Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

array(6) { ["headers"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#7541 (1) { ["data":protected]=> array(11) { ["cache-control"]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" ["content-type"]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" ["content-encoding"]=> string(7) "deflate" ["vary"]=> string(15) "Accept-Encoding" ["server"]=> string(3) "ws1" ["set-cookie"]=> string(72) "ASPSESSIONIDCASSATTS=PLKFKAHCLMOIOGEINHNHIPMD; path=/; httponly; secure;" ["x-ib-srv"]=> string(6) "ib-ws1" ["x-powered-by"]=> string(7) "Boffins" ["x-aspnet-version"]=> string(3) "kma" ["date"]=> string(29) "Sun, 23 Jan 2022 05:35:15 GMT" ["content-length"]=> string(5) "38397" } } ["body"]=> string(116675) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1756747","articleDate":"2022-01-22","articleTime":"19:42:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560549","photoPath":"","body":"

22 Ιανουαρίου 2022 – Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, επέλεξε ομόφωνα, στη θέση του Διευθύνοντος  Συμβούλου της ΕΧΑΕ, τον κ. Γιάννο Κοντόπουλο. 

Ο κ. Γιάννος  Κοντόπουλος είναι Partner, Chief Macro Strategist στο CQS Fund στο Λονδίνο, με προϋπηρεσία σε UBS και Merrill Lynch, ενώ έχει διατελέσει CEO στη Eurobank Asset Management. Είναι απόφοιτος των  Πανεπιστημίων Columbia και Harvard των Ην. Πολιτειών. 

Η εκλογή του κ. Κοντόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή του συνεδρίαση.

Ο κ. Κοντόπουλος έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμπειρία στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. ΅Εχει εργαστεί σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις της χρηματαγοράς στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γουολ Στριτ στην Salomon Brothers. ΅Εχει διατελέσει Managing Director σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επενδύσεων, όπως η UBS και η Merrill Lynch, όπου δημιούργησε και διηύθυνε μεγάλες ομάδες κορυφαίων αναλυτών, χτίζοντας ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο επαφών με μεγάλους και σημαντικούς επενδυτικούς οίκους ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, έχει εργαστεί ως Chief Investment Officer της Eurobank καθώς και ως διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα. ΅Εχει εργαστεί επίσης και σε καίριες θέσεις σε hedge funds του εξωτερικού με επενδύσεις δισ στην παγκόσμια αγορά.

Ο κ. Κοντόπουλος είναι κάτοχος τίτλων Ph.D., M.Phil., και M.A στα οικονομικά από το Columbia University και A.B., επίσης στα οικονομικά από το Harvard University. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

 

","updSeqNo":"20220122.195704317"},{"id":"1756742","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"20:48:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560228","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 21.01.2022, σε αγορά 2.180 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5133 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.659,00. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 68.590 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2179% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220121.210314190"},{"id":"1756739","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"20:02:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560207","photoPath":"","body":"

Κορωπί, 21/1/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Προτείνων») στις 7 Ιανουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

α) Την 19η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 2.720 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,03% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή.

β) Την 20η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 1.170 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή.

γ) Την 21η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 2.265 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις και αυτές που ανακοινώθηκαν στις 14.1.2022 και 18.01.2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον έως και την 21η Ιανουαρίου 2022, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 95,08% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα είναι ο κος Εμμανουήλ Καραμολέγκος, η κα Ολυμπία Σάρρου, ο κος Ηλίας Καραμολέγκος και η Holdway Limited.

","updSeqNo":"20220121.201717080"},{"id":"1756734","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:11:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560140","photoPath":"","body":"

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20220121.192614050"},{"id":"1756733","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:10:32","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Έκθεση αποτίμησης","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560109","photoPath":"","body":"

Δείτε την έκθεση αποτίμησης.

Έκθεση αποτίμησης
","updSeqNo":"20220121.192518827"},{"id":"1756732","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:09:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560082","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
","updSeqNo":"20220121.192404990"},{"id":"1756729","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"18:42:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SPACE HELLAS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"427","contentSymbol":"ΣΠΕΙΣ","contentSysname":"SPACE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560054","photoPath":"","body":"

Αγία Παρασκευή,  21 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΗ εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 21η Ιανουαρίου 2022 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 729 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,70686 EUR ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.076,30 EUR.

 

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 77.328 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,19767% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

","updSeqNo":"20220121.185718057"},{"id":"1756725","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"18:05:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559952","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας

Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας
","updSeqNo":"20220121.182006797"},{"id":"1756724","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:52:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SATO Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"420","contentSymbol":"ΣΑΤΟΚ","contentSysname":"SATOK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559819","photoPath":"","body":"

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια της από 20.01.2022 γνωστοποίησης συναλλαγής προς την Εταιρεία, ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοδωρίδης Γεώργιος του Σωτηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 18η Ιανουαρίου 2022 σε πώληση 110.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.756,00 ευρώ και την 19η Ιανουαρίου 2022 σε πώληση 41.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.174,00 ευρώ. Δυνάμει των ανωτέρω, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που διέθεσε ο κος Θεοδωρίδης Γεώργιος ανέρχεται σε 151.000, συνολικής αξίας 11.930,00 ευρώ.

 

Ηράκλειο 21/01/2022

Ανακοίνωση γνωστοποίησης συναλλαγών Ν. 3556.2007 21012022
","updSeqNo":"20220121.180704380"},{"id":"1756720","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:42:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559801","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

20.01.2022

19.01.2022

Πώληση

600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.400,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20220121.175716033"},{"id":"1756717","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:32:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559745","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής
","updSeqNo":"20220121.174716393"},{"id":"1756716","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:24:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559705","photoPath":"","body":"

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

21.1.2022

 

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κα' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 21 Ιανουαρίου 2022 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,5550 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 13.110,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20220121.173918303"},{"id":"1756715","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:13:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Απoτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559638","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.172814237"},{"id":"1756709","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:26:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022","contentId":"326","contentSymbol":"ΛΥΚ","contentSysname":"LYK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559551","photoPath":"","body":"

 

 

Κορωπί, 21/01/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 14/01/2022 - 20/01/2022, αγόρασε συνολικά 3.581 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

14/01/2022

681

1.061,36

1,5585

1,5550

1,5600

17/01/2022

676

1.052,81

1,5574

1,5550

1,5650

18/01/2022

716

1.113,96

1,5558

1,5500

1,5600

19/01/2022

742

1.156,67

1,5589

1,5500

1,5850

20/01/2022

766

1.203,28

1,5709

1,5650

1,5800

Σύνολο

3.581

5.588,08

 

 

 

                               

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 170.459 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,83% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: ir@lykos.gr

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022
","updSeqNo":"20220121.164109807"},{"id":"1756708","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:24:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - Έγκριση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών","contentId":"527656","contentSymbol":"ΙΝΤΕΡΚΟ","contentSysname":"INTERCO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559529","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.

Έγκριση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών
","updSeqNo":"20220121.163901477"},{"id":"1756707","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:12:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559511","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 20/01/2022 προέβη σε αγορά 3 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.027,90.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220121.162715043"},{"id":"1756706","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"15:25:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"UNIBIOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"UNIBIOS Α.Ε. - Αναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης","contentId":"156","contentSymbol":"ΒΙΟΣΚ","contentSysname":"BIOSK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559488","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.154000513"},{"id":"1756705","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"15:09:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559455","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
","updSeqNo":"20220121.152403980"},{"id":"1756698","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559178","photoPath":"","body":"

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ: Προβολή του από 14.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας, με την ονομασία «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3»,  συνολικού ποσού Ευρώ300 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,30% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 14.12.2021 και από τις 15.12.2021 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 29.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της, η Εταιρεία υιοθέτησε το με ίδια ημερομηνία Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου (Sustainability-Linked Bond Framework), με βάση το οποίο εκδίδεται το Ομολογιακό Δάνειο. Το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου έχει συνταχθεί με βάση τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP)) που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA)) τον Ιούνιο 2020  

Σύμφωνα τις προαναφερθείσες Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων του ICMA, το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κατωτέρω βασικά στοιχεία:

Το πλήρες κείμενο του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/ .

