Γενικός Δείκτης:836.78-0.86%
EUR/USD: 1.1283

Grivalia: Μείωση του μτχ κεφαλαίου και διανομή κερδών αποφάσισε η ΓΣ

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 10.345.991,49 Ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών και κατά ποσό 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ.

Ενέκρινε επίσης τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα κερδών εις νέον έως και τη χρήση του 2016, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας ύψους συνολικά 13.735.509 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 17η Δεκεμβρίου 2018 με απαρτία 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 81.355.063 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.11.2018 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1ο:
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 10.345.991,49 Ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΥΠΕΡ 81.347.887 μετοχές (99,99118%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0%)
ΑΠΟΧΗ 26 μετοχές ( 0,00003%)

Θέμα 2ο:
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Οι ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων, αποκοπής καθώς και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση ευθύς μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους εποπτικούς φορείς.

ΥΠΕΡ 81.347.887 μετοχές (99,99118%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0%)
ΑΠΟΧΗ 26 μετοχές ( 0,00003%)


Θέμα 3ο:
Τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα κερδών εις νέον έως και τη χρήση του 2016, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας ύψους συνολικά 13.735.509 Ευρώ καθώς και την παροχή άδειας κατ΄άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τις σχετικές καταβολές.
ΥΠΕΡ 69.413.008 μετοχές (85,32107%)
ΚΑΤΑ 6.412.613 μετοχές ( 7,88225%)
ΑΠΟΧΗ 5.522.292 μετοχές ( 6,78789%)

Θέμα 4ο:
Κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. η οποία έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση, δεν συζητήθηκε το θέμα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν ευθύς μόλις ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπου αυτό απαιτείται.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required