Αποτελέσματα για:

δυνητικά δικαιούχοι

ΠΟΛ.1124/29.4.2014

Σας κοινοποιούμε, για διευκόλυνσή σας, επικαιροποιημένο το διατακτικό των ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398/Β’) και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398/Β’), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση – συμπλήρωσή τους με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/26.2.2014 (ΦΕΚ 642/Β’), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’), Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής ΚΦΔ, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και 1275/27.12.2013 εφαρμόζονται από 1.1.2014 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΚΦΔ) και η ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/26.2.2014 εφαρμόζεται από 14.3.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Συμπληρωματικά, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων ΔΟΥ, επισημαίνουμε τα εξής:

Α. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

1. Οι οφειλές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, αφορούν οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση – τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.).
2. Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής ανεξαρτήτως ύψους ποσού (ακόμη και κάτω των 1.500 ευρώ όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας) θα πρέπει πάντα να ελέγχονται οι προϋποθέσεις των διατάξεων περί συμψηφισμού (διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ.356/1974, ΦΕΚ 90/Α’, ΚΕΔΕ όπως ισχύει -σχετ. τα οριζόμενα στην ΕΥΟ ΠΟΛ.1022/24.1.2012 και οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170/Α’ ΚΦΔ, όπως ισχύει). Για την υποστήριξη και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών (περί συμψηφισμού) έγινε η διάκριση της αιτίας χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο εν στενή εννοία, όπως υπουργεία, στρατιωτικά νοσοκομεία) και από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο εν ευρεία εννοία, όπως ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ.). Επομένως, εφόσον εισπράττονται ποσά, ανεξαρτήτως ύψους, από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης πρέπει, καταρχήν, να ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων περί συμψηφισμού.
3. Όσον αφορά στις δηλώσεις που πρέπει να έχουν υποβληθεί, προκειμένου για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας (άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης) αυτές προσδιορίζονται, στις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ (εκκαθαριστικές δηλώσεις), καθώς και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού.
4. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και στοιχείων ακινήτων της τελευταίας πενταετίας, ενημερώνεται με σχετικό σημείωμα το τμήμα Εσόδων της αρμόδιας υπηρεσίας και καταχωρείται εντολή δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων ή όταν η σχετική υποχρέωση δεν υφίσταται πλέον.
5. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, στα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον υφίστανται συνολικές βεβαιωμένες οφειλές, του αιτούντος το αποδεικτικό, άνω των 30 ευρώ, θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), εφόσον υφίσταται, άλλως οποιοδήποτε στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα.
Επιπλέον, μόνο στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, θα αναγράφονται τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, όπως ΑΔΑ πράξης.
6. Παρατίθενται παραδείγματα υπολογισμού του ποσοστού παρακράτησης του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, όταν η αιτία χορήγησης είναι για είσπραξη από το Δημόσιο εκτός φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης ή από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού (όπως της αμοιβαιότητας) και ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας έχει περιοδικές απαιτήσεις ή τουλάχιστον μία ακόμα, είναι ενήμερος σε ρύθμιση και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του αποδεικτικού ενημερότητας ή ο αιτών έχει συνολική βασική βεβαιωμένη ρυθμισμένη οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να συντρέχουν είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά.
Α. Ο αιτών το αποδεικτικό έχει περιοδικές απαιτήσεις κατά ΟΤΑ (π.χ. από σύμβαση έργου), με ποσό είσπραξης ύψους 7.000 ευρώ τον μήνα Μάρτιο. Οι βεβαιωμένες στη ΔΟΥ ανοικτές ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιούχου ύψους 14.000 ευρώ, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής στην οποία είναι ενήμερος, με εναπομένουσες από την ημερομηνία αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού, επτά δόσεις. Το κατώτατο όριο στην περίπτωση αυτή είναι 10% επί της είσπραξης, ήτοι 700 ευρώ, τα οποία πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης που έπονται της ημερομηνίας αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού (ο αρμόδιος προϊστάμενος δύναται να ορίσει και μεγαλύτερο ποσοστό παρακράτησης, κατά περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων). Δηλαδή αν ο αιτών το αποδεικτικό κατέθεσε την αίτηση στις 18.3.2014, τότε με το ποσοστό παρακράτησης θα υπολογιστούν τουλάχιστον οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Εάν το κατώτατο όριο του 10% (ήτοι 700 ευρώ) το οποίο αποφάσισε να εγκρίνει ο αρμόδιος προϊστάμενος δεν κάλυπτε τις δόσεις αυτές, τότε το ποσοστό θα αυξανόταν μέχρι τουλάχιστον την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στις δόσεις αυτές.
Την επόμενη φορά π.χ. τον άλλο μήνα στις 23.4.2014, που θα αιτηθεί ο οφειλέτης αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων για να το προσκομίσει στον ίδιο ή σε άλλο φορέα, τότε το κατώτατο δυνητικά όριο παρακράτησης είναι το 10% και με την προϋπόθεση να καλύπτεται τουλάχιστον η δόση του Ιουνίου [εφόσον το ποσό των δύο από τις τρεις δόσεις που τουλάχιστον πρέπει να καλυφθούν από την ημερομηνία της αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού (δηλαδή στις 23.4.2014), έχει ήδη αποδοθεί από την παρακράτηση του αποδεικτικού ενημερότητας του προηγούμενου μήνα], αλλά και να στοιχειοθετείται η ύπαρξη τουλάχιστον μίας ακόμη απαίτησης για την οποία απαιτείται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας.
