Οικονομία

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.           UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Η «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι  την 11η Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα διατίθεται στο επενδυτικό κοινό από την 25/2/2013. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ¤2.753.128,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «ΑΜΚ»). Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 9.177.094 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤0,30 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης ¤0,30 για κάθε μία Νέα  Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε ¤5.506.256,40 και θα διαιρείται σε 18.354.188 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της ΑΜΚ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ¤2.753.128,20. Σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/20. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας και ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (14/11/2012). Βάσει του άρθρου 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των μετοχών, την έκδοση των οποίων αποφάσισε το Διοικητικού Συμβουλίου, της 30/10/12, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο  (2) εργασίμων ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Συμπληρώματος.   Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της Εταιρίας έχει ως εξής:     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 11/2/2013 Έγκριση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού από το ΔΣ της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς 25/2/2013 Δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 26/2/2013 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό. 26/2/2013 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης 27/2/2013 Λήξη  περιόδου υπαναχώρησης 28/2/2013 Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών & πιστοποίηση καταβολών από το Δ.Σ. της Εταιρίας 1/3/2013 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 19/3/2013 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο  του Χ.Α. 26/3/2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών   Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ΑΜΚ θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 11η Φεβρουαρίου 2013, είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα  25 Φεβρουαρίου 2013 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, 1η και 18η οδός, ΒΙΟ.ΠΑ ¶νω Λιοσίων, 13 341, Δήμος Φυλής. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.unibios.gr Φυλή 22/2/2013  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.           UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Η «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι  την 11η Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα διατίθεται στο επενδυτικό κοινό από την 25/2/2013. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ¤2.753.128,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «ΑΜΚ»). Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 9.177.094 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤0,30 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης ¤0,30 για κάθε μία Νέα  Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε ¤5.506.256,40 και θα διαιρείται σε 18.354.188 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της ΑΜΚ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ¤2.753.128,20. Σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/20. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας και ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (14/11/2012). Βάσει του άρθρου 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των μετοχών, την έκδοση των οποίων αποφάσισε το Διοικητικού Συμβουλίου, της 30/10/12, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο  (2) εργασίμων ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος Συμπληρώματος.   Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της Εταιρίας έχει ως εξής:     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 11/2/2013 Έγκριση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού από το ΔΣ της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς 25/2/2013 Δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 26/2/2013 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό. 26/2/2013 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης 27/2/2013 Λήξη  περιόδου υπαναχώρησης 28/2/2013 Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών & πιστοποίηση καταβολών από το Δ.Σ. της Εταιρίας 1/3/2013 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών 19/3/2013 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο  του Χ.Α. 26/3/2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών   Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ΑΜΚ θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 11η Φεβρουαρίου 2013, είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα  25 Φεβρουαρίου 2013 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, 1η και 18η οδός, ΒΙΟ.ΠΑ ¶νω Λιοσίων, 13 341, Δήμος Φυλής. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.unibios.gr Φυλή 22/2/2013  

Η Eurodrip ΑΒΕΓΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 ότι  η P&P Water Holdings (Greece) AE η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τον κ. David Buckeridge πρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και τους κ.κ.  Mitchell Presser, Stephan Kessel και Thomas Anderman μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ  απέκτησε στις 22 Φεβρουαρίου 2013, 300.635 κοινές ονομστικές μετοχές της εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 459.971,55 ευρώ.

Η Eurodrip ΑΒΕΓΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 ότι  η P&P Water Holdings (Greece) AE η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τον κ. David Buckeridge πρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και τους κ.κ.  Mitchell Presser, Stephan Kessel και Thomas Anderman μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ  απέκτησε στις 22 Φεβρουαρίου 2013, 300.635 κοινές ονομστικές μετοχές της εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 459.971,55 ευρώ.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της 30.11.2012. Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 23.343.750 νέες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, η διαπραγμάτευση των οποίων στο Χ.Α. αρχίζει την 25.2.2013.           Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 10.115.625,00 ευρώ και διαιρείται σε 33.718.750 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της 30.11.2012. Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 23.343.750 νέες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, η διαπραγμάτευση των οποίων στο Χ.Α. αρχίζει την 25.2.2013.           Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 10.115.625,00 ευρώ και διαιρείται σε 33.718.750 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Ο σχετικά υψηλός αριθμός ΜμΕ είναι προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του καταναλωτή, όπως θεωρούν οι πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε για την ΕΣΕΕ. Την ίδια ώρα όμως η δημοσκόπηση αντικατοπτρίζει και την παγιωμένη αντίληψη του κόσμου ότι οι επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν.

