος αν προκύψουν νέα κρίσιμα έγγραφα ή υπήρξε αποδεδειγμένη πλάνη περί τα πράγματα ή διαπιστώθηκαν λογιστικά λάθη. Επομένως, η αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων με τις διατάξεις του Ν.861/1979 χωρεί μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται σε αυτές. Όλα τα παραπάνω κάμπτονται και μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση για ανάκληση νόμιμης διοικητικής πράξης, με την οποία τυχόν επανέρχεται ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας, μεταβολής της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) ή πλάνης περί τα πράγματα. Με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 18 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, επέρχεται μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιείται η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% – 50% για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται από 1.1.2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010. Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι αρμόδιο όργανο στην προκειμένη περίπτωση για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της (άρθρο 21 του Ν.2690/1999 – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), οι αποφάσεις χρόνου στρατιωτικής θητείας θα αντιμετωπίζονται ως εξής: Α. Προκειμένου για αποφάσεις που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη στον ασφαλισμένο, αυτές ανακαλούνται από την υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε επανυπολογισμό του ποσού της εξαγοράς με βάση την εισφορά του Κλάδου Σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου. Β. Για τις αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που βρίσκονται στο στάδιο: 1. καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών σε δόσεις, όπου έχει καταβληθεί μέρος, όχι το σύνολο, και 2. εφάπαξ καταβολής, δηλαδή εντός της τρίμηνης προθεσμίας, ή έχει παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και πρόκειται να γίνει εξόφληση σε δόσεις, η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση εξετάζεται και εκδίδεται νέα απόφαση, όπως προαναφέρθηκε στην περ. Α’. Η έκπτωση που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει, γίνεται επί του νέου ποσού που θα προκύψει. Εάν έχουν ήδη καταβληθεί κάποιες εισφορές, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρεθούν από το νέο τελικό ποσό. Σημειώνεται ότι δεν ανακαλούνται αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο των αναλογουσών εισφορών μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.3863/2010. Δυνατότητα ανάκλησης υφίσταται μόνο σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει τις εισφορές μετά από τις 15.7.2010 και εφόσον υποβάλλει αίτημα επιστροφής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του ενδιαφερόμενου και αίτηση ανάκλησης της απόφασης, αφού ενημερωθεί ότι θα γίνει νέος επανυπολογισμός με βάση την τρέχουσα ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης. Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό της υπηρεσίας σας. Πηγή: Publica

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 22/10.4.2012 Σχετ.: Εγκύκλιοι 93/29.9.2009 και 37/6.5.2010 του ΟΑΕΕ. Με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού. Με το νεότερο έγγραφό του Φ.1035/29876/985/24.2.2012, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών), μας γνώρισε τα ακόλουθα: Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές διακρίνονται σε: Α. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Αξιών και Β. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων. Συγκεκριμένα: Α. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην Αντικρυστές) μετά από τη συγχώνευση του Ταμείου Ασφάλισης Χρηματιστών Μεσιτών Αντικρυστών (ΤΑΧΜΑ) στο τ.Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (τ.ΤΑΕ), με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1759/1988, υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ.ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ. Β. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων που άρχισαν να δραστηριοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 1999 με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων (Ν.2533/1997), υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως παρέχοντες εξαρτημένη εργασία. Προκειμένου να μην διαταραχθεί ο ασφαλιστικός βίος των προαναφερόμενων προσώπων, οι μεν Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι δε Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων, οι οποίοι βάσει της Οδηγίας 37/6.5.2010 υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στο εξής θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οδηγίες Για τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων που τυχόν έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, παραμένει ισχυρός ο χρόνος ασφάλισής τους μέχρι και 24.2.2012, ημερομηνία του εγγράφου του Υπουργείου (δηλαδή μέχρι και τον 2ο/2012) και εφεξής, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό της Μονάδας σας. Πηγή: Publica

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 22/10.4.2012 Σχετ.: Εγκύκλιοι 93/29.9.2009 και 37/6.5.2010 του ΟΑΕΕ. Με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού. Με το νεότερο έγγραφό του Φ.1035/29876/985/24.2.2012, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών), μας γνώρισε τα ακόλουθα: Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές διακρίνονται σε: Α. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Αξιών και Β. Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων. Συγκεκριμένα: Α. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην Αντικρυστές) μετά από τη συγχώνευση του Ταμείου Ασφάλισης Χρηματιστών Μεσιτών Αντικρυστών (ΤΑΧΜΑ) στο τ.Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (τ.ΤΑΕ), με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1759/1988, υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ.ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ. Β. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων που άρχισαν να δραστηριοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 1999 με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων (Ν.2533/1997), υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως παρέχοντες εξαρτημένη εργασία. Προκειμένου να μην διαταραχθεί ο ασφαλιστικός βίος των προαναφερόμενων προσώπων, οι μεν Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι δε Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων, οι οποίοι βάσει της Οδηγίας 37/6.5.2010 υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στο εξής θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οδηγίες Για τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων που τυχόν έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, παραμένει ισχυρός ο χρόνος ασφάλισής τους μέχρι και 24.2.2012, ημερομηνία του εγγράφου του Υπουργείου (δηλαδή μέχρι και τον 2ο/2012) και εφεξής, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό της Μονάδας σας. Πηγή: Publica

17553/390/18.4.2012 Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Ν.4002/2011 Μέρος Δ’ (Κεφάλαιο Η’) (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011), που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, για το διάστημα από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι και 20 Ιουνίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει και το διάστημα που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού, «τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από το νόμο αυτό». Επίσης, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δυνάμει του άρθρου 50 παρ.12 του ίδιου άνω νόμου. Δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.3229/2004 συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιγνίων, η οποία με τον Ν.4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4038/2012, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Η ΕΕΕΠ διαθέτει διοικητική, οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και έχει σημαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σαφώς προσδιορισμένες, ως προς την έκταση και το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων του Ν.4002/2011, όπως ισχύει. Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ Β1. Στόχοι Ν.4002/2011 Ο Ν.4002/2011, αναμόρφωσε και συμπλήρωσε το νομικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς τόσο των τυχερών παιγνίων όσο και των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Ειδικότερα και αναφορικά με τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απελευθέρωσε την εν γένει αγορά όλων των μορφών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με τη ρητή κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’/1.7.2002), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011. Πρωταρχικός στόχος του Ν.4002/2011 υπήρξε η συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ΕΕ στις υποθέσεις C-65/05 και C-109/08 και συνεπώς και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήλθε από τις 22.8.2011, ημερομηνία ισχύος της ως άνω νομοθεσίας. Περαιτέρω η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εποπτικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε α) να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, β) να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων, γ) να διασφαλισθεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται προς παράνομη αισχροκέρδεια, δ) να προστατευτούν οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό που μπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η μετατροπή των ψυχαγωγικών-τυχερών παιγνίων σε παράνομα τυχερά παίγνια, στ) να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους, ώστε να περιορισθεί και προοδευτικά να εξαλειφθεί, ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις κ.α.) και ζ) να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Β2. Ισχύουσα Νομοθεσία Η νομοθεσία που διέπει την αγορά των παιγνίων είναι η εξής : - N.3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α’/10.2.2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». - N.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Μέρος Δ’ (Κεφάλαιο Η’) «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Β3. Ορισμοί: Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4002/2011 ορίζονται ως: 1) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971 (ΦΕΚ 21/Α’), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε: ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μηχανικά παίγνια» Κατηγορία αα) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα, καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί Τα μηχανικά παίγνια που υφίστανται σήμερα και λειτουργούν σε διάφορους χώρους όπως, Λούνα Παρκ και μεγάλα πολυκαταστήματα, είναι συνήθως το ποδοσφαιράκι, η μπασκέτα, το monopole standard, κ.α. Τα μηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελεύθερα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια» κατηγορία ββ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν περισσότερα παίγνια από ότι στην κατηγορία των μηχανικών παιγνίων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η μηχανή με τα κουκλάκια και άλλα είδη δώρων, διάφορες δωρομηχανές όπως, η μπουνιά, το street basketball, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο automat boxer machine, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο ford racing dlx και virtual striker, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο αυτόματος πωλητής ωροσκοπίου κ.α. Τα ως άνω παίγνια είναι εγκατεστημένα σε χώρους όπως για παράδειγμα περίπτερα, supermarket, λούνα παρκ, καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ. Τα ηλεκτρομηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από της καταργήσεως των σχετικών διατάξεων του Ν.3037/2002, με τον Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011). ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ηλεκτρονικά παίγνια» κατηγορία γγ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων, που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου. Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα γνωστά παίγνια, τα οποία διαθέτουν λογισμικό πρόγραμμα (software) και μονάδα ηλεκτρονικού μηχανισμού (hardware). Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: Pacman, supermario, hot crazy, magic games, crazy typhoon, crow for cash κ.α. Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής διεξάγονται ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με την κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011. Σύμφωνα με τα άρθρα 38, 41 και 44 του Ν.4002/2011 η εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων της ως άνω κατηγορίας γγ), που έχουν πιστοποίηση από άλλη αρμόδια εθνική αρχή ή αναγνωρισμένο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ή οργανισμό πιστοποίησης στα πλαίσια της αμοιβαιότητας είναι ελεύθερη και η προσωρινή έλλειψη προδιαγραφών για τα παιγνιομηχανήματα αυτά δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσαρμόσει το παιγνιομηχάνημα, στο φορολογικό μηχανισμό καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων. 2) «Τυχερά παίγνια»: Είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά, ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων, ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια», ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα. Η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων γίνεται μόνον από την ΟΠΑΠ Α.Ε κατά τους ειδικότερους όρους του άρθρου 39 επ. του Ν.4002/2011 και την υπ’ αριθ. 10010/4.11.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2503/Β’/4.11.2011). Σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω των παιγνιομηχανημάτων απαγορεύεται μέχρι την ανάληψη των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε καταστήματα πριν την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, με τον οποίο θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Πιστοποίηση καταστήματος για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων – Internet cafe και internet stations Η λειτουργία καταστημάτων διέπεται στην ελληνική νομοθεσία από διατάξεις όπως π.χ. αστυνομικές διατάξεις περί προστασίας ανηλίκων, προδιαγραφές πυρόσβεσης κ.α. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν.4002/2011, σε περίπτωση εγκατάστασης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, απαιτείται και ειδικότερη πιστοποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ μετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων, ή όσων εκμεταλλεύονται τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια με παιγνιομηχανήματα. Τα καταστήματα στα οποία διεξάγονται τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια με παιγνιομηχανήματα δίνεται η δυνατότητα να λάβουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011 εντός εξαμήνου από τη συγκρότηση της ΕΕΕΠ (υπ’ αριθ. ΥΑ55906/1673 (ΦΕΚ 444/Β’/21.12.2011). Τα λειτουργούντα από τη δημοσίευση του Ν.4002/2011 καταστήματα οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των ως άνω πιστοποιήσεων και αδειών. Με τη διαδικασία πιστοποίησης επιδιώκεται η αποτροπή μετατροπής των τεχνικών παιγνίων σε τυχερά. Ταυτόχρονα αποτρέπεται τυχόν δυσανάλογο διοικητικό ή οικονομικό βάρος, καθώς το τέλος της πιστοποίησης βασίζεται σε οικονομοτεχνική μελέτη (άρθρο 42 παρ. 3). Η λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων και των internet cafe), διέπεται από το άρθρο 3 του Ν.3037/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 παρ. 16 του Ν.4002/2011. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ειδική άδεια του δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα, ή του λιμένα, αν η υπηρεσία παρέχεται σε πλοίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26.11.2003(ΦΕΚ 1827/Β’/8.12.2003) υπουργική απόφαση. Η πρόσβαση μέσω των internet cafe, σε ιστοσελίδες παρόχων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1248/13.12.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, δεν υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις που προβλέπει ο Ν.4002/2011. Προκύπτει σαφώς, ότι η ΕΕΕΠ δεν έχει την υποχρέωση πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν στα διάφορα σημεία διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου όπως στα internet cafe κ.α., καθώς και στους οικιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς ή μη κ.λπ. Επιπλέον, για το μεταβατικό καθεστώς δεν απαιτείται πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου και κατά συνέπεια δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011. Στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 21 ετών, εντός δε του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πρέπει να είναι αναρτημένη η άδεια τόσο του παρόχου, όσο και της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις αυτές απαγορεύεται οιαδήποτε μορφή ανταλλακτηρίου ήτοι η έκδοση και η εξαργύρωση κουπονιών. Επομένως, όλες οι συναλλαγές που αφορούν στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια θα πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τυχόν παραβίαση θα υπόκειται στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011 δεν συμβάλλονται με internet cafe ή άλλα καταστήματα δημόσιας συνάθροισης. Στα καταστήματα αυτά επιτρέπεται οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες των παραπάνω παρόχων αυτοβούλως και όχι υποκινούμενοι από τους υπευθύνους καταστημάτων. Η διεξαγωγή παιγνίων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να γίνεται οργανωμένα και με παρακίνηση ή επιτόπου διαφήμιση ή προώθηση δηλαδή να δημιουργείται στο χρήστη η εντύπωση ότι βρίσκεται σε κατάστημα παιγνίων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που επιτρέπουν την απλή πρόσβαση στους ανωτέρω ιστότοπους κατά την μεταβατική περίοδο δεν χρειάζονται πιστοποίηση διότι δεν είναι παιγνιομηχανήματα αφού το παίγνιο διεξάγεται μέσω του ιστότοπου. Υπολογιστές όμως που φέρουν λογισμικό παιγνίων είναι παιγνιομηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο υπολογιστής αποσυνδεθεί από το δίκτυο και συνεχίζεται το παίγνιο, τότε πρόκειται περί παιγνιομηχανήματος. