Αποτελέσματα για:

σύμβαση μίσθωσης

Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή επτά (7) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 52,30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (6.502.461 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).

Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 6.502.461 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.

 

2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

 

3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 20ης εταιρικής χρήσης αναθέτοντας τον έλεγχο στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Πάτσης Παναγιώτης με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Κωφόπουλος Χαράλαμπος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701.

 

4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2013. Επίσης παραχώρησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία όπως συνάψει κατά την απόλυτη κρίση του, πάντα υπό το εταιρικό συμφέρον, σύμβαση εργασίας με μέλος ή μέλη του βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.3604/2007.

 

5. Για το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που έχουν ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

6. Για το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920.

 

7. Για το έβδομο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ορίσει το ακριβές ύψος και τον τρόπο αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στο προσεχές μέλλον και να κάνει τη σχετική εισήγηση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά. Παρασχέθηκε παράλληλα η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής μέσω σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών (reverse split) αν αυτό κριθεί απαραίτητο.


Σέρρες, 25/06/13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/13

 

 

Την 25/06/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών  συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι,  κάτοχοι  συνολικά 26.720.316 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 76.96 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση  των μετόχων της, συζητήθηκαν  και λήφθηκαν  αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή ? λογιστή επ’ αυτών. Το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2012 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

 

  1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι  με ποσοστό  συμμετοχής  στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% και κατόπιν  ειδικής ψηφοφορίας, δι’ ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012.

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2013 στον κο. Αθανάσιο Δ Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κο Δημητρίου Γ.Πλασταρά (ΑΜ ΣΟΕΛ  27771) της εταιρίας METRON AUDITING AE.  Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει  την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος .

 

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας,  ενέκριναν  ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας,  ενέκριναν  ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  από 1.1.2013 έως 31.12.2013.  Επίσης  αποφασίσθηκε, σύμφωνα  με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί  εταιρικής  διακυβέρνησης, ο καθορισμός  της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για το έτος 2013 για τον χρόνο που διαθέτουν  στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει  εκπλήρωση  των καθηκόντων  τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί  στις απαραίτητες  ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

 

6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της                     Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας,  ενέκριναν  ομόφωνα την χορήγηση αδείας για την  σύναψη συμβάσεων, με πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ήτοι  α) της από 23-7-2012 σύμβασης μίσθωσης με την «ΗΕ ΜΕΠΕ» στεγών του εργοστασίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, β) της από 10/10/ 2012 σύμβασης εργολαβίας με την ΚΕΑ Α.Ε  για την κατασκευή τοτ φ/β πάρκου ισχύος 1 ΜW της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  και  γ) της απο 15-10-2012 σύμβασης της εταιρίας  με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κύριος Αθ. Παπαπαναγιώτου, περί εκμετάλλευσης δικαιωμάτων από   διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγματα .

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Σέρρες, 25/06/13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/13

 

 

Την 25/06/13 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών  συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι,  κάτοχοι  συνολικά 26.720.316 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 76.96 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση  των μετόχων της, συζητήθηκαν  και λήφθηκαν  αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή ? λογιστή επ’ αυτών. Το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2012 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

 

  1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι  με ποσοστό  συμμετοχής  στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96% και κατόπιν  ειδικής ψηφοφορίας, δι’ ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.720.316 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012.

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2013 στον κο. Αθανάσιο Δ Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κο Δημητρίου Γ.Πλασταρά (ΑΜ ΣΟΕΛ  27771) της εταιρίας METRON AUDITING AE.  Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει  την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος .

 

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας,  ενέκριναν  ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

 

  1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας,  ενέκριναν  ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  από 1.1.2013 έως 31.12.2013.  Επίσης  αποφασίσθηκε, σύμφωνα  με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί  εταιρικής  διακυβέρνησης, ο καθορισμός  της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για το έτος 2013 για τον χρόνο που διαθέτουν  στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει  εκπλήρωση  των καθηκόντων  τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί  στις απαραίτητες  ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

 

6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό  συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της                     Εταιρίας 76,96%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι  26.720.316 συνολικά  μετοχών της Εταιρίας,  ενέκριναν  ομόφωνα την χορήγηση αδείας για την  σύναψη συμβάσεων, με πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ήτοι  α) της από 23-7-2012 σύμβασης μίσθωσης με την «ΗΕ ΜΕΠΕ» στεγών του εργοστασίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, β) της από 10/10/ 2012 σύμβασης εργολαβίας με την ΚΕΑ Α.Ε  για την κατασκευή τοτ φ/β πάρκου ισχύος 1 ΜW της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  και  γ) της απο 15-10-2012 σύμβασης της εταιρίας  με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κύριος Αθ. Παπαπαναγιώτου, περί εκμετάλλευσης δικαιωμάτων από   διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγματα .

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καθυστερημένα, όπως πάντα άλλωστε , το υπουργείο οικονομικών ήλθε να δώσει διευκρινήσεις για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Ποιο συγκεκριμένα με στις 25.6.2013 με ημερομηνία 20.6.2013, κυκλοφόρησε η ΠΟΛ.1149, που δίνει διευκρινήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Καθυστερημένα, όπως πάντα άλλωστε , το υπουργείο οικονομικών ήλθε να δώσει διευκρινήσεις για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Ποιο συγκεκριμένα με στις 25.6.2013 με ημερομηνία 20.6.2013, κυκλοφόρησε η ΠΟΛ.1149, που δίνει διευκρινήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η διαδικασία της  χορήγησης του δικαιώματος της αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για 20 χρόνια.

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η διαδικασία της  χορήγησης του δικαιώματος της αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για 20 χρόνια.

Ένα οικονομικό έγκλημα διαρκείας σε βάρος της δημόσιας περιουσίας και των Ταμείων της ΕΡΤ, το οποίο συνεχιζόταν παρά την αλλαγή κυβερνήσεων, διοικήσεων και προσώπων, αποκαλύπτεται μέσα από τα 9 συνολικά πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Ένα οικονομικό έγκλημα διαρκείας σε βάρος της δημόσιας περιουσίας και των Ταμείων της ΕΡΤ, το οποίο συνεχιζόταν παρά την αλλαγή κυβερνήσεων, διοικήσεων και προσώπων, αποκαλύπτεται μέσα από τα 9 συνολικά πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Δέκα σημαντικές αλλαγές έχει φέτος ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, στο οποίο θα δηλώσουν τα εισοδήματα του 2012 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εισοδηματίες και όσοι φορολογούμενοι ασκούν ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.