Γενικός Δείκτης:853.320.7%
EUR/USD: 1.1201

ΟΤΕ: Στις 12 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων

  • ( UPD -22/05/2019 17:33 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου


Tην 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η 67η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ετησίων και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018- 31/12/2018) και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018- 31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

3. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019- 31/12/2019).

4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

5. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του 2 Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

6. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

7. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 2α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η «Επαληπτική Γενική Συνέλευση»).

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required