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011. Διαφήμιση Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση για τις εταιρείες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν υπήχθησαν αυτοβούλως στις διατάξεις του Ν.4002/2011 (ΠΟΛ.1248/13.12.2011 υπουργική απόφαση), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 50 (άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012). Αντίστοιχα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4002/2011, στους διαφημιζόμενους καθώς και στους διαφημιστές, εκδότες και διευθυντές μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τέλη και Παράβολα Η διαδικασία καταβολής τελών και παραβόλων, ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 50 του Ν.4002/2011. Με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 10 του ως άνω άρθρου, θα διασαφηνιστεί ο χρόνος καταβολής τους, τα επί μέρους ποσά, οι όροι καταβολής και τα όργανα είσπραξης. Σήμερα και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, δεν καταβάλλονται τέλη και παράβολα. Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών θα καθοριστεί με το Προεδρικό Διάταγμα «Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων», όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 29 του Ν.4002/2011. Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν.4002/2011. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.4002/2011 «Μέσα σε έξι μήνες από τον διορισμό των μελών της ΕΕΕΠ, τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την Ελληνική Πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από τον νόμο αυτό». Συνεπώς, από την ανάλυση της ως άνω διατύπωσης προκύπτει ότι: - Από τον Δεκέμβριο του 2011 (ημερομηνία διορισμού των μελών της ΕΕΕΠ) έχει δοθεί προθεσμία ενός εξαμήνου για την τακτοποίηση των θεμάτων άδειας και πιστοποίησης. - Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2011 (ημερομηνία ψήφισης του Ν.4002) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ουδεμία παράβαση υφίσταται, ούτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 51 και 52 του Ν.4002/2011 διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεδομένου ότι, κατά το διάστημα αυτό δεν είχαν εκδοθεί τα προαπαιτούμενα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου, ενώ τα άρθρα 1, 2 και τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 3 του Ν.3037/2002 (με τον οποίο είχε εισαχθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνίων αυτών), είχαν ήδη καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011. Πηγή: Publica

17553/390/18.4.2012 Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Ν.4002/2011 Μέρος Δ’ (Κεφάλαιο Η’) (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011), που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, για το διάστημα από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι και 20 Ιουνίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει και το διάστημα που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού, «τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από το νόμο αυτό». Επίσης, με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δυνάμει του άρθρου 50 παρ.12 του ίδιου άνω νόμου. Δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.3229/2004 συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιγνίων, η οποία με τον Ν.4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4038/2012, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Η ΕΕΕΠ διαθέτει διοικητική, οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και έχει σημαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σαφώς προσδιορισμένες, ως προς την έκταση και το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων του Ν.4002/2011, όπως ισχύει. Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ Β1. Στόχοι Ν.4002/2011 Ο Ν.4002/2011, αναμόρφωσε και συμπλήρωσε το νομικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς τόσο των τυχερών παιγνίων όσο και των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Ειδικότερα και αναφορικά με τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απελευθέρωσε την εν γένει αγορά όλων των μορφών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με τη ρητή κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’/1.7.2002), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011. Πρωταρχικός στόχος του Ν.4002/2011 υπήρξε η συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ΕΕ στις υποθέσεις C-65/05 και C-109/08 και συνεπώς και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήλθε από τις 22.8.2011, ημερομηνία ισχύος της ως άνω νομοθεσίας. Περαιτέρω η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εποπτικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε α) να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, β) να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων, γ) να διασφαλισθεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά-τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται προς παράνομη αισχροκέρδεια, δ) να προστατευτούν οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό που μπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η μετατροπή των ψυχαγωγικών-τυχερών παιγνίων σε παράνομα τυχερά παίγνια, στ) να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους, ώστε να περιορισθεί και προοδευτικά να εξαλειφθεί, ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις κ.α.) και ζ) να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Β2. Ισχύουσα Νομοθεσία Η νομοθεσία που διέπει την αγορά των παιγνίων είναι η εξής : - N.3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α’/10.2.2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». - N.