Σύμβουλος της BC Partners για τη διεκδίκηση του ΟΠΑΠ είναι η Morgan Stanley και εκεί προβλέπεται σκληρή μάχη στην τελική ευθεία, μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η κεφαλαιοποίηση του οργανισμού υποχώρησε τις τελευταίες ημέρες μετά και τη δημοσιοποίηση του business plan

Με θετικά σχόλια μίλησε για την Ελλάδα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γερμανική εφημερίδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο”  και ότι έχει πραγματοποιήσει πρόοδο.

1.         Σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η «EURODRIP Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία» με ΑΡ.Μ.Α.Ε 4719/06/B/86/91και έδρα στην οδό Παράσχου 143, 11475, Αθήνα, Αττική, (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ενημερώθηκε από την ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «P&P Water Holdings (Greece) Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών, Εμπορίας και Συμμετοχών», με Αριθμό Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 123668201000 και έδρα στην οδό Στουρνάρη 25, 10682, Αθήνα, Αττική (στο εξής ο «Προτείνων»), για  την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζεται κατωτέρω) κατά την 29η Ιανουαρίου 2013, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου. 2.         Η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, 11528, Αθήνα, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007. 3.         Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 26.669.160,00 Ευρώ και διαιρείται σε 44.448.600 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»). 4.         Κατά την 29η Ιανουαρίου 2013, ο Προτείνων αγόρασε από τις Aquanova International Holding B.V., Bellaria Holding Ltd και Jain (Europe) Limited συνολικά 33.285.029 Μετοχές (στο εξής η «Εξαγορά»), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 74,9% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου. 5.         Κατά την 29η Ιανουαρίου 2013, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, και κατά την 18η Φεβρουαρίου 2013, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων κατείχε άμεσα 33.285.029 Μετοχές, ενώ ούτε η Paine & Partners Capital Fund III GP, Ltd. ούτε οι ελεγχόμενες, άμεσα ή έμμεσα, από αυτήν επιχειρήσεις (στο εξής από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα») κατείχαν άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου κατά τις ως άνω ημερομηνίες. Η Paine & Partners Capital Fund III GP, Ltd. είναι η απώτατη μητρική εταιρεία του Προτείνοντα και, μετά την Εξαγορά, της Εταιρείας. 6.         Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση 11.163.571 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25,1% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία προσφέρεται νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε 1,53 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Το Προσφερόμενο Τίμημα: (α)        είναι ίσο με την τιμή ανά Μετοχή την οποία κατέβαλε ο Προτείνων για την Εξαγορά, και (β)        υπερβαίνει κατά 11,1% τη μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής για την περίοδο των έξι (6) μηνών που έληξε την 28η Ιανουαρίου 2013, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Χ.Α. Κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά  την περίοδο των έξι (6) μηνών που έληξε την 28η Ιανουαρίου 2013. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου. Επίσης, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης» (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους της Εταιρείας που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Eπομένως, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος αφού αφαιρεθεί ο οικείος φόρος μεταβίβασης που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. 7.         Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των ανωτέρω δικαιωμάτων προς την Ε.Χ.Α.Ε. Εντούτοις, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων από τη Δημόσια Πρόταση. 8.         Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα (στο εξής η «Ολοκλήρωση»), ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων: (α)        θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και (β)        υποχρεούται να αγοράσει χρηματιστηριακά μέσω του Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Τιμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. 9.         Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. 10.       Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά Μετοχές χρηματιστηριακά μέσω του Χ.Α. ή άλλως τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Oι αποκτήσεις αυτές θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Νόμο 3556/2007. 11.       Όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης) και η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν υπόκειται σε αιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου. Σημαντικές Σημειώσεις 1.         Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας και μόνο σε πρόσωπα που είναι δυνατό να τους απευθυνθεί νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες χωρών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο τέτοιων προσώπων (στο εξής οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της οικείας χώρας, εκτός των χωρών όπου, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή αυτής της ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου, της δήλωσης αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής συνολικά τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (στο εξής τέτοιες χώρες θα αναφέρονται ως «Εξαιρούμενες Χώρες»). 2.         Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες. 3.         Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο. 4.         Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων που ισχύουν στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Αλλοδαπός Μέτοχος δεν είναι σίγουρος για τη νομική θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στην οικεία αλλοδαπή χώρα.