Αποτελέσματα για:

δικαιούχους

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας», ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 23η Απριλίου 2013, στην οποία παραστάθηκαν 12 μέτοχοι που εκπροσωπούν 42.188.326 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 76,86 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 29.3.2013 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίού και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ’ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2012 έως 31.12.2012) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 5.488.824,00, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή.

 

Από την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2012 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 29.4.2013 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 8.5.2013, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

 

– μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς

– σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος

– εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

 

 

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).

 

Θέμα 4ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2013 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 5ο: Την εκλογή του κ. Νικολάου Πρωτονοτάριου ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013.

 

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013.

 

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

 

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Θέμα 9ο: Την επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

 

Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήσεις των μετόχων και παρουσιάστηκε στους μετόχους η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για το έτος 2013.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι, από σήμερα, Δευτέρα 22/4/2013 αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. καθώς και των παραγώγων προϊόντων με υποκείμενο τίτλο την εν λόγω μετοχή

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι, από σήμερα, Δευτέρα 22/4/2013 αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. καθώς και των παραγώγων προϊόντων με υποκείμενο τίτλο την εν λόγω μετοχή

Η FRIGOGLASS ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών ως αποτέλεσμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013 – Η “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 25η Απριλίου 2013 ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“Χ.Α.”) των 75.121 νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €22.536,30 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από δύο στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ως ακολούθως:

–  75.121 μετοχές με τιμή διάθεσης €3,07 ανά μετοχή (βάσει της από 5.6.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και των από 19.06.2009, 11.12.2009 και 14.12.2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου).

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 1η Απριλίου 2013, εγκρίθηκε από το Υπουργείο  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  και  καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με την υπ’ αριθμ. Κ5-1402/15.04.2013 απόφασή του.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της την 18 Απριλίου 2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 75.121 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 25η Απριλίου 2013. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του δικαιούχου πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το πληροφοριακό έντυπο του άρθρου 4, παρ. 2στ, του Ν. 3401/2005 από τα γραφεία της Εταιρείας (οδός Α. Μεταξά 15, Κηφισιά, Αθήνα) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.frigoglass.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γιάννης Σταματάκος
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων
Tel: +30 210 6165767
E-mail: jstamatakos@frigoglass.com