Ο παλμός της οικονομίας

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ τρίμηνο 2013 κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2012 και διαμορφώθηκαν σε € 17,9 εκ. από € 23,5 εκ. μειωμένες κατά 23,8%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 5,5 εκ. έναντι € 10 εκ., μειωμένες κατά 45,5%.   Το Α΄ τρίμηνο του 2013 χαρακτηρίστηκε από τη συνέχιση της παρατεταμένης ύφεσης του κλάδου διέλασης αλουμινίου. Η περαιτέρω πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας ως συνέπεια της φορολόγησης των ακινήτων αλλά και της πτώσης των διαθέσιμων εισοδημάτων οδήγησαν σε νέα πτώση στη ζήτηση αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ διέλασης.   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,7 εκ. έναντι κερδών € 0,2 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,3 εκ. έναντι ζημιών € 2,8 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012. Τέλος οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή για το Α΄ τρίμηνο 2013 ήταν € 0,0754 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,0935 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2012.   Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,8 εκ. έναντι ζημιών € 0,4 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για Α΄ τρίμηνο 2013, ήταν ζημιές € 2,6 εκ. ή € 0,0866 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 2 εκ. ή € 0,0657 ανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2012.   Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εκροές έφτασαν τα € 1,3 εκ. έναντι € 4,3 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές ανήλθαν σε € 0,1 εκ. έναντι εισροών € 0,5 εκ. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε € 0,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,1 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 0,7 εκ. για τον Όμιλο και € 0,2 εκ. για την εταιρία το αντίστοιχο διάστημα του 2012.   Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ πρωταρχικό μέλημα αποτέλεσε τόσο στο προηγούμενο έτος όσο και στο τρέχον, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας αιχμής. Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική επιλογή οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν ήδη για το Α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 0,8 εκ.. Επιπροσθέτως ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της εξορθολόγησης των εξόδων και αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής, με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.   Δημοσίευση τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..   Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 - 31.3.2013 μαζί με τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.etem.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 88 εκατ. Ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2013, μειωμένος κατά 6% έναντι του 2012 (105 εκατ. Ευρώ). Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν στα επίπεδα του 2012, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη τους πρώτους μήνες του 2013. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6% έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 0,4 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. Ευρώ το 2012. Τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2012 παρά τη μειωμένη ζήτηση και τον αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικές αγορές, αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις πωλήσεις, της μείωσης των δαπανών και του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 3,2 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 4,6 εκατ. Ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 3,8 εκατ. Ευρώ ή 0,1295 Ευρώ ανά μετοχή. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 143 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 6,6 εκατ. Ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 3,9 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις. Οι μελλοντικές εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αβέβαιες, ωστόσο ο Όμιλος συνεχίζει να  εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αγορές του εξωτερικού για τη βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών. Επίσης συνεχίζονται αμείωτες οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Αύξηση κύκλου εργασιών και επιβατών εξωτερικού Ο κύκλος εργασιών της ΑEGEAN κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε €115,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €8,2 εκ., βελτιωμένο σε σύγκριση με ζημιές €31,2  εκ. το 2012. Η βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αποτελέσματος προέρχονται από την αύξηση της πληρότητας του δικτύου εξωτερικού καθώς και τις προσπάθειες περαιτέρω διαχείρισης  του κόστους.   Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €1,2 εκ. έναντι ζημιών €25 εκ. το 2012, λόγω και της επιπλέον θετικής επίδρασης κατά €5 εκ. στην απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο που πρόεκυψε από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20%.   