Το Πλαίσιο Έκδοσης Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, έχει υποβληθεί σε περιορισμένου επιπέδου (limited assurance) εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (pre-issuance external review) έναντι των πέντε βασικών στοιχείων των Αρχών Σύνδεσης με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (ΑΣΡΑΟ) της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) όπως αποτυπώνονται στο από 29.11.2021 Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Framework) της Εταιρείας και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 “Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης” (ISAE 3000) από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας και οι σχετικοί όροι του Προγράμματος ΚΟΔ:

 

Βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας

Επιλογή Βασικού Δείκτη Επίδοσης (ΒΔΕ) και Στόχος Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ)

Με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου, η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο αειφορικής επίδοσης (ΣΑΕ) τη μείωση της έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) (tn CO2e/MWh) (ΒΔΕ), κατά 25% έως την 31.12.2025 - όπως αυτή θα μετρηθεί το α' εξάμηνο του 2026 - σε σχέση με την επίδοση για το χρονικό διάστημα 01.01.2021 – 31.12.2021 (έτος βάσης).

Ο ΒΔΕ έχει οριστεί ως εξής:

Ο ΒΔΕ περιλαμβάνει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας Scope 1 και Scope 2 όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο μέτρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Greenhouse Gas Protocol[1] και ειδικότερα:

Χαρακτηριστικά Ομολόγου:

Η προσαύξηση του επιτοκίου (0,20%) του ομολογιακού δανείου είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον μίας εκ των παρακάτω παρατηρήσεων:

 1. Η Εταιρεία δεν έχει επιτύχει τον ΣΑΕ κατά την Ημερομηνία Παρατήρησης Στόχου (ήτοι 31.12.2025, με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 2. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση δεν πληροί τις απαιτήσεις του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας (όπως καταγράφονται στην ενότητα 3.5 «Δημοσιοποίηση Πληροφοριών» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 3. Η επαλήθευση του ΒΔΕ δεν έχει παρασχεθεί και δημοσιοποιηθεί σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ενότητα 3.6 «Επαλήθευση» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα γεγονότα ενεργοποίησης προσαύξησης επιτοκίου, αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

Δημοσιοποίηση και Επαλήθευση Πληροφοριών

Η Εκδότρια:

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού - http://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.[1] https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

","updSeqNo":"20220121.145708040"},{"id":"1756697","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559188","photoPath":"","body":"

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ: Προβολή του από 22.10.2019 Κοινού Πράσινου Ομολογιακού Δανείου, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, με εγγυήτρια την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και έλαβε την πιστοποίηση «Certified Climate Bond», με την ονομασία «ΤΕΝΕΡΓΧΟ2»,  συνολικού ποσού Ευρώ 150 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,60% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 22.10.2019 και από τις 23.10.2019 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 24.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, αποφασίστηκε η Έκδοση, η Εισαγωγή και εξειδικεύθηκαν οι όροι του κοινού ομολογιακού δανείου και με την από 25.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας αποφασίσθηκε η παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας για το ΚΟΔ.

Το ΚΟΔ έχει υποβληθεί σε επαλήθευση πριν την έκδοση (pre-issuance verification) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Climate Bond Standard (version 2.1) και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» («ISAE 3000 (revised)») από την εταιρεία EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E., η έκθεση της οποίας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.ternaenergy-finance.gr/imageshttps://www.athexgroup.gr/documents/news/gr/TERNA_ENERGY_Pre-issuance-Assurance-Report_GR.pdf, και έλαβε την πιστοποίηση Certified Climate Bond από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative[1]. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επαλήθευση ενός ομολόγου πριν την έκδοση (pre-issuance verification) περιέχονται στις σελίδες 6 και 7 του Climate Bond Standard (version 2.1) και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.climatebonds.net/.

Τα εφαρμοστέα κριτήρια έχουν καθοριστεί από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative και είναι τα εξής:

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το ΚΟΔ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της επαλήθευσης μετά την έκδοση (post-issuance verification), σύμφωνα και με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Climate Bond Standard (version 2.1) η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του Α' Εξαμήνου του 2022.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία δημοσιεύει σε εξαμηνιαία βάση μαζί με την Οικονομική Έκθεση, Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ο οποίος πιστοποιείται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της. Η ανωτέρω δημοσίευση θα πραγματοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ.

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού – http://www.ternaenergy-finance.gr/index.php/el/enimerosi-ependyton/koino-omologiako-daneio-2019

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Green Bond, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.

 

[1] Ο οργανισμός Climate Bonds Initiative (CBI) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα κεφάλαια που αντλούνται μέσω των πιστοποιημένων ομολογιακών εκδόσεων διατίθενται σε «πράσινα» έργα. Η εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού διασφαλίζεται από τον CBI με τη θέσπιση δικών του προτύπων πιστοποίησης των ομολογιακών δανείων καθώς και με την καθιέρωση κριτηρίων πιστοποίησης, ανά κλάδο.

","updSeqNo":"20220121.145707693"},{"id":"1756699","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"NOVAL PROPERTY","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"NOVAL PROPERTY - Προβολή του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559164","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.145708070"},{"id":"1756696","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:41:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - PRODEA Investments: Προβολή του από 16.07.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών","contentId":"524873","contentSymbol":"ΠΡΟΝΤΕΑ","contentSysname":"PRODEA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559142","photoPath":"","body":"

Δείτε την συννημένη ανακοίνωση

PRODEA Investments: Προβολή του από 16.07.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών
","updSeqNo":"20220121.145612733"},{"id":"1756690","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"13:20:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την χρηματοδότηση ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης (FTTH)","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558852","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.133512227"},{"id":"1756687","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"11:43:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558659","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.115814107"},{"id":"1756679","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:59:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"534520","contentSymbol":"CNLCAP","contentSysname":"CNLCAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558519","photoPath":"","body":"

Δείτε συνημμένα την ανακοίνωση.

CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220121.111413317"},{"id":"1756678","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:45:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558482","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.110007960"},{"id":"1756677","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:30:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558464","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 20/01/2022, σε αγορά 7.339 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 71.922,20 ευρώ καθώς και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8400 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.680,00 ευρώ.

 

","updSeqNo":"20220121.104508470"},{"id":"1756676","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:18:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"204","contentSymbol":"ΕΚΤΕΡ","contentSysname":"EKTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558450","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220121.103314310"},{"id":"1756675","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:15:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558423","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.103011143"},{"id":"1756673","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"09:50:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558341","photoPath":"","body":"

Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220121.100506990"},{"id":"1756672","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"09:39:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558315","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 19η  Ιανουαρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,5200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.216,00 Ευρώ σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 25.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20220121.095401623"},{"id":"1756667","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"08:54:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558174","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 20.01.2022, σε αγορά 2.080 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5562 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.396,80. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 66.410 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2110% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220121.090918510"},{"id":"1756660","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"08:20:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. (Ορθή επανάληψη)","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558153","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.083506687"},{"id":"1756656","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"19:36:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557999","photoPath":"","body":"

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

20.1.2022

  

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 20 Ιανουαρίου 2022 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,6966 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 13.393,20 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20220120.195109353"},{"id":"1756651","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:58:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΕΥΣ","contentId":"246","contentSymbol":"ΕΥΔΑΠ","contentSysname":"EYDAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557529","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

 

 

Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΕΥΣ

 

Στις οικονομικές καταστάσεις και στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας είχαμε αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο «περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ».

Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2021 αναφέρθηκε ότι «με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας για τρία έτη. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ. θα ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο, ο οποίος θα αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α' 232), στην οποία διαγωνιστική διαδικασία προτίθεται να συμμετάσχει η ΕΥΔΑΠ.»

Με βάση τεκμηριωμένες μελέτες υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ αλλά και γνωμοδότηση εξωτερικού νομικού σύμβουλου, η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο σχετικό διαγωνισμό είναι εφικτή μόνον εφόσον τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νόμος της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ιδρυτικός νόμος της ΕΥΔΑΠ έγινε πολύ πριν από την εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ως εκ τούτου, δεν προβλέπει δυνατότητα της ΕΥΔΑΠ να συμμετέχει σε ΣΔΙΤ εκτός της Περιφέρειας Αττικής, όπου δραστηριοποιείται.