Επισημαίνουμε ότι για να περιορισθεί το κατώτατο όριο παρακράτησης από 30% ή 70% (παρ. 2α’ του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης) σε 10%, θα πρέπει αφενός ο αιτών το αποδεικτικό να αποδείξει ότι έχει επιπλέον απαιτήσεις κατά φορέων όπου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας και αφετέρου ο αρμόδιος προϊστάμενος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής να αξιολογήσει τα ποσά είσπραξης της απαίτησης / απαιτήσεων αυτών ως αξιόλογα σε σχέση με την οφειλή.
Β. Στην περίπτωση που ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας έχει συνολική βασική βεβαιωμένη ρυθμισμένη οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, τότε ομοίως το κατώτατο όριο παρακράτησης επί του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται στο 10% (ο αρμόδιος προϊστάμενος δύναται να ορίσει και μεγαλύτερο ποσοστό παρακράτησης, κατά περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων). Για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ συνυπολογίζονται τυχόν ρυθμισμένες οφειλές συνυπευθυνότητας και συνυποχρέωσης για τις οποίες ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη για την καταβολή τους.
Για παράδειγμα, στις 18.3.2014 όταν ο οφειλέτης αιτείται αποδεικτικό ενημερότητας η εναπομείνασα συνολική βασική ρυθμισμένη οφειλή είναι 4.500 ευρώ και είναι ενήμερος σε ρύθμιση με εναπομείναντα αριθμό δόσεων εννέα, ο αρμόδιος προϊστάμενος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μπορεί να ορίσει ποσοστό παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού το 10% εφόσον με αυτό καλύπτονται τουλάχιστον οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Όταν ο ίδιος οφειλέτης αιτηθεί στις 23.4.2014 νέο αποδεικτικό ενημερότητας τότε το κατώτατο όριο επί του αποδεικτικού παραμένει στο 10% εφόσον με το ποσό της παρακράτησης καλύπτεται τουλάχιστον και η δόση του Ιουνίου (για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα).
Γ. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή του συνόλου των προϋποθέσεων χορήγησης αυτού.
7. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου όπου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας παρακρατείται ποσό, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιμήματος (και μέχρι του ύψους της οφειλής) το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική ακόμη και εάν το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας. Κατ’ εξαίρεση το τίμημα επί του οποίου ορίζεται ποσοστό παρακράτησης μπορεί να είναι μικρότερο της αντικειμενικής εάν αυτό έχει οριστεί με τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
Σημειώνεται ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου το αποδιδόμενο ποσό (δηλαδή το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής) δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού, (με εξαίρεση την περίπτωση που αυτό έχει οριστεί με τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου) εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.
8. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς τίμημα (όπως δωρεά ακινήτου), για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας απαιτείται να είναι διασφαλισμένη η είσπραξη της οφειλής.
9. Η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε αιτία (είσπραξη -εκτός της περίπτωσης συμψηφισμού / νόμιμη χρήση / μεταβίβαση ακινήτου / σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού) εφόσον δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συμψηφισμού, δεν υφίσταται δέσμευση αποδεικτικού ενημερότητας και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ΚΦΔ και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών ΑΥΟ όπως ισχύουν.
10. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναστολής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 έως 209, 227 και 228 του Ν.2717/1999, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και η εναπομείνασα καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου υπερκαλύπτει το σύνολο της αμφισβητούμενης οφειλής (παρ. 2 άρθρου 29 του Ν.3296/2004, ΦΕΚ 253/Α’, η οποία συμπλήρωσε την παρ. 12 του άρθρου 46 του Ν.3220/2004). Άλλως δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας.
11. Στην περίπτωση 20 του άρθρου 66 του ΚΦΔ, όπως ισχύει, ορίζεται ότι η υπ’ αριθ. 45081/30.10.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α’) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την κατάργησή της. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί η διαδικασία δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από ΟΤΑ και εφαρμόζεται η διαδικασία της ΕΥΟ ΠΟΛ.1256/2013, όταν η ΔΟΥ πληρώνει τίτλο πληρωμής ο οποίος εξοφλεί την οφειλή για την οποία ο Δήμος έχει αποστείλει έγγραφο δέσμευσης του αποδεικτικού για οφειλές προς αυτόν σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και αφετέρου το μοναδικό κώλυμα για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας είναι η ανωτέρω δέσμευση.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω ΑΥΟ ΠΟΛ.1275/27.12.2013, η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) μήνα από την έκδοσή της. Υπογράφεται κατ’ εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, εφόσον εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων και από τον αρμόδιο προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας (ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), όταν εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. Σε περίπτωση αρμοδιότητας περισσότερων της μιας υπηρεσιών, υπογράφεται από τον προϊστάμενο μιας εξ αυτών κατόπιν συνεννόησης με τους υπολοίπους.
Σημείωση: Αποδεικτικό ενημερότητας δεν εκδίδεται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης.
2. Διασφάλιση της οφειλής απαιτείται μόνο στην περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας, όταν το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος δεν εξοφλεί το σύνολο του τιμήματος και υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται εξ’ αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ

(ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (ΑΦΕ) από: τον υπάλληλο οποιασδήποτε ΔΟΥ (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕΦ) τον υπάλληλο οποιασδήποτε ΔΟΥ μετά από έγκριση του αρμόδιου προϊσταμένου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ μετά από έγκριση του αρμόδιου προϊστάμενου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ΣΧΟΛΙΑ
ΑΦΕ

Δίμηνης ισχύος

Για κάθε αιτία

V        
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με μη ληξιπρόθεσμη ή με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή έως 30 ευρώ ή με ρυθμισμένη οφειλή:Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)

V       (1) & (2)
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με χρέη σε καθεστώς αναστολής είσπραξης:

Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)

  V      
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με μη ληξιπρόθεσμη ή με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή έως 30 ευρώ:Για είσπραξη ή για μεταβίβαση ακινήτου

    V   (1) & (2)
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με ληξιπρόθεσμα ρυθμισμένα χρήση:Για είσπραξη ή μεταβίβαση ακινήτου

      V (1) & (2) & 3
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με χρέη σε καθεστώς αναστολής είσπραξης:Για είσπραξη ή μεταβίβαση ακινήτου

      V (1) & (2) & 3

ΣΧΟΛΙΑ

(1) Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη από τους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο εν στενή εννοία), θα πρέπει να εξετάζεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ για οφειλές βεβαιωμένες προς το Δημόσιο (έσοδα προϋπολογισμού). Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό παρακράτησης είναι 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους της βεβαιωμένης οφειλής.
(2) Όταν η συνολική βεβαιωμένη οφειλή είναι άνω των 30 ευρώ πρέπει να αναγράφεται στο σώμα του αποδεικτικού ενημερότητας στοιχείο του ακινήτου.
(3) Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς τίμημα, το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται από τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ μετά από έγκριση του αρμόδιου προϊσταμένου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς απαιτείται διασφάλιση της οφειλής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΟΛ.1124/29.4.2014

Σας κοινοποιούμε, για διευκόλυνσή σας, επικαιροποιημένο το διατακτικό των ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398/Β’) και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398/Β’), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση – συμπλήρωσή τους με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/26.2.2014 (ΦΕΚ 642/Β’), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’), Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής ΚΦΔ, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και 1275/27.12.2013 εφαρμόζονται από 1.1.2014 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΚΦΔ) και η ΑΥΟ ΠΟΛ.1065/26.2.2014 εφαρμόζεται από 14.3.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Συμπληρωματικά, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων ΔΟΥ, επισημαίνουμε τα εξής:

Α. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

1. Οι οφειλές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, αφορούν οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση – τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.).
2. Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής ανεξαρτήτως ύψους ποσού (ακόμη και κάτω των 1.500 ευρώ όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας) θα πρέπει πάντα να ελέγχονται οι προϋποθέσεις των διατάξεων περί συμψηφισμού (διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ.356/1974, ΦΕΚ 90/Α’, ΚΕΔΕ όπως ισχύει -σχετ. τα οριζόμενα στην ΕΥΟ ΠΟΛ.1022/24.1.2012 και οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170/Α’ ΚΦΔ, όπως ισχύει). Για την υποστήριξη και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών (περί συμψηφισμού) έγινε η διάκριση της αιτίας χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο εν στενή εννοία, όπως υπουργεία, στρατιωτικά νοσοκομεία) και από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο εν ευρεία εννοία, όπως ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ.). Επομένως, εφόσον εισπράττονται ποσά, ανεξαρτήτως ύψους, από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης πρέπει, καταρχήν, να ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων περί συμψηφισμού.
3. Όσον αφορά στις δηλώσεις που πρέπει να έχουν υποβληθεί, προκειμένου για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας (άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης) αυτές προσδιορίζονται, στις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ (εκκαθαριστικές δηλώσεις), καθώς και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού.
4. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και στοιχείων ακινήτων της τελευταίας πενταετίας, ενημερώνεται με σχετικό σημείωμα το τμήμα Εσόδων της αρμόδιας υπηρεσίας και καταχωρείται εντολή δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων ή όταν η σχετική υποχρέωση δεν υφίσταται πλέον.
5. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, στα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον υφίστανται συνολικές βεβαιωμένες οφειλές, του αιτούντος το αποδεικτικό, άνω των 30 ευρώ, θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ), εφόσον υφίσταται, άλλως οποιοδήποτε στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα.
Επιπλέον, μόνο στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, θα αναγράφονται τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, όπως ΑΔΑ πράξης.
6. Παρατίθενται παραδείγματα υπολογισμού του ποσοστού παρακράτησης του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, όταν η αιτία χορήγησης είναι για είσπραξη από το Δημόσιο εκτός φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης ή από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού (όπως της αμοιβαιότητας) και ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας έχει περιοδικές απαιτήσεις ή τουλάχιστον μία ακόμα, είναι ενήμερος σε ρύθμιση και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του αποδεικτικού ενημερότητας ή ο αιτών έχει συνολική βασική βεβαιωμένη ρυθμισμένη οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να συντρέχουν είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά.
Α. Ο αιτών το αποδεικτικό έχει περιοδικές απαιτήσεις κατά ΟΤΑ (π.χ. από σύμβαση έργου), με ποσό είσπραξης ύψους 7.000 ευρώ τον μήνα Μάρτιο. Οι βεβαιωμένες στη ΔΟΥ ανοικτές ληξιπρόθεσμες οφειλές του δικαιούχου ύψους 14.000 ευρώ, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής στην οποία είναι ενήμερος, με εναπομένουσες από την ημερομηνία αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού, επτά δόσεις. Το κατώτατο όριο στην περίπτωση αυτή είναι 10% επί της είσπραξης, ήτοι 700 ευρώ, τα οποία πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης που έπονται της ημερομηνίας αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού (ο αρμόδιος προϊστάμενος δύναται να ορίσει και μεγαλύτερο ποσοστό παρακράτησης, κατά περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων). Δηλαδή αν ο αιτών το αποδεικτικό κατέθεσε την αίτηση στις 18.3.2014, τότε με το ποσοστό παρακράτησης θα υπολογιστούν τουλάχιστον οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Εάν το κατώτατο όριο του 10% (ήτοι 700 ευρώ) το οποίο αποφάσισε να εγκρίνει ο αρμόδιος προϊστάμενος δεν κάλυπτε τις δόσεις αυτές, τότε το ποσοστό θα αυξανόταν μέχρι τουλάχιστον την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στις δόσεις αυτές.
Την επόμενη φορά π.χ. τον άλλο μήνα στις 23.4.2014, που θα αιτηθεί ο οφειλέτης αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων για να το προσκομίσει στον ίδιο ή σε άλλο φορέα, τότε το κατώτατο δυνητικά όριο παρακράτησης είναι το 10% και με την προϋπόθεση να καλύπτεται τουλάχιστον η δόση του Ιουνίου [εφόσον το ποσό των δύο από τις τρεις δόσεις που τουλάχιστον πρέπει να καλυφθούν από την ημερομηνία της αίτησης χορήγησης του αποδεικτικού (δηλαδή στις 23.4.2014), έχει ήδη αποδοθεί από την παρακράτηση του αποδεικτικού ενημερότητας του προηγούμενου μήνα], αλλά και να στοιχειοθετείται η ύπαρξη τουλάχιστον μίας ακόμη απαίτησης για την οποία απαιτείται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας.
Επισημαίνουμε ότι για να περιορισθεί το κατώτατο όριο παρακράτησης από 30% ή 70% (παρ. 2α’ του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης) σε 10%, θα πρέπει αφενός ο αιτών το αποδεικτικό να αποδείξει ότι έχει επιπλέον απαιτήσεις κατά φορέων όπου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας και αφετέρου ο αρμόδιος προϊστάμενος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής να αξιολογήσει τα ποσά είσπραξης της απαίτησης / απαιτήσεων αυτών ως αξιόλογα σε σχέση με την οφειλή.