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Μέρος Δ’ (Κεφάλαιο Η’) «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Β3. Ορισμοί: Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4002/2011 ορίζονται ως: 1) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971 (ΦΕΚ 21/Α’), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε: ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μηχανικά παίγνια» Κατηγορία αα) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα, καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί Τα μηχανικά παίγνια που υφίστανται σήμερα και λειτουργούν σε διάφορους χώρους όπως, Λούνα Παρκ και μεγάλα πολυκαταστήματα, είναι συνήθως το ποδοσφαιράκι, η μπασκέτα, το monopole standard, κ.α. Τα μηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελεύθερα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ηλεκτρομηχανικά παίγνια» κατηγορία ββ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν περισσότερα παίγνια από ότι στην κατηγορία των μηχανικών παιγνίων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Η μηχανή με τα κουκλάκια και άλλα είδη δώρων, διάφορες δωρομηχανές όπως, η μπουνιά, το street basketball, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο automat boxer machine, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο ford racing dlx και virtual striker, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο αυτόματος πωλητής ωροσκοπίου κ.α. Τα ως άνω παίγνια είναι εγκατεστημένα σε χώρους όπως για παράδειγμα περίπτερα, supermarket, λούνα παρκ, καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ. Τα ηλεκτρομηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από της καταργήσεως των σχετικών διατάξεων του Ν.3037/2002, με τον Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22.8.2011). ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ηλεκτρονικά παίγνια» κατηγορία γγ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011: Όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων, που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου. Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα γνωστά παίγνια, τα οποία διαθέτουν λογισμικό πρόγραμμα (software) και μονάδα ηλεκτρονικού μηχανισμού (hardware). Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: Pacman, supermario, hot crazy, magic games, crazy typhoon, crow for cash κ.α. Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής διεξάγονται ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με την κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011. Σύμφωνα με τα άρθρα 38, 41 και 44 του Ν.4002/2011 η εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων της ως άνω κατηγορίας γγ), που έχουν πιστοποίηση από άλλη αρμόδια εθνική αρχή ή αναγνωρισμένο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ή οργανισμό πιστοποίησης στα πλαίσια της αμοιβαιότητας είναι ελεύθερη και η προσωρινή έλλειψη προδιαγραφών για τα παιγνιομηχανήματα αυτά δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσαρμόσει το παιγνιομηχάνημα, στο φορολογικό μηχανισμό καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων. 2) «Τυχερά παίγνια»: Είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά, ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων, ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια», ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα. Η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων γίνεται μόνον από την ΟΠΑΠ Α.Ε κατά τους ειδικότερους όρους του άρθρου 39 επ. του Ν.4002/2011 και την υπ’ αριθ. 10010/4.11.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2503/Β’/4.11.2011). Σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω των παιγνιομηχανημάτων απαγορεύεται μέχρι την ανάληψη των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε καταστήματα πριν την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, με τον οποίο θα καθοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση καταστημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Πιστοποίηση καταστήματος για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων – Internet cafe και internet stations Η λειτουργία καταστημάτων διέπεται στην ελληνική νομοθεσία από διατάξεις όπως π.χ. αστυνομικές διατάξεις περί προστασίας ανηλίκων, προδιαγραφές πυρόσβεσης κ.α. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν.4002/2011, σε περίπτωση εγκατάστασης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, απαιτείται και ειδικότερη πιστοποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ μετά από αίτηση των κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων, ή όσων εκμεταλλεύονται τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια με παιγνιομηχανήματα. Τα καταστήματα στα οποία διεξάγονται τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια με παιγνιομηχανήματα δίνεται η δυνατότητα να λάβουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011 εντός εξαμήνου από τη συγκρότηση της ΕΕΕΠ (υπ’ αριθ. ΥΑ55906/1673 (ΦΕΚ 444/Β’/21.12.2011). Τα λειτουργούντα από τη δημοσίευση του Ν.4002/2011 καταστήματα οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη των ως άνω πιστοποιήσεων και αδειών. Με τη διαδικασία πιστοποίησης επιδιώκεται η αποτροπή μετατροπής των τεχνικών παιγνίων σε τυχερά. Ταυτόχρονα αποτρέπεται τυχόν δυσανάλογο διοικητικό ή οικονομικό βάρος, καθώς το τέλος της πιστοποίησης βασίζεται σε οικονομοτεχνική μελέτη (άρθρο 42 παρ. 3). Η λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων και των internet cafe), διέπεται από το άρθρο 3 του Ν.3037/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 παρ. 16 του Ν.4002/2011. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ειδική άδεια του δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα, ή του λιμένα, αν η υπηρεσία παρέχεται σε πλοίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26.11.2003(ΦΕΚ 1827/Β’/8.12.2003) υπουργική απόφαση. Η πρόσβαση μέσω των internet cafe, σε ιστοσελίδες παρόχων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1248/13.12.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, δεν υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις που προβλέπει ο Ν.4002/2011. Προκύπτει σαφώς, ότι η ΕΕΕΠ δεν έχει την υποχρέωση πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν στα διάφορα σημεία διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου όπως στα internet cafe κ.α., καθώς και στους οικιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς ή μη κ.λπ. Επιπλέον, για το μεταβατικό καθεστώς δεν απαιτείται πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου και κατά συνέπεια δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011. Στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 21 ετών, εντός δε του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πρέπει να είναι αναρτημένη η άδεια τόσο του παρόχου, όσο και της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις αυτές απαγορεύεται οιαδήποτε μορφή ανταλλακτηρίου ήτοι η έκδοση και η εξαργύρωση κουπονιών. Επομένως, όλες οι συναλλαγές που αφορούν στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια θα πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τυχόν παραβίαση θα υπόκειται στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011 δεν συμβάλλονται με internet cafe ή άλλα καταστήματα δημόσιας συνάθροισης. Στα καταστήματα αυτά επιτρέπεται οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες των παραπάνω παρόχων αυτοβούλως και όχι υποκινούμενοι από τους υπευθύνους καταστημάτων. Η διεξαγωγή παιγνίων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να γίνεται οργανωμένα και με παρακίνηση ή επιτόπου διαφήμιση ή προώθηση δηλαδή να δημιουργείται στο χρήστη η εντύπωση ότι βρίσκεται σε κατάστημα παιγνίων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που επιτρέπουν την απλή πρόσβαση στους ανωτέρω ιστότοπους κατά την μεταβατική περίοδο δεν χρειάζονται πιστοποίηση διότι δεν είναι παιγνιομηχανήματα αφού το παίγνιο διεξάγεται μέσω του ιστότοπου. Υπολογιστές όμως που φέρουν λογισμικό παιγνίων είναι παιγνιομηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο υπολογιστής αποσυνδεθεί από το δίκτυο και συνεχίζεται το παίγνιο, τότε πρόκειται περί παιγνιομηχανήματος. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του Ν.4002/2011. Διαφήμιση Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση για τις εταιρείες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν υπήχθησαν αυτοβούλως στις διατάξεις του Ν.4002/2011 (ΠΟΛ.1248/13.12.2011 υπουργική απόφαση), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 50 (άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012). Αντίστοιχα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4002/2011, στους διαφημιζόμενους καθώς και στους διαφημιστές, εκδότες και διευθυντές μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τέλη και Παράβολα Η διαδικασία καταβολής τελών και παραβόλων, ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 50 του Ν.4002/2011. Με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 10 του ως άνω άρθρου, θα διασαφηνιστεί ο χρόνος καταβολής τους, τα επί μέρους ποσά, οι όροι καταβολής και τα όργανα είσπραξης. Σήμερα και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, δεν καταβάλλονται τέλη και παράβολα. Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών θα καθοριστεί με το Προεδρικό Διάταγμα «Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων», όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 29 του Ν.4002/2011. Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν.4002/2011. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.4002/2011 «Μέσα σε έξι μήνες από τον διορισμό των μελών της ΕΕΕΠ, τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την Ελληνική Πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από τον νόμο αυτό». Συνεπώς, από την ανάλυση της ως άνω διατύπωσης προκύπτει ότι: - Από τον Δεκέμβριο του 2011 (ημερομηνία διορισμού των μελών της ΕΕΕΠ) έχει δοθεί προθεσμία ενός εξαμήνου για την τακτοποίηση των θεμάτων άδειας και πιστοποίησης. - Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2011 (ημερομηνία ψήφισης του Ν.4002) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ουδεμία παράβαση υφίσταται, ούτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 51 και 52 του Ν.4002/2011 διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεδομένου ότι, κατά το διάστημα αυτό δεν είχαν εκδοθεί τα προαπαιτούμενα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου, ενώ τα άρθρα 1, 2 και τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 3 του Ν.3037/2002 (με τον οποίο είχε εισαχθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνίων αυτών), είχαν ήδη καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011. Πηγή: Publica

ΠΟΛ.1077/26.3.2012 (ΦΕΚ 1141/Β’/10.4.2012) Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) «Ανασύσταση του υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». β) Τις διατάξεις του Π.Δ.187/2009 (ΦΕΚ 214/Α’) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». γ) Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». δ) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ΚΦΕ όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’), της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’) και της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’). ε) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης. στ) Την υπ’ αριθ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2792/Β’/8.12.2011. ζ) Ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης 2.1. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε: α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. 