Γενικός Δείκτης:725.56-0.81%
EUR/USD: 1.1176

Autohellas: Στις 15 Μαϊου η ΓΣ - Split μετοχών μεταξύ των θεμάτων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23 Απριλίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

-Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.

-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018.

-Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

-Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019.

-Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών με διάσπαση μετοχών (split) και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

-(α) Έγκριση της απόσχισης κλάδου «Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT» της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας. (β) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.

-Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20.

-Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 11.09.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

-Επικύρωση/Έγκριση της από 19.12.2018 εκλογής του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

-Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

-Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

-Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών «AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», «AUTOTECHNICA SERBIA DOO», «AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC», «ANTERRA DOO», «AUTOTECHNICA LTD», «AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED», «AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας και εξΆ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 22 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

 

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required