Η AEGEAN μετέφερε 1 εκ. επιβάτες πετυχαίνοντας σημαντική αύξηση της μέσης πληρότητας πτήσεων σε 70,5% από 65,3%. Οι επιβάτες που ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθαν σε 585 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 7% έναντι του 2012. Αντίθετα, η επιβατική κίνηση εσωτερικού υποχώρησε κατά 13%, με περαιτέρω μείωση του μέσου ναύλου εσωτερικού  κατά 9% για πέμπτη συνεχή χρονιά.   Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €160 εκ. την 31.03.2013.   Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η στρατηγική ενίσχυσης του δικτύου εξωτερικού ωριμάζει σταδιακά και μας επιτρέπει την υποκατάσταση της απώλειας σε δραστηριότητα από την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια αυξάνοντας τους προορισμούς μας. Τη θερινή περίοδο του 2013 η AEGEAN εκτελεί άνω των 158 δρομολογίων εξωτερικού στηρίζοντας την ανάπτυξη τόσο της Αθήνας όσο και της ελληνικής περιφέρειας. Παράλληλα, προσβλέπουμε στις συνέργιες από την εξαγορά της Olympic Air για να ενισχύσουμε με οικονομίες κλίμακας την ανταγωνιστικότητά μας και να διασφαλίσουμε την αναπτυξιακή πορεία που χρειαζόμαστε τόσο για την εταιρεία μας όσο και για τον τουρισμό μας.»     Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2013  Σε € 000 Α’ τρίμηνο 2012 Α’ τρίμηνο 2013 % Έσοδα 104,583 115,854 11% EBITDAR* (11,798) 11,084   Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (31,152) (8,244)   Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (24,981) (1,239)   *EBITDAR: Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών     Επιβατική Κίνηση Πρώτου Τριμήνου 2013 (σε χιλ.) Επιβατική κίνηση Α’ τρίμηνο 2012 Α’ τρίμηνο 2013 % Εσωτερικού 519 454 -13% Εξωτερικού 548 585 7% Σύνολο 1,067 1,039 -3% Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 103 116 13% Συντελεστής Πληρότητας (RPK/ASK) 65.3% 70.5% 5.2  Δείτε τα αρχεία Δελτίο ΤύπουΔελτίο Τύπου

 «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2013» Ø       Tα θετικά αποτελέσματα αντανακλούν την αποδοτικότητα του σχεδιασμού της αναδιοργάνωσης του Ομίλου και την ορθή λειτουργία του, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ø       Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν κέρδη ύψους € 9,4 εκ. Ø       Η μητρική Εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά κέρδη ύψους €7,6 εκ,  καταγράφοντας αντίστοιχα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας 20,6%. (EBITDA margin), Ø       Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα μετά φόρων της μητρικής Εταιρείας καταγράφουν κέρδη ύψους € 2,9 εκ.   Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ τριμήνου του 2013 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο στα € 62,7 εκ.  Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυξήθηκε στα  € 36,9 εκ. έναντι € 36,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2012. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 59,3% και διαμορφώθηκαν σε € 9,4 εκ., έναντι κερδών € 5,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα κέρδη  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 11,8%  και  ανήλθαν σε  € 7,6 εκ., έναντι κερδών  € 6,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.   ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρουσίασε   ζημίες προ φόρων στα € 2,4 εκ., έναντι ζημιών  € 1,9 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012. Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν βελτίωση κατά 200% καταγράφοντας  κέρδη € 1,9 εκ. έναντι ζημιών  € 1,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές προ φόρων  € 0,3 εκ. έναντι κερδών € 3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 33,3% καταγράφοντας κέρδη € 4 εκ. έναντι κερδών  € 3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.   ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Ο Όμιλος το πρώτο τρίμηνο του 2013 κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα € 4,2 εκ., έναντι ζημιών € 1,9 εκ. κατά  την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσιάζουν βελτίωση κατά 231,6% καταγράφοντας  κέρδη € 2,5εκ. έναντι ζημιών  € 1,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2012. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους  στα € 3,1 εκ.,  έναντι κερδών  € 2,3 εκ. την  αντίστοιχη περσινή  περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους καταγράφουν αύξηση 26,1%   ήτοι  κέρδη €2,9 εκ. έναντι κερδών €2,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.   Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:   «Σε αντίθεση με την ελληνική οικονομία η οποία κινείται σε ρυθμούς ύφεσης και το  τρέχον έτος,  ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2013 συνεχίζει να παρουσιάζειλειτουργική κερδοφορία και επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας την ορθή διαχείριση του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την αναδιοργάνωσή του.  