Αποτελέσματα για:

αλουμινίου

29/8/2013

 

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

 

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

Ο αυξημένος όγκος πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρά την επιβάρυνση από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα τελικά, ωστόσο, αποτελέσματα μετά από φόρους κατέληξαν σε ζημιές, εξαιτίας της εφάπαξ επιβάρυνσης από την αναβαλλόμενη φορολογία.

 

Αναλυτικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,6%, στους 169 χιλ. τόνους. Ο κύκλος εργασιών ήταν οριακά μειωμένος στα 524,2 εκ. ευρώ επηρεασμένος από τις χαμηλές τιμές του αλουμινίου. Τα μικτά κέρδη σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 11,6% και ανήλθαν στα 44 εκ. ευρώ έναντι 39,5 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 45,1 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,8%, από 40,6 εκ. ευρώ και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 14,7 εκ. ευρώ έναντι 11,8 εκ. ευρώ του 2012. Ο επαναϋπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, οδήγησε τον Όμιλο σε ζημιές μετά από φόρους (3,3 εκ. ευρώ έναντι κερδών 11,1 εκ. ευρώ).  Οι δε ζημιές ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,024 ευρώ έναντι κερδών 0,088 ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

 

Η ενίσχυση των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, η χαμηλή τιμή του LME και η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης είχαν σαν αποτέλεσμα θετικές λειτουργικές ροές ύψους 9 εκ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό, ανήλθαν σε 26 εκ. ευρώ και αφορούν κυρίως τη συνέχιση των επενδυτικών προγραμμάτων στα εργοστάσια Οινοφύτων και Μ. Βρετανίας  και τελικά οι συνολικές ταμειακές εκροές του Ομίλου ανήλθαν σε 17,8 εκ. ευρώ  και ο καθαρός δανεισμός σε 234,5 εκ. ευρώ.

 

 

Δημοσίευση την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

 

 

Σημείωση: Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 30.6.2013 δημοσιεύονται στο Φύλλο της 30ης Αυγούστου 2013 της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.elval.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.

 

29/8/2013

 

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

 

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

Ο αυξημένος όγκος πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρά την επιβάρυνση από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα τελικά, ωστόσο, αποτελέσματα μετά από φόρους κατέληξαν σε ζημιές, εξαιτίας της εφάπαξ επιβάρυνσης από την αναβαλλόμενη φορολογία.

 

Αναλυτικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,6%, στους 169 χιλ. τόνους. Ο κύκλος εργασιών ήταν οριακά μειωμένος στα 524,2 εκ. ευρώ επηρεασμένος από τις χαμηλές τιμές του αλουμινίου. Τα μικτά κέρδη σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 11,6% και ανήλθαν στα 44 εκ. ευρώ έναντι 39,5 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 45,1 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,8%, από 40,6 εκ. ευρώ και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 14,7 εκ. ευρώ έναντι 11,8 εκ. ευρώ του 2012. Ο επαναϋπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, οδήγησε τον Όμιλο σε ζημιές μετά από φόρους (3,3 εκ. ευρώ έναντι κερδών 11,1 εκ. ευρώ).  Οι δε ζημιές ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,024 ευρώ έναντι κερδών 0,088 ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

 

Η ενίσχυση των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, η χαμηλή τιμή του LME και η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης είχαν σαν αποτέλεσμα θετικές λειτουργικές ροές ύψους 9 εκ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό, ανήλθαν σε 26 εκ. ευρώ και αφορούν κυρίως τη συνέχιση των επενδυτικών προγραμμάτων στα εργοστάσια Οινοφύτων και Μ. Βρετανίας  και τελικά οι συνολικές ταμειακές εκροές του Ομίλου ανήλθαν σε 17,8 εκ. ευρώ  και ο καθαρός δανεισμός σε 234,5 εκ. ευρώ.

 

 

Δημοσίευση την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

 

 

Σημείωση: Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 30.6.2013 δημοσιεύονται στο Φύλλο της 30ης Αυγούστου 2013 της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.elval.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.

 

Μείωση πωλήσεων και μείωση μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας για την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσε η διοίκηση της  “Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ”  . Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2013 μείωση των πωλήσεων, φθάνοντας τα €84,6 εκ., έναντι €93,6 εκ.του 6Μ’12 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 9,6%.

Μείωση πωλήσεων και μείωση μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας για την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσε η διοίκηση της  “Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ”  . Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2013 μείωση των πωλήσεων, φθάνοντας τα €84,6 εκ., έναντι €93,6 εκ.του 6Μ’12 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 9,6%.

Αναφορικά με δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό ΜΜΕ που αφορά επένδυση της ΑΛΟΥΜΥΛ στην Τουρκία, η διοίκηση της Εταιρίας επιβεβαιώνει πως υπάρχει συμφωνία δημιουργίας μονάδας διέλασης στην Τουρκία. Η επένδυση θα είναι μικρότερη της αρχικής σχεδιασθείσης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΟΥΜΥΛ θα είναι μικρότερο του 51%.  Η συγκεκριμένη επένδυση δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της επένδυσης.

www.sidenor.gr

Αναφορικά με δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό ΜΜΕ που αφορά επένδυση της ΑΛΟΥΜΥΛ στην Τουρκία, η διοίκηση της Εταιρίας επιβεβαιώνει πως υπάρχει συμφωνία δημιουργίας μονάδας διέλασης στην Τουρκία. Η επένδυση θα είναι μικρότερη της αρχικής σχεδιασθείσης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΟΥΜΥΛ θα είναι μικρότερο του 51%.  Η συγκεκριμένη επένδυση δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της επένδυσης.

www.sidenor.gr

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ 

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τον κανονισμού του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης πού λάβαμε από την μέτοχό μας εταιρεία “COFIDIN S.A.”, γνωστοποιούμε ότι από την 08.08.2013 τα δικαιώματα ψήφου της COFIDIN S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. ανήλθαν σε 13,30% από 5,98%, λόγω συγχωνεύσεως, ενώ ταυτόχρονα, τα δικαιώματα ψήφου της μετόχου μας “COFIDILUX SA”, την οποία η COFIDIN απορρόφησε, ανερχόμενα προ στης συγχωνεύσεως σε 5,17%,  μηδενίστηκαν (0%).

 

Αθήνα 12/08/2013

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ 

Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007, την Απόφαση 1/434/3.7.2007, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τον κανονισμού του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης πού λάβαμε από την μέτοχό μας εταιρεία “COFIDIN S.A.”, γνωστοποιούμε ότι από την 08.08.2013 τα δικαιώματα ψήφου της COFIDIN S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. ανήλθαν σε 13,30% από 5,98%, λόγω συγχωνεύσεως, ενώ ταυτόχρονα, τα δικαιώματα ψήφου της μετόχου μας “COFIDILUX SA”, την οποία η COFIDIN απορρόφησε, ανερχόμενα προ στης συγχωνεύσεως σε 5,17%,  μηδενίστηκαν (0%).

 

Αθήνα 12/08/2013