Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.121

Vivartia: Η επιστροφή στην κερδοφορία, τα χρέη και οι φήμες

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Του Στέλιου Μορφίδη

Αύξηση των πωλήσεων και επιστροφή στην κερδοφορία κατέγραψε ο Όμιλος VIVARTIA το 2018, μία χρονιά κατά την οποία η αναδιάρθρωση του δανεισμού επέτρεψε σε «ανάσες» ρευστότητας. Το γεγονός από μόνο του ρίχνει νερό στο μύλο της φημολογίας πώλησης του ομίλου απ' τη MIG σε μία προσπάθεια να μειώσει και η ίδια τον δανεισμό της με δεδομένο ότι και στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες η Marfin δηλώνει ότι θα συνεχίσει με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων να μειώνει τα δανειακά βάρη. Ακόμα και έτσι όμως το ζήτημα, είναι αρκετά περίπλοκο με δεδομένα τα βάρη που έχει και ο ίδιος ο όμιλος Vivartia.

Σύμφωνα λοιπόν με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε χθες η MIG προκύπτει ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Vivartia κατέγραψαν αύξηση 4,1% φθάνοντας τα 606,6 εκατ. ευρώ έναντι 582,8 εκατ. ευρώ το 2017 με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε 59,1 εκατ. ευρώ από 56,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Ως αποτέλεσμα ο όμιλος εμφανίζεται να καταγράφει καθαρά κέρδη ύψους 2,958 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 1,485 εκατ. που είχε σημειώσει το 2017.

Την ίδια ώρα ωστόσο εμφανίζεται να έχει αρνητικές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης να έχουν μειωθεί κατά 4,788 εκατ. ευρώ απ' την έναρξη της χρήσης, στα 55,158 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη MIG o κλάδος γαλακτοκομικών και ο κλάδος κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ και της Μπάρμπα Στάθης αντίστοιχα.

Επίσης, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών με αύξηση 9,8% και της λειτουργικής του κερδοφορίας κατά 20,6%, απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ανοιχτές και κλειστές αγορές. «Ο κλάδος της εστίασης πέτυχε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του και κατ' επέκταση των σημάτων Goody's, Everest και Flocafé σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, Εθνικοί Οδοί και πλοία)», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της MIG κ. Θανάσης Παπανικολάου.

Οι υποχρεώσεις

Το μεγάλο ζήτημα βέβαια παραμένουν οι σημαντικές δανειακές επιβαρύνσεις του ομίλου που συνολικά φθάνουν τα 432,431 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 393,11 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 39,321 εκατ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες. Για τη διοίκηση βέβαια, όπως σχολίασε ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vivartia Παναγιώτης Θρουβάλας, η αναδιάρθρωση του δανεισμού που επιτεύχθηκε το καλοκαίρι του 2018 εξασφαλίζει χρηματοοικονομική σταθερότητα για τον όμιλο μέχρι το 2024.
Σημειώνεται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση κεφαλαίου και τόκων των κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων του ομίλου VIVARTIA, συνολικού ποσού 365,208 εκατ. ευρώ το υπόλοιπο των οποίων κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε ποσό 362,708 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, την 01/03/2018 υπογράφηκε μεταξύ του ομίλου VIVARTIA και των πιστωτικών ιδρυμάτων, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης των κοινοπρακτικών δανείων με όρους επωφελείς για τον όμιλο όπως ενδεικτικά χαμηλότερα περιθώρια δανεισμού και επέκταση της λήξης τους μέχρι την 20/10/2024. Σε αυτό καταγράφονταν το πλαίσιο των βασικών όρων της αναδιάρθρωσης, ενώ παράλληλα προβλεπόταν η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 103.000 χιλ. προς τη VIVARTIA, η κάλυψη του οποίου έγινε την 18/04/2018 και το προϊόν του χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή ισόποσων τραπεζικών υποχρεώσεων του κλάδου εστίασης.
Τον Ιούνιο 2018 με την υπογραφή των επιμέρους τροποποιητικών συμβάσεων, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης και του ΚΟΔ της VIVARTIA, η αναδιάρθρωση των κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων των θυγατρικών ΔΕΛΤΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, GOODY'S και EVEREST.

Οι βασικοί όροι της αναδιάρθρωσης όλων των κοινοπρακτικών δανείων του ομίλου VIVARTIA προβλέπουν ετήσιο επιτόκιο EURIBOR τρίμηνης περιόδου πλέον περιθωρίου ενώ η λήξη τους έχει ορισθεί για την 20/10/2024.

Επιπροσθέτως, ενσωματώνουν πρόγραμμα αποπληρωμών κεφαλαίου, εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημειώσεις επί ακινήτων, πλασματικά ενέχυρα επί μηχανολογικού εξοπλισμού, ενέχυρα επί μετοχών θυγατρικών, ενέχυρα επί εμπορικών σημάτων), περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, καθώς και λοιπούς όρους, υποχρεώσεις και γεγονότα καταγγελίας στα πλαίσια αντίστοιχων προγραμμάτων κοινών ομολογιακών δανείων.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των ομολογιακών δανείων του oμίλου VIVARTIA, εγκρίθηκε από την τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. η διευθέτηση λοιπών δανειακών υποχρεώσεων πλέον τόκων του oμίλου Εστίασης, συνολικού ποσού € 12.391 χιλ., η οποία είναι σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Οι βασικοί όροι των δανείων θα περιλαμβάνουν την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων για έξι χρόνια από την 31/12/2018, και ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους στα πλαίσια που έχουν οριοθετηθεί από τα Κοινοπρακτικά Δάνεια. Λόγω της ανωτέρω έγκρισης ποσό € 8.378 χιλ. μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου VIVARTIA από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις των ΔΛΠ.

Εγγυήσεις και εμπράγματα βάρη

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις ο όμιλος VIVARTIA την 31/12/2018 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:

- είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους € 10.974 χιλ (31/12/2017: € 13.630 χιλ.),
- είχε παράσχει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων συνολικού ύψους € 178 χιλ. (31/12/2017: € 226 χιλ.),
- είχε παράσχει εγγυήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ύψους € 235 χιλ. (31/12/2017: € 421 χιλ.),
- είχε παράσχει εγγυήσεις για την καλή πληρωμή των προμηθευτών ύψους € 528 χιλ (31/12/2017: € 482 χιλ.).

Επίσης επί συγκεκριμένων παγίων της ΔΕΛΤΑ και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχουν εγγραφεί προσημειώσεις προς εξασφάλιση των ομολογιακών τους δανείων. Αντίστοιχα, προσημειώσεις έχουν εγγραφεί και επί συγκεκριμένων παγίων της UNITED MILK COMPANY LTD προς εξασφάλιση του τραπεζικού της δανεισμού. Για την OLYMPIC CATERING ΑΕ έχει συσταθεί πλασματικό ενέχυρο επί του παραγωγικού της μηχανολογικού εξοπλισμού προς εξασφάλιση του ομολογιακού της δανείου.

Σημειώνεται πως προς εξασφάλιση των ομολογιακών δανείων των εταιρειών ΔΕΛΤΑ, GOODY'S και EVEREST, έχουν συσταθεί ενέχυρα επί των σημάτων των εταιρειών.

Επίσης το σύνολο των μετοχών που κατέχει η MIG στον Όμιλο VIVARTIA είναι ενεχυριασμένο προς εξασφάλιση δύο κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 228,8 εκατ. ευρώ.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required