Β. Στην περίπτωση που ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας έχει συνολική βασική βεβαιωμένη ρυθμισμένη οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, τότε ομοίως το κατώτατο όριο παρακράτησης επί του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται στο 10% (ο αρμόδιος προϊστάμενος δύναται να ορίσει και μεγαλύτερο ποσοστό παρακράτησης, κατά περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων). Για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ συνυπολογίζονται τυχόν ρυθμισμένες οφειλές συνυπευθυνότητας και συνυποχρέωσης για τις οποίες ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη για την καταβολή τους.
Για παράδειγμα, στις 18.3.2014 όταν ο οφειλέτης αιτείται αποδεικτικό ενημερότητας η εναπομείνασα συνολική βασική ρυθμισμένη οφειλή είναι 4.500 ευρώ και είναι ενήμερος σε ρύθμιση με εναπομείναντα αριθμό δόσεων εννέα, ο αρμόδιος προϊστάμενος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μπορεί να ορίσει ποσοστό παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού το 10% εφόσον με αυτό καλύπτονται τουλάχιστον οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Όταν ο ίδιος οφειλέτης αιτηθεί στις 23.4.2014 νέο αποδεικτικό ενημερότητας τότε το κατώτατο όριο επί του αποδεικτικού παραμένει στο 10% εφόσον με το ποσό της παρακράτησης καλύπτεται τουλάχιστον και η δόση του Ιουνίου (για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα).
Γ. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή του συνόλου των προϋποθέσεων χορήγησης αυτού.
7. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου όπου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας παρακρατείται ποσό, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιμήματος (και μέχρι του ύψους της οφειλής) το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική ακόμη και εάν το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας. Κατ’ εξαίρεση το τίμημα επί του οποίου ορίζεται ποσοστό παρακράτησης μπορεί να είναι μικρότερο της αντικειμενικής εάν αυτό έχει οριστεί με τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
Σημειώνεται ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου το αποδιδόμενο ποσό (δηλαδή το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής) δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού, (με εξαίρεση την περίπτωση που αυτό έχει οριστεί με τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου) εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.
8. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς τίμημα (όπως δωρεά ακινήτου), για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας απαιτείται να είναι διασφαλισμένη η είσπραξη της οφειλής.
9. Η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε αιτία (είσπραξη -εκτός της περίπτωσης συμψηφισμού / νόμιμη χρήση / μεταβίβαση ακινήτου / σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού) εφόσον δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συμψηφισμού, δεν υφίσταται δέσμευση αποδεικτικού ενημερότητας και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ΚΦΔ και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών ΑΥΟ όπως ισχύουν.
10. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναστολής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 έως 209, 227 και 228 του Ν.2717/1999, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και η εναπομείνασα καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου υπερκαλύπτει το σύνολο της αμφισβητούμενης οφειλής (παρ. 2 άρθρου 29 του Ν.3296/2004, ΦΕΚ 253/Α’, η οποία συμπλήρωσε την παρ. 12 του άρθρου 46 του Ν.3220/2004). Άλλως δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας.
11. Στην περίπτωση 20 του άρθρου 66 του ΚΦΔ, όπως ισχύει, ορίζεται ότι η υπ’ αριθ. 45081/30.10.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α’) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την κατάργησή της. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί η διαδικασία δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από ΟΤΑ και εφαρμόζεται η διαδικασία της ΕΥΟ ΠΟΛ.1256/2013, όταν η ΔΟΥ πληρώνει τίτλο πληρωμής ο οποίος εξοφλεί την οφειλή για την οποία ο Δήμος έχει αποστείλει έγγραφο δέσμευσης του αποδεικτικού για οφειλές προς αυτόν σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και αφετέρου το μοναδικό κώλυμα για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας είναι η ανωτέρω δέσμευση.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ως άνω ΑΥΟ ΠΟΛ.1275/27.12.2013, η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) μήνα από την έκδοσή της. Υπογράφεται κατ’ εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, εφόσον εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων και από τον αρμόδιο προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας (ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), όταν εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. Σε περίπτωση αρμοδιότητας περισσότερων της μιας υπηρεσιών, υπογράφεται από τον προϊστάμενο μιας εξ αυτών κατόπιν συνεννόησης με τους υπολοίπους.
Σημείωση: Αποδεικτικό ενημερότητας δεν εκδίδεται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης.
2. Διασφάλιση της οφειλής απαιτείται μόνο στην περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας, όταν το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος δεν εξοφλεί το σύνολο του τιμήματος και υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται εξ’ αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ

(ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (ΑΦΕ) από: τον υπάλληλο οποιασδήποτε ΔΟΥ (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕΦ) τον υπάλληλο οποιασδήποτε ΔΟΥ μετά από έγκριση του αρμόδιου προϊσταμένου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ μετά από έγκριση του αρμόδιου προϊστάμενου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ΣΧΟΛΙΑ
ΑΦΕ

Δίμηνης ισχύος

Για κάθε αιτία

V        
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με μη ληξιπρόθεσμη ή με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή έως 30 ευρώ ή με ρυθμισμένη οφειλή:Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)

V       (1) & (2)
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με χρέη σε καθεστώς αναστολής είσπραξης:

Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)

  V      
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με μη ληξιπρόθεσμη ή με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή έως 30 ευρώ:Για είσπραξη ή για μεταβίβαση ακινήτου

    V   (1) & (2)
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με ληξιπρόθεσμα ρυθμισμένα χρήση:Για είσπραξη ή μεταβίβαση ακινήτου

      V (1) & (2) & 3
ΑΦΕ

Μηνιαίας ισχύος

Με χρέη σε καθεστώς αναστολής είσπραξης:Για είσπραξη ή μεταβίβαση ακινήτου

      V (1) & (2) & 3

ΣΧΟΛΙΑ

(1) Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη από τους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο εν στενή εννοία), θα πρέπει να εξετάζεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ για οφειλές βεβαιωμένες προς το Δημόσιο (έσοδα προϋπολογισμού). Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό παρακράτησης είναι 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους της βεβαιωμένης οφειλής.
(2) Όταν η συνολική βεβαιωμένη οφειλή είναι άνω των 30 ευρώ πρέπει να αναγράφεται στο σώμα του αποδεικτικού ενημερότητας στοιχείο του ακινήτου.
(3) Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς τίμημα, το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται από τον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ μετά από έγκριση του αρμόδιου προϊσταμένου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς απαιτείται διασφάλιση της οφειλής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

1063601/Δ12/16.4.2014 (ΦΕΚ 960/Β’/16.4.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α’).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/ Α’) και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α’).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α’).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α’).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α’).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’).
9. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β’).
10. Την υπ’ αριθ. 07927ΕΞ/19.9.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ 2574/Β’).
11. Την υπ’ αριθ. 22365/1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β’).
12. Την υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β’).
13. Την υποπαρ. Α.1, της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85/Α’)».
14. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (δικαιούχους) και προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ειδικός φορέας 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος»).
16. Την υπ’ αριθ. 2/31649/ΔΠΔΑ/15.4.2014 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών και την υπ’ αριθ. 2/8542/ΔΠΔΑ/30.1.2014 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης που αφορά το έτος 2014, Ειδικού Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0874 ( με α/α 12251/31.1.2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ) για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Αποφασίζουμε

Άρθρο πρώτο

Καθορίζουμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ύψος του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία, το χρόνο και τρόπο καταβολής, το χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υποπαρ. Α.1, της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 που αφορά στη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια –
διανεμόμενο ποσό ανά δικαιούχο

1. Καταβάλλεται εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.
Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.
Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6).
Ειδικότερα:
i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).
ii) Προκειμένου για δικαιούχο/οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).
Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Δικαιούχοι Βασικό όριο
εισοδήματος (€)
Καταβαλλόμενο
ποσό (€)
Αιτών / Αιτούσα 6.000 500,00
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.000 + 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο/φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.000 + 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο) +2.000 + 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.000 +83,33

Β) Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’) και προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

2. Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από την καταβολή
του κοινωνικού μερίσματος – ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του Ν.2238/1994.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
2. Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1.3.2014 στον ΟΑΕΔ, δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.