Η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου δεν έγινε έως και την προθεσμία υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 20/1/2022, παρά τις σχετικές ενέργειες της Εταιρείας, και συνεπώς, η ΕΥΔΑΠ δεν δύναται να συμμετάσχει στην Α' φάση του ανωτέρω διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί και να συντηρεί το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ.) έως την λήξη της σχετικής σύμβασής της, όπως επιτυχώς πραγματοποιεί τα τελευταία 40 χρόνια, παρέχοντας αδιάλειπτα ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό στην Αττική, μέσω της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει.

Η ΕΥΔΑΠ προχωράει απρόσκοπτα το έργο της για να επιτύχει τους στόχους του δυναμικού αναπτυξιακού και στρατηγικού σχεδιασμού της προς όφελος των μετόχων, καταναλωτών και εργαζομένων της.

 

 

 

","updSeqNo":"20220120.181314180"},{"id":"1756650","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:49:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση σχετικά με την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή δύο νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησής του σε σώμα","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557518","photoPath":"","body":"

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19.01.2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων την διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων μελών και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

 

 1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
 4. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 8. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά την εκλογή και προσθήκη των δύο νέων μελών, δηλαδή του κ. Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέου και του κ. Σάββα Κάουρα του Αντωνίου (ο τελευταίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4706/2020. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μεταβάλλεται, δηλαδή λήγει την 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

 

","updSeqNo":"20220120.180404377"},{"id":"1756649","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:48:35","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557496","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.180309640"},{"id":"1756648","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:42:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557446","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.175714010"},{"id":"1756645","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:13:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 51,3 εκατ. ευρώ","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557373","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 51,3 εκατ. ευρώ
","updSeqNo":"20220120.172808810"},{"id":"1756636","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:51:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557309","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.160609653"},{"id":"1756635","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:35:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557282","photoPath":"","body":"

Δείτε την Μηνιαία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2021.

Μηνιαία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2021
","updSeqNo":"20220120.155013067"},{"id":"1756632","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:17:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557246","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.153205130"},{"id":"1756627","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"14:34:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557133","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 19/01/2022 προέβη σε αγορά 20 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 20.180,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220120.144909323"},{"id":"1756621","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"13:10:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557114","photoPath":"","body":"

Δείτε την Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020

Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020
","updSeqNo":"20220120.132514557"},{"id":"1756613","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:22:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557021","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
","updSeqNo":"20220120.123715433"},{"id":"1756612","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:09:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556894","photoPath":"","body":"

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 19.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, παρέστησαν νόμιμα 549 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 107.330.158 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 78,88% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.321.337 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά μία μετοχή, ήτοι ποσοστό 00,00 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,01 %, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.820 μετοχές.

 1. Εξέλεξε δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 78.308.323 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,96 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 27.131.851 μετοχές, ήτοι ποσοστό 25,28 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 1,76 %, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.889.984 μετοχές.

 

","updSeqNo":"20220120.122405603"},{"id":"1756611","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:09:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556876","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.122311180"},{"id":"1756600","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:50:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556769","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics
","updSeqNo":"20220120.110518703"},{"id":"1756596","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:40:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556719","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 19 Ιανουαρίου 2022 προέβη σε αγορά 5.050 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 75.774,50 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 15,005 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 609.407 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,55% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,727 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220120.105512190"},{"id":"1756595","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:30:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556705","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση

 

Η «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο WRED LLC, η τελευταία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επίσης μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η WRED LLC στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, η δε υπογραφή σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας πιθανώς να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που τυχόν υπογραφεί.

H Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

 

Μαρούσι, 20.01.2022

 

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.104502070"},{"id":"1756594","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:13:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556678","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.102808987"},{"id":"1756593","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:58:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556597","photoPath":"","body":"

Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220120.101310493"},{"id":"1756590","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:40:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556566","photoPath":"","body":"

Δείτε την Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007

Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007
","updSeqNo":"20220120.095500560"},{"id":"1756589","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:13:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556541","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 19.01.2022, σε αγορά 1.980 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,6218 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.171,20. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 64.330 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2044% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220120.092810163"}]}}" ["response"]=> array(2) { ["code"]=> int(200) ["message"]=> string(2) "OK" } ["cookies"]=> array(1) { [0]=> object(WP_Http_Cookie)#7544 (6) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDCASSATTS" ["value"]=> string(24) "PLKFKAHCLMOIOGEINHNHIPMD" ["expires"]=> NULL ["path"]=> string(1) "/" ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" ["host_only"]=> bool(true) } } ["filename"]=> NULL ["http_response"]=> object(WP_HTTP_Requests_Response)#7535 (5) { ["response":protected]=> object(Requests_Response)#7538 (10) { ["body"]=> string(116675) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1756747","articleDate":"2022-01-22","articleTime":"19:42:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560549","photoPath":"","body":"

22 Ιανουαρίου 2022 – Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, επέλεξε ομόφωνα, στη θέση του Διευθύνοντος  Συμβούλου της ΕΧΑΕ, τον κ. Γιάννο Κοντόπουλο. 

Ο κ. Γιάννος  Κοντόπουλος είναι Partner, Chief Macro Strategist στο CQS Fund στο Λονδίνο, με προϋπηρεσία σε UBS και Merrill Lynch, ενώ έχει διατελέσει CEO στη Eurobank Asset Management. Είναι απόφοιτος των  Πανεπιστημίων Columbia και Harvard των Ην. Πολιτειών. 

Η εκλογή του κ. Κοντόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή του συνεδρίαση.

Ο κ. Κοντόπουλος έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμπειρία στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. ΅Εχει εργαστεί σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις της χρηματαγοράς στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γουολ Στριτ στην Salomon Brothers. ΅Εχει διατελέσει Managing Director σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επενδύσεων, όπως η UBS και η Merrill Lynch, όπου δημιούργησε και διηύθυνε μεγάλες ομάδες κορυφαίων αναλυτών, χτίζοντας ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο επαφών με μεγάλους και σημαντικούς επενδυτικούς οίκους ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, έχει εργαστεί ως Chief Investment Officer της Eurobank καθώς και ως διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα. ΅Εχει εργαστεί επίσης και σε καίριες θέσεις σε hedge funds του εξωτερικού με επενδύσεις δισ στην παγκόσμια αγορά.

Ο κ. Κοντόπουλος είναι κάτοχος τίτλων Ph.D., M.Phil., και M.A στα οικονομικά από το Columbia University και A.B., επίσης στα οικονομικά από το Harvard University. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

 

","updSeqNo":"20220122.195704317"},{"id":"1756742","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"20:48:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560228","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 21.01.2022, σε αγορά 2.180 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5133 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.659,00. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 68.590 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2179% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220121.210314190"},{"id":"1756739","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"20:02:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560207","photoPath":"","body":"

Κορωπί, 21/1/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Προτείνων») στις 7 Ιανουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

α) Την 19η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 2.720 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,03% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή.

β) Την 20η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 1.170 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή.

γ) Την 21η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 2.265 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις και αυτές που ανακοινώθηκαν στις 14.1.2022 και 18.01.2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον έως και την 21η Ιανουαρίου 2022, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 95,08% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα είναι ο κος Εμμανουήλ Καραμολέγκος, η κα Ολυμπία Σάρρου, ο κος Ηλίας Καραμολέγκος και η Holdway Limited.

","updSeqNo":"20220121.201717080"},{"id":"1756734","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:11:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560140","photoPath":"","body":"

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20220121.192614050"},{"id":"1756733","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:10:32","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Έκθεση αποτίμησης","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560109","photoPath":"","body":"

Δείτε την έκθεση αποτίμησης.

Έκθεση αποτίμησης
","updSeqNo":"20220121.192518827"},{"id":"1756732","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:09:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560082","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
","updSeqNo":"20220121.192404990"},{"id":"1756729","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"18:42:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SPACE HELLAS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"427","contentSymbol":"ΣΠΕΙΣ","contentSysname":"SPACE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560054","photoPath":"","body":"

Αγία Παρασκευή,  21 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΗ εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 21η Ιανουαρίου 2022 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 729 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,70686 EUR ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.076,30 EUR.

