Αποτελέσματα για:

αλουμινίου

Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 παρ. 1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 και θα δημοσιευθούν στον τύπο την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013.

2. Η ενημέρωση των αναλυτών, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2012, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Μαΐου 2013.

3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.

Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 παρ. 1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 και θα δημοσιευθούν στον τύπο την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013.

2. Η ενημέρωση των αναλυτών, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2012, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Μαΐου 2013.

3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για τη χρήση του 2012 κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2011 και διαμορφώθηκαν σε € 99,6 εκ. από € 100,3 εκ.. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 41,9 εκ. έναντι € 46,1 εκ. το 2011, μειωμένες κατά 9,1%.

To 2012, όπως αναμενόταν, ήταν μια ακόμη χρονιά ύφεσης για την Ελληνική οικονομία. Η συνεχώς συρρικνούμενη αγοραστική δυνατότητα του πληθυσμού καθώς και η επιβολή νέων και επιπρόσθετων φορολογικών μέτρων, ιδίως στον τομέα των ακινήτων, είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και τη δραματική πτώση της έκδοσης νέων αδειών οικοδόμησης. Φυσική συνέπεια των ανωτέρω είναι να αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στoν κλάδο της διέλασης αλουμινίου, αδυναμία απορρόφησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,08 εκ. έναντι ζημιών € 3,7 εκ. το 2011. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ύψους € 3,3 εκ.. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 9,7 εκ. έναντι ζημιών € 14,8 εκ. το 2011. Τέλος οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή για το 2012 ήταν € 0,3247 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,4938 ανά μετοχή το 2011.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,4 εκ. έναντι ζημιών € 2,2 εκ. το 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για το 2012, ήταν ζημιές € 7,3 εκ. ή € 0,2427 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 8,6 εκ. ή € 0,2868 ανά μετοχή, το 2011.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 3,9 εκ. έναντι € 0,1 εκ. το 2011, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές ανήλθαν σε  € 0,9 εκ. έναντι € 0,2 εκ. το 2011. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2012 διαμορφώθηκαν σε € 2,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,1 εκ. για την εταιρία, έναντι εισροών € 7,9 εκ. για τον Όμιλο και € 11,8 εκ. για την εταιρία το 2011.

Κατά το 2013, εκτιμάται ότι η ζήτηση των προϊόντων διέλασης αλουμινίου καθώς και των λοιπών προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα η εταιρία να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα των εξαγωγών.

Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ η στρατηγική της επένδυσης σε νέα προϊόντα και αγορές φαίνεται να αποδίδει ήδη καρπούς. Κύριο μέλημα της διοίκησης θα αποτελέσει η εντατικοποίηση των προσπαθειών το 2013 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αύξησης των μεριδίων αγοράς σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία, με την παράλληλη προσφορά προϊόντων που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Δημοσίευση τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 31.12.2012 μαζί με τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.etem.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για τη χρήση του 2012 κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2011 και διαμορφώθηκαν σε € 99,6 εκ. από € 100,3 εκ.. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 41,9 εκ. έναντι € 46,1 εκ. το 2011, μειωμένες κατά 9,1%.

To 2012, όπως αναμενόταν, ήταν μια ακόμη χρονιά ύφεσης για την Ελληνική οικονομία. Η συνεχώς συρρικνούμενη αγοραστική δυνατότητα του πληθυσμού καθώς και η επιβολή νέων και επιπρόσθετων φορολογικών μέτρων, ιδίως στον τομέα των ακινήτων, είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και τη δραματική πτώση της έκδοσης νέων αδειών οικοδόμησης. Φυσική συνέπεια των ανωτέρω είναι να αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στoν κλάδο της διέλασης αλουμινίου, αδυναμία απορρόφησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,08 εκ. έναντι ζημιών € 3,7 εκ. το 2011. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ύψους € 3,3 εκ.. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 9,7 εκ. έναντι ζημιών € 14,8 εκ. το 2011. Τέλος οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή για το 2012 ήταν € 0,3247 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,4938 ανά μετοχή το 2011.

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,4 εκ. έναντι ζημιών € 2,2 εκ. το 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για το 2012, ήταν ζημιές € 7,3 εκ. ή € 0,2427 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 8,6 εκ. ή € 0,2868 ανά μετοχή, το 2011.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 3,9 εκ. έναντι € 0,1 εκ. το 2011, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές ανήλθαν σε  € 0,9 εκ. έναντι € 0,2 εκ. το 2011. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2012 διαμορφώθηκαν σε € 2,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,1 εκ. για την εταιρία, έναντι εισροών € 7,9 εκ. για τον Όμιλο και € 11,8 εκ. για την εταιρία το 2011.

Κατά το 2013, εκτιμάται ότι η ζήτηση των προϊόντων διέλασης αλουμινίου καθώς και των λοιπών προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα η εταιρία να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα των εξαγωγών.

Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ η στρατηγική της επένδυσης σε νέα προϊόντα και αγορές φαίνεται να αποδίδει ήδη καρπούς. Κύριο μέλημα της διοίκησης θα αποτελέσει η εντατικοποίηση των προσπαθειών το 2013 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αύξησης των μεριδίων αγοράς σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία, με την παράλληλη προσφορά προϊόντων που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Δημοσίευση τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2012 – 31.12.2012 μαζί με τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.etem.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr.

Η θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην σημείωνε κέρδη όπως το τελευταίο εξάμηνο, αλλά ήταν από τους πιο σταθερούς τίτλους

Η θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην σημείωνε κέρδη όπως το τελευταίο εξάμηνο, αλλά ήταν από τους πιο σταθερούς τίτλους

Απώλειες καταγράφουν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που οι τιμές των μετάλλων υποχωρούν και το γιεν συνεχίζει την καθοδική του πορεία. Και όλα αυτά μετά την αποφυγή των υπ. Οικονομικών του G 20 να αναφερθούν στην επιθετική νομισματική πολιτική της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση που είχαν στη Μόσχα.

Απώλειες καταγράφουν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που οι τιμές των μετάλλων υποχωρούν και το γιεν συνεχίζει την καθοδική του πορεία. Και όλα αυτά μετά την αποφυγή των υπ. Οικονομικών του G 20 να αναφερθούν στην επιθετική νομισματική πολιτική της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση που είχαν στη Μόσχα.

Η είσοδος κεντροευρωπαϊκών funds, κυρίως από Γερμανία, έχουν φέρει τη μετοχή στην περιοχή των 5,5 ευρώ, την ώρα που η τιμή του αλουμινίου διακυμαίνεται στις διεθνείς αγορές στα 2.150 δολ. ο τόνος.

Η είσοδος κεντροευρωπαϊκών funds, κυρίως από Γερμανία, έχουν φέρει τη μετοχή στην περιοχή των 5,5 ευρώ, την ώρα που η τιμή του αλουμινίου διακυμαίνεται στις διεθνείς αγορές στα 2.150 δολ. ο τόνος.