Γενικός Δείκτης:765.35-0.05%
EUR/USD: 1.17

ΟΠΑΠ: Διανέμει κέρδη παρελθόντων ετών

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Την διανομή 0,70 ευρώ ανά μετοχή, απο κέρδη παρελθόντων, θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ σε έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων στις 6 Δεκεμβρίου 2017.

Η διανομή 0,70 ευρώ αποτελεί απόδοση 7,2% στην σημερινή τιμή της μετοχής (9,70ευρώ) ανά μετοχή.

Αναλυτικά, η πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΠΑΠ έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)
ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗ (11η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 10/ 13.11.2017 (δια περιφοράς) (Θέμα 2ο) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην ενδέκατη (11η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αττική προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Διανομή κερδών στους Μετόχους της Εταιρείας από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18ηΔεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αττική. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε 2ηΕπαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αττική.
Σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, της επεξηγηματικής-εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Hμερήσιας Διάταξης και τα έντυπα αντιπροσώπευσης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr). Επίσης, οι κκ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα, τηλ. 210-5798930).

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required