 

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 77.328 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,19767% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

","updSeqNo":"20220121.185718057"},{"id":"1756725","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"18:05:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559952","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας

Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας
","updSeqNo":"20220121.182006797"},{"id":"1756724","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:52:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SATO Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"420","contentSymbol":"ΣΑΤΟΚ","contentSysname":"SATOK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559819","photoPath":"","body":"

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια της από 20.01.2022 γνωστοποίησης συναλλαγής προς την Εταιρεία, ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοδωρίδης Γεώργιος του Σωτηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 18η Ιανουαρίου 2022 σε πώληση 110.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.756,00 ευρώ και την 19η Ιανουαρίου 2022 σε πώληση 41.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.174,00 ευρώ. Δυνάμει των ανωτέρω, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που διέθεσε ο κος Θεοδωρίδης Γεώργιος ανέρχεται σε 151.000, συνολικής αξίας 11.930,00 ευρώ.

 

Ηράκλειο 21/01/2022

Ανακοίνωση γνωστοποίησης συναλλαγών Ν. 3556.2007 21012022
","updSeqNo":"20220121.180704380"},{"id":"1756720","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:42:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559801","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

20.01.2022

19.01.2022

Πώληση

600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.400,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20220121.175716033"},{"id":"1756717","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:32:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559745","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής
","updSeqNo":"20220121.174716393"},{"id":"1756716","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:24:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559705","photoPath":"","body":"

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

21.1.2022

 

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κα' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 21 Ιανουαρίου 2022 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,5550 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 13.110,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20220121.173918303"},{"id":"1756715","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:13:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Απoτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559638","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.172814237"},{"id":"1756709","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:26:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022","contentId":"326","contentSymbol":"ΛΥΚ","contentSysname":"LYK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559551","photoPath":"","body":"

 

 

Κορωπί, 21/01/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 14/01/2022 - 20/01/2022, αγόρασε συνολικά 3.581 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

14/01/2022

681

1.061,36

1,5585

1,5550

1,5600

17/01/2022

676

1.052,81

1,5574

1,5550

1,5650

18/01/2022

716

1.113,96

1,5558

1,5500

1,5600

19/01/2022

742

1.156,67

1,5589

1,5500

1,5850

20/01/2022

766

1.203,28

1,5709

1,5650

1,5800

Σύνολο

3.581

5.588,08

 

 

 

                               

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 170.459 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,83% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: ir@lykos.gr

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022
","updSeqNo":"20220121.164109807"},{"id":"1756708","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:24:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - Έγκριση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών","contentId":"527656","contentSymbol":"ΙΝΤΕΡΚΟ","contentSysname":"INTERCO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559529","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.

Έγκριση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών
","updSeqNo":"20220121.163901477"},{"id":"1756707","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:12:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559511","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 20/01/2022 προέβη σε αγορά 3 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.027,90.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220121.162715043"},{"id":"1756706","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"15:25:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"UNIBIOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"UNIBIOS Α.Ε. - Αναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης","contentId":"156","contentSymbol":"ΒΙΟΣΚ","contentSysname":"BIOSK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559488","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.154000513"},{"id":"1756705","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"15:09:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559455","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
","updSeqNo":"20220121.152403980"},{"id":"1756698","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559178","photoPath":"","body":"

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ: Προβολή του από 14.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας, με την ονομασία «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3»,  συνολικού ποσού Ευρώ300 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,30% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 14.12.2021 και από τις 15.12.2021 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 29.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της, η Εταιρεία υιοθέτησε το με ίδια ημερομηνία Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου (Sustainability-Linked Bond Framework), με βάση το οποίο εκδίδεται το Ομολογιακό Δάνειο. Το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου έχει συνταχθεί με βάση τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP)) που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA)) τον Ιούνιο 2020  

Σύμφωνα τις προαναφερθείσες Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων του ICMA, το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κατωτέρω βασικά στοιχεία:

Το πλήρες κείμενο του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/ .

Το Πλαίσιο Έκδοσης Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, έχει υποβληθεί σε περιορισμένου επιπέδου (limited assurance) εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (pre-issuance external review) έναντι των πέντε βασικών στοιχείων των Αρχών Σύνδεσης με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (ΑΣΡΑΟ) της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) όπως αποτυπώνονται στο από 29.11.2021 Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Framework) της Εταιρείας και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 “Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης” (ISAE 3000) από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας και οι σχετικοί όροι του Προγράμματος ΚΟΔ:

 

Βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας

Επιλογή Βασικού Δείκτη Επίδοσης (ΒΔΕ) και Στόχος Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ)

Με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου, η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο αειφορικής επίδοσης (ΣΑΕ) τη μείωση της έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) (tn CO2e/MWh) (ΒΔΕ), κατά 25% έως την 31.12.2025 - όπως αυτή θα μετρηθεί το α' εξάμηνο του 2026 - σε σχέση με την επίδοση για το χρονικό διάστημα 01.01.2021 – 31.12.2021 (έτος βάσης).

Ο ΒΔΕ έχει οριστεί ως εξής:

Ο ΒΔΕ περιλαμβάνει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας Scope 1 και Scope 2 όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο μέτρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Greenhouse Gas Protocol[1] και ειδικότερα:

Χαρακτηριστικά Ομολόγου:

Η προσαύξηση του επιτοκίου (0,20%) του ομολογιακού δανείου είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον μίας εκ των παρακάτω παρατηρήσεων:

 1. Η Εταιρεία δεν έχει επιτύχει τον ΣΑΕ κατά την Ημερομηνία Παρατήρησης Στόχου (ήτοι 31.12.2025, με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 2. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση δεν πληροί τις απαιτήσεις του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας (όπως καταγράφονται στην ενότητα 3.5 «Δημοσιοποίηση Πληροφοριών» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 3. Η επαλήθευση του ΒΔΕ δεν έχει παρασχεθεί και δημοσιοποιηθεί σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ενότητα 3.6 «Επαλήθευση» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα γεγονότα ενεργοποίησης προσαύξησης επιτοκίου, αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

Δημοσιοποίηση και Επαλήθευση Πληροφοριών

Η Εκδότρια:

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού - http://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.[1] https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

","updSeqNo":"20220121.145708040"},{"id":"1756697","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559188","photoPath":"","body":"

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ: Προβολή του από 22.10.2019 Κοινού Πράσινου Ομολογιακού Δανείου, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, με εγγυήτρια την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και έλαβε την πιστοποίηση «Certified Climate Bond», με την ονομασία «ΤΕΝΕΡΓΧΟ2»,  συνολικού ποσού Ευρώ 150 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,60% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 22.10.2019 και από τις 23.10.2019 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 24.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, αποφασίστηκε η Έκδοση, η Εισαγωγή και εξειδικεύθηκαν οι όροι του κοινού ομολογιακού δανείου και με την από 25.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας αποφασίσθηκε η παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας για το ΚΟΔ.

Το ΚΟΔ έχει υποβληθεί σε επαλήθευση πριν την έκδοση (pre-issuance verification) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Climate Bond Standard (version 2.1) και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» («ISAE 3000 (revised)») από την εταιρεία EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E., η έκθεση της οποίας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.ternaenergy-finance.gr/imageshttps://www.athexgroup.gr/documents/news/gr/TERNA_ENERGY_Pre-issuance-Assurance-Report_GR.pdf, και έλαβε την πιστοποίηση Certified Climate Bond από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative[1]. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επαλήθευση ενός ομολόγου πριν την έκδοση (pre-issuance verification) περιέχονται στις σελίδες 6 και 7 του Climate Bond Standard (version 2.1) και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.climatebonds.net/.

Τα εφαρμοστέα κριτήρια έχουν καθοριστεί από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative και είναι τα εξής:

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το ΚΟΔ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της επαλήθευσης μετά την έκδοση (post-issuance verification), σύμφωνα και με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Climate Bond Standard (version 2.1) η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του Α' Εξαμήνου του 2022.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία δημοσιεύει σε εξαμηνιαία βάση μαζί με την Οικονομική Έκθεση, Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ο οποίος πιστοποιείται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της. Η ανωτέρω δημοσίευση θα πραγματοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ.

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού – http://www.ternaenergy-finance.gr/index.php/el/enimerosi-ependyton/koino-omologiako-daneio-2019

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Green Bond, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.

