Γενικός Δείκτης:708.24-1.35%
EUR/USD: 1.132

Folli Follie: Στις 30/10 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Print
Προσθήκη σχολίου


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI - FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, λόγω ματαίωσης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Οκτωβρίου 2018 (λόγω μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας κατ' άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ' αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.
6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.
8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required