Στην επικρατούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Διοίκηση του Ομίλου, θωρακίζει την υγιή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δράσεων του Ομίλου, αποεπενδύει από μη βασικές λειτουργικές δραστηριότητες, στοχεύοντας στην διατήρηση της κυρίαρχης θέσης του και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα των συνεργειών εντός του Ομίλου. Ταυτόχρονα,  το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του με τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, επενδύοντας συνεχώς σε τεχνολογία αιχμής, όντας το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International  (JCI), τη κορυφαία διαπίστευση στο κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα παρά τη συνεχή οικονομική αστάθεια, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ διατηρεί τη δυναμική των θέσεων εργασίας, ενώ το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ βραβεύεται στους  κορυφαίους εργοδότες της Ελλάδος και της Ευρώπης για τη μοναδικότητα του εργασιακού του περιβάλλοντος.  Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ,  με όραμα και στρατηγική επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και τους ιατρούς μας, ανταποκρινόμενοι σε κάθε νέα πρόκληση υπηρετώντας με σεβασμό και προσήλωση το υπέρτατο αγαθό της ΥΓΕΙΑΣ.  Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»         Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας: Όμιλος  (Δημοσιευμένα)        € εκατ. Q1 2013 Q1 2012    Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 62,7 62,7   0% EBITDA 9,4 5,9 59,3% Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)  προ φόρων      (2,4)     (1,9)               26,3% Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)      (4,2)                   (1,9)               121% Όμιλος        (Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα ) Q1 2013 Q1 2012 Μεταβολή Καθαρά Κέρδη (Ζημίες)  προ φόρων        1,9    (1,9)           -200% Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (1)        2,5    (1,9)           -231,6%   Μητρική (Δημοσιευμένα)       € εκατ. Q1 2013 Q1 2012 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 36,9 36,5 1,1% EBITDA 7,6 6,8               11,8% Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων (0,3) 3,0              -110% Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) (3,1) 2,3            -234,8%     Μητρική (Συγκρίσιμα Επαναλαμβανόμενα ) Q1 2013 Q1 2012 Μεταβολή Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 4,0 3,0             33,3%          Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) 2,9 2,3             26,1%         (1) Καθαρά κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας * Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται η πρόβλεψη πώλησης τoυ Κυπριακού Ομίλου Ευαγγελισμός Γυναικολογική Κλινική ΛΤΔ καθώς επίσης και λοιπά έκτακτα έξοδα  που συνδέονται με την αύξηση των φορολογικών  συντελεστών από 1/1/2013. Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην διεύθυνση: www.hygeia.gr.    www.hygeia.gr

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ τρίμηνο 2013 κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2012 και διαμορφώθηκαν σε € 17,9 εκ. από € 23,5 εκ. μειωμένες κατά 23,8%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 5,5 εκ. έναντι € 10 εκ., μειωμένες κατά 45,5%.   Το Α΄ τρίμηνο του 2013 χαρακτηρίστηκε από τη συνέχιση της παρατεταμένης ύφεσης του κλάδου διέλασης αλουμινίου. Η περαιτέρω πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας ως συνέπεια της φορολόγησης των ακινήτων αλλά και της πτώσης των διαθέσιμων εισοδημάτων οδήγησαν σε νέα πτώση στη ζήτηση αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ διέλασης.   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,7 εκ. έναντι κερδών € 0,2 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,3 εκ. έναντι ζημιών € 2,8 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012. Τέλος οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή για το Α΄ τρίμηνο 2013 ήταν € 0,0754 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,0935 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2012.   Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,8 εκ. έναντι ζημιών € 0,4 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για Α΄ τρίμηνο 2013, ήταν ζημιές € 2,6 εκ. ή € 0,0866 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 2 εκ. ή € 0,0657 ανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2012.   Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εκροές έφτασαν τα € 1,3 εκ. έναντι € 4,3 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές ανήλθαν σε € 0,1 εκ. έναντι εισροών € 0,5 εκ. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε € 0,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,1 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 0,7 εκ. για τον Όμιλο και € 0,2 εκ. για την εταιρία το αντίστοιχο διάστημα του 2012.   Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ πρωταρχικό μέλημα αποτέλεσε τόσο στο προηγούμενο έτος όσο και στο τρέχον, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας αιχμής. Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική επιλογή οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν ήδη για το Α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 0,8 εκ.. Επιπροσθέτως ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της εξορθολόγησης των εξόδων και αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής, με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.   Δημοσίευση τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..   Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 - 31.3.2013 μαζί με τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.etem.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 88 εκατ. Ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2013, μειωμένος κατά 6% έναντι του 2012 (105 εκατ. Ευρώ). Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν στα επίπεδα του 2012, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη τους πρώτους μήνες του 2013. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6% έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 0,4 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. Ευρώ το 2012. Τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2012 παρά τη μειωμένη ζήτηση και τον αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικές αγορές, αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις πωλήσεις, της μείωσης των δαπανών και του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 3,2 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 4,6 εκατ. Ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 3,8 εκατ. Ευρώ ή 0,1295 Ευρώ ανά μετοχή. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 143 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 6,6 εκατ. Ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 3,9 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις. Οι μελλοντικές εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αβέβαιες, ωστόσο ο Όμιλος συνεχίζει να  εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αγορές του εξωτερικού για τη βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών. Επίσης συνεχίζονται αμείωτες οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Αύξηση κύκλου εργασιών και επιβατών εξωτερικού Ο κύκλος εργασιών της ΑEGEAN κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε €115,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €8,2 εκ., βελτιωμένο σε σύγκριση με ζημιές €31,2  εκ. το 2012. Η βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αποτελέσματος προέρχονται από την αύξηση της πληρότητας του δικτύου εξωτερικού καθώς και τις προσπάθειες περαιτέρω διαχείρισης  του κόστους.   Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €1,2 εκ. έναντι ζημιών €25 εκ. το 2012, λόγω και της επιπλέον θετικής επίδρασης κατά €5 εκ. στην απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο που πρόεκυψε από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20%.   Η AEGEAN μετέφερε 1 εκ. επιβάτες πετυχαίνοντας σημαντική αύξηση της μέσης πληρότητας πτήσεων σε 70,5% από 65,3%. Οι επιβάτες που ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθαν σε 585 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 7% έναντι του 2012. Αντίθετα, η επιβατική κίνηση εσωτερικού υποχώρησε κατά 13%, με περαιτέρω μείωση του μέσου ναύλου εσωτερικού  κατά 9% για πέμπτη συνεχή χρονιά.   Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €160 εκ. την 31.03.2013.   Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η στρατηγική ενίσχυσης του δικτύου εξωτερικού ωριμάζει σταδιακά και μας επιτρέπει την υποκατάσταση της απώλειας σε δραστηριότητα από την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξωστρέφεια αυξάνοντας τους προορισμούς μας. Τη θερινή περίοδο του 2013 η AEGEAN εκτελεί άνω των 158 δρομολογίων εξωτερικού στηρίζοντας την ανάπτυξη τόσο της Αθήνας όσο και της ελληνικής περιφέρειας. Παράλληλα, προσβλέπουμε στις συνέργιες από την εξαγορά της Olympic Air για να ενισχύσουμε με οικονομίες κλίμακας την ανταγωνιστικότητά μας και να διασφαλίσουμε την αναπτυξιακή πορεία που χρειαζόμαστε τόσο για την εταιρεία μας όσο και για τον τουρισμό μας.»     Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2013  Σε € 000 Α’ τρίμηνο 2012 Α’ τρίμηνο 2013 % Έσοδα 104,583 115,854 11% EBITDAR* (11,798) 11,084   Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (31,152) (8,244)   Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (24,981) (1,239)   *EBITDAR: Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών     Επιβατική Κίνηση Πρώτου Τριμήνου 2013 (σε χιλ.) Επιβατική κίνηση Α’ τρίμηνο 2012 Α’ τρίμηνο 2013 % Εσωτερικού 519 454 -13% Εξωτερικού 548 585 7% Σύνολο 1,067 1,039 -3% Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 103 116 13% Συντελεστής Πληρότητας (RPK/ASK) 65.3% 70.5% 5.2  Δείτε τα αρχεία Δελτίο ΤύπουΔελτίο Τύπου

Απόρρητο Απόρρητο