 

[1] Ο οργανισμός Climate Bonds Initiative (CBI) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα κεφάλαια που αντλούνται μέσω των πιστοποιημένων ομολογιακών εκδόσεων διατίθενται σε «πράσινα» έργα. Η εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού διασφαλίζεται από τον CBI με τη θέσπιση δικών του προτύπων πιστοποίησης των ομολογιακών δανείων καθώς και με την καθιέρωση κριτηρίων πιστοποίησης, ανά κλάδο.

","updSeqNo":"20220121.145707693"},{"id":"1756699","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"NOVAL PROPERTY","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"NOVAL PROPERTY - Προβολή του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559164","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.145708070"},{"id":"1756696","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:41:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - PRODEA Investments: Προβολή του από 16.07.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών","contentId":"524873","contentSymbol":"ΠΡΟΝΤΕΑ","contentSysname":"PRODEA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559142","photoPath":"","body":"

Δείτε την συννημένη ανακοίνωση

PRODEA Investments: Προβολή του από 16.07.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών
","updSeqNo":"20220121.145612733"},{"id":"1756690","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"13:20:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την χρηματοδότηση ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης (FTTH)","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558852","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.133512227"},{"id":"1756687","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"11:43:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558659","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.115814107"},{"id":"1756679","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:59:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"534520","contentSymbol":"CNLCAP","contentSysname":"CNLCAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558519","photoPath":"","body":"

Δείτε συνημμένα την ανακοίνωση.

CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220121.111413317"},{"id":"1756678","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:45:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558482","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.110007960"},{"id":"1756677","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:30:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558464","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 20/01/2022, σε αγορά 7.339 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 71.922,20 ευρώ καθώς και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8400 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.680,00 ευρώ.

 

","updSeqNo":"20220121.104508470"},{"id":"1756676","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:18:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"204","contentSymbol":"ΕΚΤΕΡ","contentSysname":"EKTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558450","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220121.103314310"},{"id":"1756675","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:15:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558423","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.103011143"},{"id":"1756673","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"09:50:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558341","photoPath":"","body":"

Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220121.100506990"},{"id":"1756672","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"09:39:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558315","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 19η  Ιανουαρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,5200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.216,00 Ευρώ σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 25.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20220121.095401623"},{"id":"1756667","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"08:54:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558174","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 20.01.2022, σε αγορά 2.080 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5562 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.396,80. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 66.410 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2110% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220121.090918510"},{"id":"1756660","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"08:20:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. (Ορθή επανάληψη)","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558153","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.083506687"},{"id":"1756656","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"19:36:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557999","photoPath":"","body":"

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

20.1.2022

  

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 20 Ιανουαρίου 2022 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,6966 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 13.393,20 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20220120.195109353"},{"id":"1756651","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:58:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΕΥΣ","contentId":"246","contentSymbol":"ΕΥΔΑΠ","contentSysname":"EYDAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557529","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

 

 

Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΕΥΣ

 

Στις οικονομικές καταστάσεις και στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας είχαμε αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο «περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ».

Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2021 αναφέρθηκε ότι «με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας για τρία έτη. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ. θα ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο, ο οποίος θα αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α' 232), στην οποία διαγωνιστική διαδικασία προτίθεται να συμμετάσχει η ΕΥΔΑΠ.»

Με βάση τεκμηριωμένες μελέτες υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ αλλά και γνωμοδότηση εξωτερικού νομικού σύμβουλου, η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο σχετικό διαγωνισμό είναι εφικτή μόνον εφόσον τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νόμος της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ιδρυτικός νόμος της ΕΥΔΑΠ έγινε πολύ πριν από την εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ως εκ τούτου, δεν προβλέπει δυνατότητα της ΕΥΔΑΠ να συμμετέχει σε ΣΔΙΤ εκτός της Περιφέρειας Αττικής, όπου δραστηριοποιείται.

Η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου δεν έγινε έως και την προθεσμία υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 20/1/2022, παρά τις σχετικές ενέργειες της Εταιρείας, και συνεπώς, η ΕΥΔΑΠ δεν δύναται να συμμετάσχει στην Α' φάση του ανωτέρω διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί και να συντηρεί το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ.) έως την λήξη της σχετικής σύμβασής της, όπως επιτυχώς πραγματοποιεί τα τελευταία 40 χρόνια, παρέχοντας αδιάλειπτα ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό στην Αττική, μέσω της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει.

Η ΕΥΔΑΠ προχωράει απρόσκοπτα το έργο της για να επιτύχει τους στόχους του δυναμικού αναπτυξιακού και στρατηγικού σχεδιασμού της προς όφελος των μετόχων, καταναλωτών και εργαζομένων της.

 

 

 

","updSeqNo":"20220120.181314180"},{"id":"1756650","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:49:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση σχετικά με την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή δύο νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησής του σε σώμα","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557518","photoPath":"","body":"

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19.01.2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων την διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων μελών και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

 

 1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
 4. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 8. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά την εκλογή και προσθήκη των δύο νέων μελών, δηλαδή του κ. Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέου και του κ. Σάββα Κάουρα του Αντωνίου (ο τελευταίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4706/2020. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μεταβάλλεται, δηλαδή λήγει την 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

 

","updSeqNo":"20220120.180404377"},{"id":"1756649","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:48:35","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557496","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.180309640"},{"id":"1756648","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:42:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557446","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.175714010"},{"id":"1756645","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:13:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 51,3 εκατ. ευρώ","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557373","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 51,3 εκατ. ευρώ
","updSeqNo":"20220120.172808810"},{"id":"1756636","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:51:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557309","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.160609653"},{"id":"1756635","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:35:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557282","photoPath":"","body":"

Δείτε την Μηνιαία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2021.

Μηνιαία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2021
","updSeqNo":"20220120.155013067"},{"id":"1756632","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:17:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557246","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.153205130"},{"id":"1756627","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"14:34:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557133","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 19/01/2022 προέβη σε αγορά 20 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 20.180,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220120.144909323"},{"id":"1756621","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"13:10:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557114","photoPath":"","body":"

Δείτε την Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020

Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020
","updSeqNo":"20220120.132514557"},{"id":"1756613","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:22:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557021","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
","updSeqNo":"20220120.123715433"},{"id":"1756612","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:09:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556894","photoPath":"","body":"

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 19.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, παρέστησαν νόμιμα 549 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 107.330.158 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 78,88% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.321.337 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά μία μετοχή, ήτοι ποσοστό 00,00 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,01 %, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.820 μετοχές.

 1. Εξέλεξε δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 78.308.323 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,96 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 27.131.851 μετοχές, ήτοι ποσοστό 25,28 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 1,76 %, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.889.984 μετοχές.

 

","updSeqNo":"20220120.122405603"},{"id":"1756611","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:09:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556876","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.122311180"},{"id":"1756600","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:50:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556769","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics
","updSeqNo":"20220120.110518703"},{"id":"1756596","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:40:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556719","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 19 Ιανουαρίου 2022 προέβη σε αγορά 5.050 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 75.774,50 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 15,005 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 609.407 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,55% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,727 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220120.105512190"},{"id":"1756595","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:30:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556705","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση

 

Η «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο WRED LLC, η τελευταία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επίσης μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η WRED LLC στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, η δε υπογραφή σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας πιθανώς να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που τυχόν υπογραφεί.

H Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

 

Μαρούσι, 20.01.2022

 

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.104502070"},{"id":"1756594","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:13:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556678","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.102808987"},{"id":"1756593","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:58:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556597","photoPath":"","body":"

Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220120.101310493"},{"id":"1756590","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:40:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556566","photoPath":"","body":"

Δείτε την Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007

Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007
","updSeqNo":"20220120.095500560"},{"id":"1756589","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:13:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556541","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 19.01.2022, σε αγορά 1.980 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,6218 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.171,20. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 64.330 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2044% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220120.092810163"}]}}" ["raw"]=> string(117098) "HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private,max-age=0, must-revalidate Content-Type: application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8 Content-Encoding: deflate Vary: Accept-Encoding Server: ws1 Set-Cookie: ASPSESSIONIDCASSATTS=PLKFKAHCLMOIOGEINHNHIPMD; path=/; httponly; secure; X-IB-Srv: ib-ws1 X-POWERED-BY: Boffins X-ASPNET-VERSION: kma Date: Sun, 23 Jan 2022 05:35:15 GMT Connection: close Content-Length: 38397 {"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1756747","articleDate":"2022-01-22","articleTime":"19:42:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560549","photoPath":"","body":"

22 Ιανουαρίου 2022 – Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, επέλεξε ομόφωνα, στη θέση του Διευθύνοντος  Συμβούλου της ΕΧΑΕ, τον κ. Γιάννο Κοντόπουλο. 