Άρθρο 3
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος
και τρόπος χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
2. α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.
β. Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
γ. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30.6.2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.
Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30.4.2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10.5.2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1.5.2014 έως και την 31.5.2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10.6.2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1.6.2014 έως και την 30.6.2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10.7.2014.
3. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη ΔΗΛΕΔ της ΓΓΔΕ. Η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσεων, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και στη συνέχεια δημιουργεί:
i) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό κοινωνικού μερίσματος.
Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό κοινωνικού μερίσματος, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2762 – «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος».
β. Για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του ΓΛΚ.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24 – Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.
7. Η Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
8. Η δαπάνη για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 4
Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων
για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος

1. Αρμόδια υπηρεσία για το μηχανογραφικό έλεγχο των δηλούμενων με την κατά το άρθρο 3 αίτηση στοιχείων είναι η ΔΗΛΕΔ. Κατόπιν υποβολής της αίτησης, εκδίδεται, μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet, πράξη του ΓΓΔΕ με την οποία γίνεται αποδεκτή, απορρίπτεται ή παραπέμπεται προς έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η αίτηση του δικαιούχου, βάσει των δηλούμενων στοιχείων, και, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, καθορίζεται το ακριβές ποσό του προς καταβολή κοινωνικού μερίσματος.
2.α. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών -όπου απαιτείται- και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
β. Ο ΟΓΑ είναι επίσης αρμόδιος να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων. Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια του ελέγχου ορίζονται με απόφαση του ΓΓΔΕ, η οποία δεν δημοσιεύεται, και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το μέγεθος της οικογένειας, καθώς και διαφορές σε σχέση με στοιχεία που τηρούνται στην ΓΓΔΕ. Βάσει των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων καθορίζεται το δείγμα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αποστέλλεται προς το σκοπό αυτό ειδικό αρχείο από τη ΔΗΛΕΔ προς τον ΟΓΑ.
γ. Ο ΟΓΑ δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή ΝΠΔΔ ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.
δ. Ο ΟΓΑ μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο ΟΓΑ επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
3. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή του μερίσματος δύναται να αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της πράξης χορήγησης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.
4. Ο ΟΓΑ μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου και αποστέλλει αυτό προς τη ΔΗΛΕΔ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη του ΓΓΔΕ περί χορήγησης ή μη του κοινωνικού μερίσματος, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.
5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη ΔΗΛΕΔ με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Αίτηση επανεξέτασης

1. Κατά της πράξης της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης επανεξέτασης από το δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποστέλλει σχετική απόφασή της προς τη ΔΗΛΕΔ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για επανεκκαθάριση της αίτησης ή αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά το άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 6
Καταλογισμός αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
   
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

1063601/Δ12/16.4.2014 (ΦΕΚ 960/Β’/16.4.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α’).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/ Α’) και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α’).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α’).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α’).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α’).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’).
9. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β’).
10. Την υπ’ αριθ. 07927ΕΞ/19.9.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ 2574/Β’).
11. Την υπ’ αριθ. 22365/1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β’).
12. Την υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β’).
13. Την υποπαρ. Α.1, της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85/Α’)».
14. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (δικαιούχους) και προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ειδικός φορέας 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος»).
16. Την υπ’ αριθ. 2/31649/ΔΠΔΑ/15.4.2014 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών και την υπ’ αριθ. 2/8542/ΔΠΔΑ/30.1.2014 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης που αφορά το έτος 2014, Ειδικού Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0874 ( με α/α 12251/31.1.2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ) για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Αποφασίζουμε

Άρθρο πρώτο

Καθορίζουμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ύψος του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία, το χρόνο και τρόπο καταβολής, το χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υποπαρ. Α.1, της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 που αφορά στη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια –
διανεμόμενο ποσό ανά δικαιούχο

1. Καταβάλλεται εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.
Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.
Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6).
Ειδικότερα:
i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).
ii) Προκειμένου για δικαιούχο/οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).
Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Δικαιούχοι Βασικό όριο
εισοδήματος (€)
Καταβαλλόμενο
ποσό (€)
Αιτών / Αιτούσα 6.000 500,00
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.000 + 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο/φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.000 + 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο) +2.000 + 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.000 +83,33

Β) Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’) και προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

2. Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από την καταβολή
του κοινωνικού μερίσματος – ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

1. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του Ν.2238/1994.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
2. Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1.3.2014 στον ΟΑΕΔ, δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.