2.2. Αναφορικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος, β) ΑΦΜ του δανειολήπτη, γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ. δ) Το είδος του δανείου, - 01 = στεγαστικό δάνειο - 02 = καταναλωτικό δάνειο - 03 = επιχειρηματικό δάνειο ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου, στ) Νόμισμα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217, ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς, η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς, θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων - Ν = ΝΑΙ - Ο = ΟΧΙ ιβ) Ένδειξη δανείου α’ κατοικίας 2.3. Αναφορικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών, β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, γ) Αριθμός λογαριασμού, δ) Υπόλοιπο λογαριασμού, ε) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, στ) Ημερομηνία αναφοράς. 2.4. Αναφορικά με τις κινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών, β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, γ) Αριθμός λογαριασμού, δ) Ημερομηνία συναλλαγής, ε) Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου, στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία), ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, η) Ποσό συναλλαγής. 2.5. Αναφορικά με κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων διαβιβάζονται: α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.), β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.), γ) Ύπαρξη θυρίδων, δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού, γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης, δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD -10)/ιατρικών πράξεων. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης, γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD -10)/ιατρικών πράξεων. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης 5.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’). 5.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου, β) Αριθμός συμβολαίου, γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης 6.1. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994. 6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου, β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού, γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης, δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 7.1. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 7.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού), γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς. 7.3. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας τηλεπικοινωνιακής δαπάνης. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις παρόχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας 8.1. Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 8.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) Αριθμός Παροχής, β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh), δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού), ε) Περίοδος αναφοράς. 8.3. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις εταιρειών ύδρευσης 9.1. Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 9.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) Αριθμός Παροχής, β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), γ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³), δ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού), ε) Περίοδος αναφοράς. 9.3. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ύδρευσης. Άρθρο 10 Συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος 10.1. Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας. 10.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: (α) Αριθμός Κάρτας. (β) Ημερομηνία συναλλαγής. (γ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής. (δ) ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα). (ε) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ιδρύματος πληρωμών. Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (γ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης). Άρθρο 11 Τρόπος διαβίβασης στοιχείων Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. Άρθρο 12 Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων 12.1. Η διαβίβαση των στοιχείων των περιπτώσεων του άρθρου 2 γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στο αίτημα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία, ο μορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και η προθεσμία διαβίβασής τους στη ΓΓΠΣ. 12.2. Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 12.3. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ, στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. 12.4. Η ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών. Άρθρο 13 Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’). Άρθρο 14 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1177/2011 Στο άρθρο 2, παρ. 2.4 της ΠΟΛ.1177/2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών αντικαθίστανται οι λέξεις της παρένθεσης «εσωτερικού και εξωτερικού» από τις λέξεις «ξενόγλωσσες σε ευρώ ή τρίτο νόμισμα και ελληνόγλωσσες σε ευρώ, οι οποίες έχουν εισπραχθεί στο εξωτερικό». Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος 15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής. 15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως την 20η του 6ου μήνα από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011. Άρθρο 16 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πηγή: Publica