Ο κ. Γιάννος  Κοντόπουλος είναι Partner, Chief Macro Strategist στο CQS Fund στο Λονδίνο, με προϋπηρεσία σε UBS και Merrill Lynch, ενώ έχει διατελέσει CEO στη Eurobank Asset Management. Είναι απόφοιτος των  Πανεπιστημίων Columbia και Harvard των Ην. Πολιτειών. 

Η εκλογή του κ. Κοντόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή του συνεδρίαση.

Ο κ. Κοντόπουλος έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμπειρία στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. ΅Εχει εργαστεί σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις της χρηματαγοράς στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γουολ Στριτ στην Salomon Brothers. ΅Εχει διατελέσει Managing Director σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επενδύσεων, όπως η UBS και η Merrill Lynch, όπου δημιούργησε και διηύθυνε μεγάλες ομάδες κορυφαίων αναλυτών, χτίζοντας ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο επαφών με μεγάλους και σημαντικούς επενδυτικούς οίκους ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, έχει εργαστεί ως Chief Investment Officer της Eurobank καθώς και ως διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα. ΅Εχει εργαστεί επίσης και σε καίριες θέσεις σε hedge funds του εξωτερικού με επενδύσεις δισ στην παγκόσμια αγορά.

Ο κ. Κοντόπουλος είναι κάτοχος τίτλων Ph.D., M.Phil., και M.A στα οικονομικά από το Columbia University και A.B., επίσης στα οικονομικά από το Harvard University. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

 

","updSeqNo":"20220122.195704317"},{"id":"1756742","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"20:48:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560228","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 21.01.2022, σε αγορά 2.180 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5133 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.659,00. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 68.590 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2179% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220121.210314190"},{"id":"1756739","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"20:02:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006","contentId":"300","contentSymbol":"ΚΜΟΛ","contentSysname":"KMOL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560207","photoPath":"","body":"

Κορωπί, 21/1/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Προτείνων») στις 7 Ιανουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

α) Την 19η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 2.720 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,03% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή.

β) Την 20η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 1.170 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή.

γ) Την 21η Ιανουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 2.265 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή αφορά 3,22 Ευρώ ανά μετοχή. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις και αυτές που ανακοινώθηκαν στις 14.1.2022 και 18.01.2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον έως και την 21η Ιανουαρίου 2022, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 95,08% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα είναι ο κος Εμμανουήλ Καραμολέγκος, η κα Ολυμπία Σάρρου, ο κος Ηλίας Καραμολέγκος και η Holdway Limited.

","updSeqNo":"20220121.201717080"},{"id":"1756734","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:11:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560140","photoPath":"","body":"

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20220121.192614050"},{"id":"1756733","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:10:32","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Έκθεση αποτίμησης","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560109","photoPath":"","body":"

Δείτε την έκθεση αποτίμησης.

Έκθεση αποτίμησης
","updSeqNo":"20220121.192518827"},{"id":"1756732","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"19:09:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ","contentId":"372","contentSymbol":"ΝΙΚΑΣ","contentSysname":"NIKAS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560082","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
","updSeqNo":"20220121.192404990"},{"id":"1756729","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"18:42:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SPACE HELLAS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"427","contentSymbol":"ΣΠΕΙΣ","contentSysname":"SPACE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6560054","photoPath":"","body":"

Αγία Παρασκευή,  21 Ιανουαρίου 2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΗ εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 21η Ιανουαρίου 2022 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 729 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,70686 EUR ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.076,30 EUR.

 

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 77.328 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,19767% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

","updSeqNo":"20220121.185718057"},{"id":"1756725","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"18:05:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559952","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας

Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την ΑΜΚ της Εταιρείας
","updSeqNo":"20220121.182006797"},{"id":"1756724","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:52:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"SATO Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"420","contentSymbol":"ΣΑΤΟΚ","contentSysname":"SATOK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559819","photoPath":"","body":"

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια της από 20.01.2022 γνωστοποίησης συναλλαγής προς την Εταιρεία, ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοδωρίδης Γεώργιος του Σωτηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 18η Ιανουαρίου 2022 σε πώληση 110.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.756,00 ευρώ και την 19η Ιανουαρίου 2022 σε πώληση 41.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.174,00 ευρώ. Δυνάμει των ανωτέρω, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που διέθεσε ο κος Θεοδωρίδης Γεώργιος ανέρχεται σε 151.000, συνολικής αξίας 11.930,00 ευρώ.

 

Ηράκλειο 21/01/2022

Ανακοίνωση γνωστοποίησης συναλλαγών Ν. 3556.2007 21012022
","updSeqNo":"20220121.180704380"},{"id":"1756720","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:42:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559801","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

20.01.2022

19.01.2022

Πώληση

600

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.400,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20220121.175716033"},{"id":"1756717","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:32:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559745","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής
","updSeqNo":"20220121.174716393"},{"id":"1756716","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:24:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559705","photoPath":"","body":"

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

21.1.2022

 

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κα' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 21 Ιανουαρίου 2022 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,5550 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 13.110,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20220121.173918303"},{"id":"1756715","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"17:13:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Απoτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559638","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.172814237"},{"id":"1756709","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:26:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022","contentId":"326","contentSymbol":"ΛΥΚ","contentSysname":"LYK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559551","photoPath":"","body":"

 

 

Κορωπί, 21/01/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 14/01/2022 - 20/01/2022, αγόρασε συνολικά 3.581 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

14/01/2022

681

1.061,36

1,5585

1,5550

1,5600

17/01/2022

676

1.052,81

1,5574

1,5550

1,5650

18/01/2022

716

1.113,96

1,5558

1,5500

1,5600

19/01/2022

742

1.156,67

1,5589

1,5500

1,5850

20/01/2022

766

1.203,28

1,5709

1,5650

1,5800

Σύνολο

3.581

5.588,08

 

 

 

                               

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 170.459 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,83% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: ir@lykos.gr

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 14.01.2022-20.01.2022
","updSeqNo":"20220121.164109807"},{"id":"1756708","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:24:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - Έγκριση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών","contentId":"527656","contentSymbol":"ΙΝΤΕΡΚΟ","contentSysname":"INTERCO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559529","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.

Έγκριση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών
","updSeqNo":"20220121.163901477"},{"id":"1756707","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"16:12:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559511","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 20/01/2022 προέβη σε αγορά 3 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.027,90.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220121.162715043"},{"id":"1756706","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"15:25:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"UNIBIOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"UNIBIOS Α.Ε. - Αναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης","contentId":"156","contentSymbol":"ΒΙΟΣΚ","contentSysname":"BIOSK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559488","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.154000513"},{"id":"1756705","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"15:09:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559455","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
","updSeqNo":"20220121.152403980"},{"id":"1756698","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559178","photoPath":"","body":"

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ: Προβολή του από 14.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας, με την ονομασία «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3»,  συνολικού ποσού Ευρώ300 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,30% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 14.12.2021 και από τις 15.12.2021 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 29.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της, η Εταιρεία υιοθέτησε το με ίδια ημερομηνία Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου (Sustainability-Linked Bond Framework), με βάση το οποίο εκδίδεται το Ομολογιακό Δάνειο. Το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου έχει συνταχθεί με βάση τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP)) που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA)) τον Ιούνιο 2020  

Σύμφωνα τις προαναφερθείσες Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων του ICMA, το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κατωτέρω βασικά στοιχεία:

Το πλήρες κείμενο του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/ .