Άρθρο 3
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος
και τρόπος χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος στους δικαιούχους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
2. α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.
β. Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
γ. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30.6.2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.
Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30.4.2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10.5.2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1.5.2014 έως και την 31.5.2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10.6.2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1.6.2014 έως και την 30.6.2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10.7.2014.
3. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη ΔΗΛΕΔ της ΓΓΔΕ. Η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσεων, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και στη συνέχεια δημιουργεί:
i) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό κοινωνικού μερίσματος.
Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό κοινωνικού μερίσματος, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2762 – «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού μερίσματος».
β. Για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του ΓΛΚ.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24 – Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.
7. Η Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
8. Η δαπάνη για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 4
Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων
για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος

1. Αρμόδια υπηρεσία για το μηχανογραφικό έλεγχο των δηλούμενων με την κατά το άρθρο 3 αίτηση στοιχείων είναι η ΔΗΛΕΔ. Κατόπιν υποβολής της αίτησης, εκδίδεται, μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet, πράξη του ΓΓΔΕ με την οποία γίνεται αποδεκτή, απορρίπτεται ή παραπέμπεται προς έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η αίτηση του δικαιούχου, βάσει των δηλούμενων στοιχείων, και, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, καθορίζεται το ακριβές ποσό του προς καταβολή κοινωνικού μερίσματος.
2.α. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών -όπου απαιτείται- και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
β. Ο ΟΓΑ είναι επίσης αρμόδιος να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων. Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τη διενέργεια του ελέγχου ορίζονται με απόφαση του ΓΓΔΕ, η οποία δεν δημοσιεύεται, και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το μέγεθος της οικογένειας, καθώς και διαφορές σε σχέση με στοιχεία που τηρούνται στην ΓΓΔΕ. Βάσει των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων καθορίζεται το δείγμα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αποστέλλεται προς το σκοπό αυτό ειδικό αρχείο από τη ΔΗΛΕΔ προς τον ΟΓΑ.
γ. Ο ΟΓΑ δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή ΝΠΔΔ ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.
δ. Ο ΟΓΑ μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο ΟΓΑ επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
3. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή του μερίσματος δύναται να αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της πράξης χορήγησης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος.
4. Ο ΟΓΑ μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου και αποστέλλει αυτό προς τη ΔΗΛΕΔ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη του ΓΓΔΕ περί χορήγησης ή μη του κοινωνικού μερίσματος, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο.
5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη ΔΗΛΕΔ με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Αίτηση επανεξέτασης

1. Κατά της πράξης της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης επανεξέτασης από το δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποστέλλει σχετική απόφασή της προς τη ΔΗΛΕΔ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για επανεκκαθάριση της αίτησης ή αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά το άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 6
Καταλογισμός αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
   
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014 (ΦΕΚ 701/Β’/20.3.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α’) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α’) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
8. Το Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
11. Το Π.Δ.119/2013 (ΦΕΚ 153/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την υπ’ αριθ. 22365/97 (ΦΕΚ 1667/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
13. Την υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/2013 (ΦΕΚ 130/Β’/28.1.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
14. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από το γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς ΓΓΠΣ και ΟΓΑ με ημερομηνίες 16.1.2014 και 5.2.2014 αντιστοίχως, καθώς και τα απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αυτών, με ημερομηνίες 16.1.2014 και 6.2.2014.
15. Το από 15.1.2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς την Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

1. Όπου στα άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645 κοινής υπουργικής απόφασης αναγράφονται οι λέξεις «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων» στο εξής νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
2. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1.
3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.
4. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.»

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Για όσους δικαιούχους υπέβαλαν χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1114/23.5.2013 (ΦΕΚ 1266/Β’/24.5.2013), δύνανται, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2013, να υποβάλουν έως 28.2.2014 το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 για τη χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων».

4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Συμψηφισμός και αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
3. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014 (ΦΕΚ 701/Β’/20.3.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α’) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α’) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
8. Το Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
11. Το Π.Δ.119/2013 (ΦΕΚ 153/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την υπ’ αριθ. 22365/97 (ΦΕΚ 1667/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
13. Την υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/2013 (ΦΕΚ 130/Β’/28.1.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
14. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από το γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς ΓΓΠΣ και ΟΓΑ με ημερομηνίες 16.1.2014 και 5.2.2014 αντιστοίχως, καθώς και τα απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αυτών, με ημερομηνίες 16.1.2014 και 6.2.2014.
15. Το από 15.1.2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς την Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

1. Όπου στα άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645 κοινής υπουργικής απόφασης αναγράφονται οι λέξεις «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων» στο εξής νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
2. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1.
3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.
4. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.»

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Για όσους δικαιούχους υπέβαλαν χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1114/23.5.2013 (ΦΕΚ 1266/Β’/24.5.2013), δύνανται, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2013, να υποβάλουν έως 28.2.2014 το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 για τη χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων».

4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Συμψηφισμός και αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
3. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόρρητο Απόρρητο