Αποτελέσματα για:

 Eurobank  

Ορθή η διευκρίνιση του κ. Ν. Νανόπουλου, ότι η ένταξη της τράπεζας δεν σημαίνει απαραίτητα κρατικοποίηση με την παραδοσιακή έννοια του όρου, καθώς στις περισσότερες συστημικές τράπεζες το ταμείο θα συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 85%.

Ορθή η διευκρίνιση του κ. Ν. Νανόπουλου, ότι η ένταξη της τράπεζας δεν σημαίνει απαραίτητα κρατικοποίηση με την παραδοσιακή έννοια του όρου, καθώς στις περισσότερες συστημικές τράπεζες το ταμείο θα συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 85%.

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.4.2013

 Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε σήμερα, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 476.700.440 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 86,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 22.4.2013 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

 

1.     Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, το συντομότερο δυνατό, στην εκποίηση των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύπτουν από το ανωτέρω reverse split, και την εν συνεχεία απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος εκποίησης.

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 476.668.518 (86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

–       Υπέρ: 476.667.434

–       Κατά: 1.084

  • Αριθμός αποχών: 31.922

 

2.     Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την υπ’ αρ. 38/9.11.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για την άντληση συνολικά 5.839 εκατ. ευρώ, ως εξής:

α)  το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.136.795.207,10 ευρώ, με έκδοση 3.789.317.357 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία

β)  η αύξηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου, με ανάληψη του συνόλου των νέων μετοχών, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με εισφορά ομολόγων κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συνολικής εύλογης αξίας 5.839 εκατ. ευρώ, κατόπιν αποτίμησής τους από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το νόμο και

γ)  η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, ποσού 4.702.204.792,90 ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 476.668.518 (86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

–       Υπέρ: 476.400.091

–       Κατά: 268.427

  • Αριθμός αποχών: 31.922

 3.     Ενημερώθηκε για την εκλογή, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, των κ.κ. Αγγελική Ν. Φράγκου, Γεώργιο Α. Δαυίδ, Νικόλαο Μ. Στασινόπουλο, Δημήτριο Γ. Δημόπουλο και Παύλο Κ. Μυλωνά, ως μη εκτελεστικών μελών, για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την εκλογή των ανωτέρω μελών.

Σημειώνεται ότι δύο από τα ανωτέρω νέα μέλη, και συγκεκριμένα η κα Αγγελική Ν. Φράγκου και ο κ. Γεώργιος Δαυίδ, πληρούν τα κριτήρια του νόμου (άρθρο 4 ν. 3016/2002) για τον ορισμό τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και ο ορισμός αυτός θα γίνει με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.4.2013

 Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε σήμερα, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 476.700.440 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 86,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 22.4.2013 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

 

1.     Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, το συντομότερο δυνατό, στην εκποίηση των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύπτουν από το ανωτέρω reverse split, και την εν συνεχεία απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος εκποίησης.

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 476.668.518 (86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

–       Υπέρ: 476.667.434

–       Κατά: 1.084

  • Αριθμός αποχών: 31.922

 

2.     Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την υπ’ αρ. 38/9.11.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για την άντληση συνολικά 5.839 εκατ. ευρώ, ως εξής:

α)  το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.136.795.207,10 ευρώ, με έκδοση 3.789.317.357 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία

β)  η αύξηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου, με ανάληψη του συνόλου των νέων μετοχών, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με εισφορά ομολόγων κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συνολικής εύλογης αξίας 5.839 εκατ. ευρώ, κατόπιν αποτίμησής τους από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το νόμο και

γ)  η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, ποσού 4.702.204.792,90 ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 476.668.518 (86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

–       Υπέρ: 476.400.091

–       Κατά: 268.427

  • Αριθμός αποχών: 31.922

 3.     Ενημερώθηκε για την εκλογή, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, των κ.κ. Αγγελική Ν. Φράγκου, Γεώργιο Α. Δαυίδ, Νικόλαο Μ. Στασινόπουλο, Δημήτριο Γ. Δημόπουλο και Παύλο Κ. Μυλωνά, ως μη εκτελεστικών μελών, για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την εκλογή των ανωτέρω μελών.

Σημειώνεται ότι δύο από τα ανωτέρω νέα μέλη, και συγκεκριμένα η κα Αγγελική Ν. Φράγκου και ο κ. Γεώργιος Δαυίδ, πληρούν τα κριτήρια του νόμου (άρθρο 4 ν. 3016/2002) για τον ορισμό τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και ο ορισμός αυτός θα γίνει με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Μ. Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σε μια κομβικής σημασίας συγκυρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και για την ελληνική οικονομία, η σύνθετη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού μας συστήματος έχει οδηγήσει στη συγκρότηση τεσσάρων συστημικών τραπεζικών ομίλων οι οποίοι είναι σε θέση να συνεχίσουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηματοδότηση των υγιών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας και να παίξουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη. Τα παραπάνω τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος μιλώντας σήμερα (30.04.2013) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