Το Πλαίσιο Έκδοσης Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, έχει υποβληθεί σε περιορισμένου επιπέδου (limited assurance) εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (pre-issuance external review) έναντι των πέντε βασικών στοιχείων των Αρχών Σύνδεσης με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (ΑΣΡΑΟ) της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) όπως αποτυπώνονται στο από 29.11.2021 Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Framework) της Εταιρείας και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 “Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης” (ISAE 3000) από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας και οι σχετικοί όροι του Προγράμματος ΚΟΔ:

 

Βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας

Επιλογή Βασικού Δείκτη Επίδοσης (ΒΔΕ) και Στόχος Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ)

Με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου, η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο αειφορικής επίδοσης (ΣΑΕ) τη μείωση της έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) (tn CO2e/MWh) (ΒΔΕ), κατά 25% έως την 31.12.2025 - όπως αυτή θα μετρηθεί το α' εξάμηνο του 2026 - σε σχέση με την επίδοση για το χρονικό διάστημα 01.01.2021 – 31.12.2021 (έτος βάσης).

Ο ΒΔΕ έχει οριστεί ως εξής:

Ο ΒΔΕ περιλαμβάνει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας Scope 1 και Scope 2 όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο μέτρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Greenhouse Gas Protocol[1] και ειδικότερα:

Χαρακτηριστικά Ομολόγου:

Η προσαύξηση του επιτοκίου (0,20%) του ομολογιακού δανείου είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον μίας εκ των παρακάτω παρατηρήσεων:

 1. Η Εταιρεία δεν έχει επιτύχει τον ΣΑΕ κατά την Ημερομηνία Παρατήρησης Στόχου (ήτοι 31.12.2025, με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 2. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση δεν πληροί τις απαιτήσεις του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας (όπως καταγράφονται στην ενότητα 3.5 «Δημοσιοποίηση Πληροφοριών» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 3. Η επαλήθευση του ΒΔΕ δεν έχει παρασχεθεί και δημοσιοποιηθεί σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ενότητα 3.6 «Επαλήθευση» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα γεγονότα ενεργοποίησης προσαύξησης επιτοκίου, αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

Δημοσιοποίηση και Επαλήθευση Πληροφοριών

Η Εκδότρια:

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού - http://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.[1] https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

","updSeqNo":"20220121.145708040"},{"id":"1756697","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559188","photoPath":"","body":"

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ: Προβολή του από 22.10.2019 Κοινού Πράσινου Ομολογιακού Δανείου, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, με εγγυήτρια την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο και έλαβε την πιστοποίηση «Certified Climate Bond», με την ονομασία «ΤΕΝΕΡΓΧΟ2»,  συνολικού ποσού Ευρώ 150 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,60% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 22.10.2019 και από τις 23.10.2019 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 24.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, αποφασίστηκε η Έκδοση, η Εισαγωγή και εξειδικεύθηκαν οι όροι του κοινού ομολογιακού δανείου και με την από 25.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας αποφασίσθηκε η παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας για το ΚΟΔ.

Το ΚΟΔ έχει υποβληθεί σε επαλήθευση πριν την έκδοση (pre-issuance verification) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Climate Bond Standard (version 2.1) και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» («ISAE 3000 (revised)») από την εταιρεία EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E., η έκθεση της οποίας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.ternaenergy-finance.gr/imageshttps://www.athexgroup.gr/documents/news/gr/TERNA_ENERGY_Pre-issuance-Assurance-Report_GR.pdf, και έλαβε την πιστοποίηση Certified Climate Bond από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative[1]. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επαλήθευση ενός ομολόγου πριν την έκδοση (pre-issuance verification) περιέχονται στις σελίδες 6 και 7 του Climate Bond Standard (version 2.1) και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.climatebonds.net/.

Τα εφαρμοστέα κριτήρια έχουν καθοριστεί από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative και είναι τα εξής:

Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το ΚΟΔ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της επαλήθευσης μετά την έκδοση (post-issuance verification), σύμφωνα και με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Climate Bond Standard (version 2.1) η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του Α' Εξαμήνου του 2022.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία δημοσιεύει σε εξαμηνιαία βάση μαζί με την Οικονομική Έκθεση, Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ο οποίος πιστοποιείται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της. Η ανωτέρω δημοσίευση θα πραγματοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ.

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού – http://www.ternaenergy-finance.gr/index.php/el/enimerosi-ependyton/koino-omologiako-daneio-2019

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Green Bond, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.

 

[1] Ο οργανισμός Climate Bonds Initiative (CBI) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα κεφάλαια που αντλούνται μέσω των πιστοποιημένων ομολογιακών εκδόσεων διατίθενται σε «πράσινα» έργα. Η εκπλήρωση του ανωτέρου σκοπού διασφαλίζεται από τον CBI με τη θέσπιση δικών του προτύπων πιστοποίησης των ομολογιακών δανείων καθώς και με την καθιέρωση κριτηρίων πιστοποίησης, ανά κλάδο.

","updSeqNo":"20220121.145707693"},{"id":"1756699","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:42:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"NOVAL PROPERTY","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"NOVAL PROPERTY - Προβολή του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559164","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.145708070"},{"id":"1756696","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"14:41:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - PRODEA Investments: Προβολή του από 16.07.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών","contentId":"524873","contentSymbol":"ΠΡΟΝΤΕΑ","contentSysname":"PRODEA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6559142","photoPath":"","body":"

Δείτε την συννημένη ανακοίνωση

PRODEA Investments: Προβολή του από 16.07.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet του Χρηματιστηρίου Αθηνών
","updSeqNo":"20220121.145612733"},{"id":"1756690","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"13:20:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΕΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΕΗ Α.Ε. - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την χρηματοδότηση ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης (FTTH)","contentId":"182","contentSymbol":"ΔΕΗ","contentSysname":"PPC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558852","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.133512227"},{"id":"1756687","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"11:43:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558659","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.115814107"},{"id":"1756679","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:59:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"534520","contentSymbol":"CNLCAP","contentSysname":"CNLCAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558519","photoPath":"","body":"

Δείτε συνημμένα την ανακοίνωση.

CNL CAP- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220121.111413317"},{"id":"1756678","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:45:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558482","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.110007960"},{"id":"1756677","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:30:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558464","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 20/01/2022, σε αγορά 7.339 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 71.922,20 ευρώ καθώς και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8400 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.680,00 ευρώ.

 

","updSeqNo":"20220121.104508470"},{"id":"1756676","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:18:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"204","contentSymbol":"ΕΚΤΕΡ","contentSysname":"EKTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558450","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
","updSeqNo":"20220121.103314310"},{"id":"1756675","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"10:15:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558423","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.103011143"},{"id":"1756673","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"09:50:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558341","photoPath":"","body":"

Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220121.100506990"},{"id":"1756672","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"09:39:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558315","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 19η  Ιανουαρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,5200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.216,00 Ευρώ σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 25.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20220121.095401623"},{"id":"1756667","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"08:54:37","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558174","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 20.01.2022, σε αγορά 2.080 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,5562 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.396,80. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 66.410 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2110% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220121.090918510"},{"id":"1756660","articleDate":"2022-01-21","articleTime":"08:20:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. (Ορθή επανάληψη)","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6558153","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220121.083506687"},{"id":"1756656","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"19:36:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557999","photoPath":"","body":"

Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

20.1.2022

  

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 20 Ιανουαρίου 2022 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,6966 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 13.393,20 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20220120.195109353"},{"id":"1756651","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:58:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΕΥΣ","contentId":"246","contentSymbol":"ΕΥΔΑΠ","contentSysname":"EYDAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557529","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

 

 

Ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ του ΕΥΣ

 

Στις οικονομικές καταστάσεις και στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας είχαμε αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο «περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ».

Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2021 αναφέρθηκε ότι «με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας για τρία έτη. Μετά τη λήξη της εν λόγω σύμβασης, η συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ. θα ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανάδοχο, ο οποίος θα αναδεικνύεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α' 232), στην οποία διαγωνιστική διαδικασία προτίθεται να συμμετάσχει η ΕΥΔΑΠ.»

Με βάση τεκμηριωμένες μελέτες υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ αλλά και γνωμοδότηση εξωτερικού νομικού σύμβουλου, η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο σχετικό διαγωνισμό είναι εφικτή μόνον εφόσον τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νόμος της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ιδρυτικός νόμος της ΕΥΔΑΠ έγινε πολύ πριν από την εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ως εκ τούτου, δεν προβλέπει δυνατότητα της ΕΥΔΑΠ να συμμετέχει σε ΣΔΙΤ εκτός της Περιφέρειας Αττικής, όπου δραστηριοποιείται.

