Γενικός Δείκτης:699.891.44%
EUR/USD: 1.18

Alpha Trust Ανδρομέδα: Στα 2,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2017

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στα €2,1 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για την χρήση 2017 έναντι €0,70 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη εις νέον διαμορφώθηκαν σε ποσό ύψους €0,77 εκατ. στο τέλος της χρήσης.

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017, ανήλθαν σε €3,18 εκατ. ευρώ έναντι €1,20 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2017 προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας (NAV) ανέρχεται σε €11,2 εκατ. ή €26,87 ανά μετοχή, έναντι €8,97 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο 25,07%.

Το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 94,77% σε μετοχές εσωτερικού (συμπεριλαμβάνονται οι ίδιες μετοχές) και με ποσοστό 5,23% σε ομόλογα.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΟΤΕ Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε..

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος €22,8 στις 22/2/2018, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -18,97%.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο μέσο επένδυσης και οι επιλογές της βασίζονται σε κριτήρια που δεν επηρεάζονται από παροδικές συγκυρίες, με αποτέλεσμα να μπορεί να συμμετέχει με υψηλά ποσοστά σε λιγότερο εμπορεύσιμους τίτλους και να έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τις τοποθετήσεις της σε βάθος χρόνου.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required