Αναφερόμενος στις τρέχουσες εξελίξεις, ο κ. Νανόπουλος επεσήμανε ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες, αποφάσισε, όπως γνωρίζετε, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την άμεση και πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, για την άντληση συνολικών κεφαλαίων  €5,839 δισ., καλυπτόμενη εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). Συνοψίζοντας τους λόγους που επέβαλαν αυτή την απόφαση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας υπογράμμισε ότι «το εγχείρημα εξεύρεσης του 10% ιδιωτικής συμμετοχής, εγχείρημα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο, αξιολογήθηκε ότι ειδικώς για την Eurobank, παρουσίαζε πρόσθετες σοβαρές αντικειμενικές δυσχέρειες και ιδιαιτερότητες που δεν παρατηρούνται στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες». Ειδικότερα, ο κ. Νανόπουλος εξήγησε ότι «η αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσης προσδίδει εξαιρετικά μεγάλη ασάφεια στην επενδυτική πρόταση (investment case). Οι υποψήφιοι επενδυτές δεν γνωρίζουν αν η Eurobank θα ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία, ή αν και με ποιους οικονομικούς όρους θα προχωρήσει σε συγχώνευση, και ποια θα μπορούσε να είναι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά συνέπεια, με δεδομένη αυτή την αβεβαιότητα, δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση της μετοχικής αξίας».

Επίσης σημείωσε ότι, «με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης της Εθνικής, η Eurobank στερείται πλέον της παραδοσιακής μετοχικής της βάσης καθώς οι μέτοχοι της έχουν υποκατασταθεί από το 85% της Εθνικής στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank. Οι δε μέτοχοι αυτοί έχουν γίνει πλέον μέτοχοι της Εθνικής». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «από την 5.10.2012, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης της Εθνικής προς τους μετόχους της Eurobank, η Τράπεζα δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε στρατηγικές κινήσεις (εξαγορά άλλων τραπεζών ή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), με συνέπεια την απώλεια σημαντικών ευκαιριών για την ενίσχυση της καθαρής της θέσης και για την αξιοποίηση συνεργειών, που θα καθιστούσαν πιο ελκυστική για τους ιδιώτες επενδυτές τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου».

 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η Eurobank βρίσκεται σήμερα σε ένα κομβικό σημείο, στο τέλος ενός κύκλου και στην απαρχή ενός νέου. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα είναι βραχεία και απαιτεί τη συμβολή όλων για την αναδιοργάνωση της Τράπεζας ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να επιτελέσει τον πραγματικό της ρόλο, ως η κατ’ εξοχήν ιδιωτική τράπεζα της χώρας. Όπως γνωρίζουμε, η κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν είχε στη χώρα και στις ελληνικές τράπεζες το ίδιο σημείο εκκίνησης όπως στις υπόλοιπες χώρες. Οι ελληνικές τράπεζες ανέλαβαν την υποχρέωση να διευκολύνουν το Δημόσιο στην προσπάθεια μείωσης του υπέρμετρου χρέους, με επίπτωση μεγάλες απώλειεςγια τους μετόχους. Οι τράπεζες υπέστησαν τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσεως και της ύφεσης». Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι η επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με πιο σημαντικό το ρόλο του προσωπικού. Συγκεκριμένα ανέφερε «το συγκριτικό πλεονέκτημα της Eurobank ήταν πάντα το προσωπικό της, το οποίο ήταν και είναι ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, με κριτήριο την καινοτομία και με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί στο ακέραιο ώστε και η Τράπεζα να διατηρήσει την αξία της και να συμβάλει στην προσπάθεια της χώρας μας να βγει από τη σημερινή στενωπό». 

 

 

Αναφερόμενος στις προοπτικές που ανοίγονται με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης ο κ. Νανόπουλος επεσήμανε ότι «το Δ.Σ. συζήτησε τις ευρύτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο τραπεζικό σύστημα και τον ενεργό ρόλο που η Eurobank, ως μια εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, θα μπορούσε να διαδραματίσει στις διαδικασίες αναδιάταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκε πως η Τράπεζα θα μπορούσε και θα έπρεπε να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες  στους οποίους θα στηριχθεί η περαιτέρω αναδιάταξη του συστήματος. Παράλληλα, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Eurobank θα υποβάλει, ως οφείλει, ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα επιτρέψει την ταχεία προσέλκυση κεφαλαίων, ιδιωτικών, θεσμικών ή και στρατηγικών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το σχέδιο αυτό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα της ελληνικής και της διεθνούς τραπεζικής αγοράς, θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Eurobank, τη διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής της αξίας, την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την ταχύτατη επιστροφή της σε οργανική κερδοφορία κατοχυρώνοντας την ικανότητα της Τράπεζας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη».

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε:

  1. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και μείωση της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της σε 0,30 ευρώ.
  2. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την υπ’ αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για την άντληση συνολικά 5.839 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 3.789.317.357 νέων κοινών μετοχών, με ανάληψη του συνόλου αυτών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έναντι εισφοράς ίσης αξίας ομολόγων κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την εκλογή, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, της κ. Αγγελικής Ν. Φράγκου, και των κ.κ. Γεωργίου Α. Δαυίδ, Νικολάου Μ. Στασινόπουλου, Δημητρίου Γ. Δημόπουλου και Παύλου Κ. Μυλωνά, ως μη εκτελεστικών μελών, για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την εκλογή των ανωτέρω μελών.