Η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου δεν έγινε έως και την προθεσμία υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 20/1/2022, παρά τις σχετικές ενέργειες της Εταιρείας, και συνεπώς, η ΕΥΔΑΠ δεν δύναται να συμμετάσχει στην Α' φάση του ανωτέρω διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί και να συντηρεί το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ.) έως την λήξη της σχετικής σύμβασής της, όπως επιτυχώς πραγματοποιεί τα τελευταία 40 χρόνια, παρέχοντας αδιάλειπτα ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό στην Αττική, μέσω της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει.

Η ΕΥΔΑΠ προχωράει απρόσκοπτα το έργο της για να επιτύχει τους στόχους του δυναμικού αναπτυξιακού και στρατηγικού σχεδιασμού της προς όφελος των μετόχων, καταναλωτών και εργαζομένων της.

 

 

 

","updSeqNo":"20220120.181314180"},{"id":"1756650","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:49:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση σχετικά με την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή δύο νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησής του σε σώμα","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557518","photoPath":"","body":"

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19.01.2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων την διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων μελών και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

 

 1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
 4. Πόλυς Πολυκάρπου του Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου-Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 8. Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 10. Σάββας Κάουρας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά την εκλογή και προσθήκη των δύο νέων μελών, δηλαδή του κ. Πόλυ Πολυκάρπου του Ανδρέου και του κ. Σάββα Κάουρα του Αντωνίου (ο τελευταίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4706/2020. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μεταβάλλεται, δηλαδή λήγει την 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

 

","updSeqNo":"20220120.180404377"},{"id":"1756649","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:48:35","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557496","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.180309640"},{"id":"1756648","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:42:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557446","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.175714010"},{"id":"1756645","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"17:13:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 51,3 εκατ. ευρώ","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557373","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας

Δελτίο Τύπου Intrakat: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 51,3 εκατ. ευρώ
","updSeqNo":"20220120.172808810"},{"id":"1756636","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:51:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων","contentId":"467330","contentSymbol":"ΑΤΡΑΣΤ","contentSysname":"ATRUST.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557309","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.160609653"},{"id":"1756635","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:35:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557282","photoPath":"","body":"

Δείτε την Μηνιαία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2021.

Μηνιαία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2021
","updSeqNo":"20220120.155013067"},{"id":"1756632","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"15:17:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557246","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.153205130"},{"id":"1756627","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"14:34:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557133","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 19/01/2022 προέβη σε αγορά 20 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 20.180,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220120.144909323"},{"id":"1756621","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"13:10:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557114","photoPath":"","body":"

Δείτε την Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020

Έκθεση του ΔΣ της Intrakat σύμφωνα με την παρ 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΑ & του αρ. 22 του Ν 4706/2020
","updSeqNo":"20220120.132514557"},{"id":"1756613","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:22:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6557021","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοίνωση Απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
","updSeqNo":"20220120.123715433"},{"id":"1756612","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:09:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"JUMBO Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»","contentId":"354","contentSymbol":"ΜΠΕΛΑ","contentSysname":"BELA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556894","photoPath":"","body":"

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 19.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, παρέστησαν νόμιμα 549 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 107.330.158 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 78,88% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.321.337 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά μία μετοχή, ήτοι ποσοστό 00,00 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,01 %, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 8.820 μετοχές.

 1. Εξέλεξε δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 78.308.323 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,96 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 27.131.851 μετοχές, ήτοι ποσοστό 25,28 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 1,76 %, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.889.984 μετοχές.

 

","updSeqNo":"20220120.122405603"},{"id":"1756611","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"12:09:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556876","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.122311180"},{"id":"1756600","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:50:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556769","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics
","updSeqNo":"20220120.110518703"},{"id":"1756596","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:40:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556719","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 19 Ιανουαρίου 2022 προέβη σε αγορά 5.050 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 75.774,50 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 15,005 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 609.407 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,55% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,727 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20220120.105512190"},{"id":"1756595","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:30:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556705","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση

 

Η «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο WRED LLC, η τελευταία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επίσης μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η WRED LLC στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, η δε υπογραφή σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας πιθανώς να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που τυχόν υπογραφεί.

H Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

 

Μαρούσι, 20.01.2022

 

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20220120.104502070"},{"id":"1756594","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"10:13:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556678","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20220120.102808987"},{"id":"1756593","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:58:53","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"318","contentSymbol":"ΛΑΜΔΑ","contentSysname":"LAMDA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556597","photoPath":"","body":"

Αγορά ιδίων μετοχών

Αγορά ιδίων μετοχών
","updSeqNo":"20220120.101310493"},{"id":"1756590","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:40:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556566","photoPath":"","body":"

Δείτε την Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007

Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007
","updSeqNo":"20220120.095500560"},{"id":"1756589","articleDate":"2022-01-20","articleTime":"09:13:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"IDEAL HOLDINGS A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"IDEAL HOLDINGS A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6556541","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.12.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23.12.2021 και βάσει της από 23.12.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 19.01.2022, σε αγορά 1.980 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,6218 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.171,20. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”.

Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 64.330 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2044% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

","updSeqNo":"20220120.092810163"}]}}" ["headers"]=> object(Requests_Response_Headers)#7539 (1) { ["data":protected]=> array(11) { ["cache-control"]=> array(1) { [0]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" } ["content-type"]=> array(1) { [0]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" } ["content-encoding"]=> array(1) { [0]=> string(7) "deflate" } ["vary"]=> array(1) { [0]=> string(15) "Accept-Encoding" } ["server"]=> array(1) { [0]=> string(3) "ws1" } ["set-cookie"]=> array(1) { [0]=> string(72) "ASPSESSIONIDCASSATTS=PLKFKAHCLMOIOGEINHNHIPMD; path=/; httponly; secure;" } ["x-ib-srv"]=> array(1) { [0]=> string(6) "ib-ws1" } ["x-powered-by"]=> array(1) { [0]=> string(7) "Boffins" } ["x-aspnet-version"]=> array(1) { [0]=> string(3) "kma" } ["date"]=> array(1) { [0]=> string(29) "Sun, 23 Jan 2022 05:35:15 GMT" } ["content-length"]=> array(1) { [0]=> string(5) "38397" } } } ["status_code"]=> int(200) ["protocol_version"]=> float(1.1) ["success"]=> bool(true) ["redirects"]=> int(0) ["url"]=> string(235) "https://services.inbroker.gr/data/xml/news/getArticles.asp?userName=ProtoThemaSite&company=Intarget&IBSessionId=A5698G3G-5HJKU-7ILO2-65J6-IKRLF123378&lang=GR&providerId=2&data=WEB&from=2022-01-20&afterUSN=20220120.000000000&format=json" ["history"]=> array(0) { } ["cookies"]=> object(Requests_Cookie_Jar)#7534 (1) { ["cookies":protected]=> array(1) { ["ASPSESSIONIDCASSATTS"]=> object(Requests_Cookie)#7543 (5) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDCASSATTS" ["value"]=> string(24) "PLKFKAHCLMOIOGEINHNHIPMD" ["attributes"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#7542 (1) { ["data":protected]=> array(5) { ["path"]=> string(1) "/" ["httponly"]=> bool(true) ["secure"]=> bool(true) [""]=> bool(true) ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" } } ["flags"]=> array(4) { ["creation"]=> int(1642916115) ["last-access"]=> int(1642916115) ["persistent"]=> bool(false) ["host-only"]=> bool(true) } ["reference_time"]=> int(1642916115) } } } } ["filename":protected]=> NULL ["data"]=> NULL ["headers"]=> NULL ["status"]=> NULL } }
string(235) "https://services.inbroker.gr/data/xml/news/getArticles.asp?userName=ProtoThemaSite&company=Intarget&IBSessionId=A5698G3G-5HJKU-7ILO2-65J6-IKRLF123378&lang=GR&providerId=2&data=WEB&from=2022-01-20&afterUSN=20220120.000000000&format=json"