ΠΟΛ.1077/26.3.2012 (ΦΕΚ 1141/Β’/10.4.2012) Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) «Ανασύσταση του υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». β) Τις διατάξεις του Π.Δ.187/2009 (ΦΕΚ 214/Α’) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». γ) Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». δ) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ΚΦΕ όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’), της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’) και της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’). ε) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης. στ) Την υπ’ αριθ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2792/Β’/8.12.2011. ζ) Ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης 2.1. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε: α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. 2.2. Αναφορικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος, β) ΑΦΜ του δανειολήπτη, γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ. δ) Το είδος του δανείου, - 01 = στεγαστικό δάνειο - 02 = καταναλωτικό δάνειο - 03 = επιχειρηματικό δάνειο ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου, στ) Νόμισμα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217, ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς, η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς, θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων - Ν = ΝΑΙ - Ο = ΟΧΙ ιβ) Ένδειξη δανείου α’ κατοικίας 2.3. Αναφορικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών, β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, γ) Αριθμός λογαριασμού, δ) Υπόλοιπο λογαριασμού, ε) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, στ) Ημερομηνία αναφοράς. 2.4. Αναφορικά με τις κινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών, β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, γ) Αριθμός λογαριασμού, δ) Ημερομηνία συναλλαγής, ε) Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου, στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία), ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217, η) Ποσό συναλλαγής. 2.5. Αναφορικά με κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων διαβιβάζονται: α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.), β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.), γ) Ύπαρξη θυρίδων, δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού, γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης, δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD -10)/ιατρικών πράξεων. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης, γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD -10)/ιατρικών πράξεων. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης 5.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’). 5.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου, β) Αριθμός συμβολαίου, γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης 6.1. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994. 6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου, β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού, γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης, δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 7.1. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 7.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού), γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς. 7.3. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας τηλεπικοινωνιακής δαπάνης. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις παρόχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας 8.1. Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 8.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) Αριθμός Παροχής, β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh), δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού), ε) Περίοδος αναφοράς. 8.3. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις εταιρειών ύδρευσης 9.1. Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 9.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) Αριθμός Παροχής, β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), γ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³), δ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού), ε) Περίοδος αναφοράς. 9.3. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ύδρευσης. Άρθρο 10 Συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος 10.1. Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας. 10.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: (α) Αριθμός Κάρτας. (β) Ημερομηνία συναλλαγής. (γ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής. (δ) ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα). (ε) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ιδρύματος πληρωμών. Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (γ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης). Άρθρο 11 Τρόπος διαβίβασης στοιχείων Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ. Άρθρο 12 Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων 12.1. Η διαβίβαση των στοιχείων των περιπτώσεων του άρθρου 2 γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στο αίτημα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία, ο μορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και η προθεσμία διαβίβασής τους στη ΓΓΠΣ. 12.2. Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 12.3. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ, στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. 12.4. Η ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών. Άρθρο 13 Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’). Άρθρο 14 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1177/2011 Στο άρθρο 2, παρ. 2.4 της ΠΟΛ.1177/2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών αντικαθίστανται οι λέξεις της παρένθεσης «εσωτερικού και εξωτερικού» από τις λέξεις «ξενόγλωσσες σε ευρώ ή τρίτο νόμισμα και ελληνόγλωσσες σε ευρώ, οι οποίες έχουν εισπραχθεί στο εξωτερικό». Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος 15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής. 15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως την 20η του 6ου μήνα από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011. Άρθρο 16 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πηγή: Publica