Αποτελέσματα για:

αλουμινίου

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ τρίμηνο 2013 κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2012 και διαμορφώθηκαν σε € 17,9 εκ. από € 23,5 εκ. μειωμένες κατά 23,8%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 5,5 εκ. έναντι € 10 εκ., μειωμένες κατά 45,5%.

 

Το Α΄ τρίμηνο του 2013 χαρακτηρίστηκε από τη συνέχιση της παρατεταμένης ύφεσης του κλάδου διέλασης αλουμινίου. Η περαιτέρω πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας ως συνέπεια της φορολόγησης των ακινήτων αλλά και της πτώσης των διαθέσιμων εισοδημάτων οδήγησαν σε νέα πτώση στη ζήτηση αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ διέλασης.

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,7 εκ. έναντι κερδών € 0,2 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,3 εκ. έναντι ζημιών € 2,8 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012. Τέλος οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή για το Α΄ τρίμηνο 2013 ήταν € 0,0754 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,0935 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

 

Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,8 εκ. έναντι ζημιών € 0,4 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για Α΄ τρίμηνο 2013, ήταν ζημιές € 2,6 εκ. ή € 0,0866 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 2 εκ. ή € 0,0657 ανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

 

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εκροές έφτασαν τα € 1,3 εκ. έναντι € 4,3 εκ. το Α΄ τρίμηνο 2012, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές ανήλθαν σε € 0,1 εκ. έναντι εισροών € 0,5 εκ. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε € 0,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,1 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 0,7 εκ. για τον Όμιλο και € 0,2 εκ. για την εταιρία το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

 

Σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕΜ πρωταρχικό μέλημα αποτέλεσε τόσο στο προηγούμενο έτος όσο και στο τρέχον, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε καινοτόμα προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας αιχμής. Ακολουθώντας αυτήν τη στρατηγική επιλογή οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν ήδη για το Α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 0,8 εκ.. Επιπροσθέτως ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της εξορθολόγησης των εξόδων και αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής, με το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

 

Δημοσίευση τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..

 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 31.3.2013 μαζί με τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.etem.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr.

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ     Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2012, καθώς επίσης η γενικότερη στρατηγική της και οι προοπτικές της.     Επίσης έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων.   Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012, τα οποία επηρεάστηκαν δυσμενώς από την έντονη συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη, όπου πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων των θυγατρικών εταιριών. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες έχουν επιδράσει πτωτικά στη ζήτηση της εγχώριας αγοράς σε προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και του κόστους ενέργειας έχει συμπιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας.   Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την οικονομική χρήση 2012 ανήλθε σε €3.316 εκατ. μειωμένος κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €159,4 εκατ. μειωμένα κατά  9,7% έναντι €176,6 εκατ. το 2011. Οι αποσβέσεις της περιόδου αυξημένες κατά 1,4%, ανήλθαν σε €146 εκατ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €74,9  εκατ. έναντι ζημιών €47,1 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες €50,1  εκατ. ή €-0,2512  ανά μετοχή, έναντι ζημιών €42,6 εκατ. ή €-0,2139  ανά μετοχή το 2011.   Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013    

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ     Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε η ετήσια παρουσίαση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2012, καθώς επίσης η γενικότερη στρατηγική της και οι προοπτικές της.     Επίσης έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων.   Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012, τα οποία επηρεάστηκαν δυσμενώς από την έντονη συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη, όπου πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων των θυγατρικών εταιριών. Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες έχουν επιδράσει πτωτικά στη ζήτηση της εγχώριας αγοράς σε προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και του κόστους ενέργειας έχει συμπιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας.   Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την οικονομική χρήση 2012 ανήλθε σε €3.316 εκατ. μειωμένος κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €159,4 εκατ. μειωμένα κατά  9,7% έναντι €176,6 εκατ. το 2011. Οι αποσβέσεις της περιόδου αυξημένες κατά 1,4%, ανήλθαν σε €146 εκατ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €74,9  εκατ. έναντι ζημιών €47,1 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες €50,1  εκατ. ή €-0,2512  ανά μετοχή, έναντι ζημιών €42,6 εκατ. ή €-0,2139  ανά μετοχή το 2011.   Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013    

Εκ νέου υποχώρηση κατά 1,4% σημείωσαν τον Απρίλιο οι τιμές των οικοδομικών υλικών, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Η πτώση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν είχαν γίνει οι ανατιμήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Εκ νέου υποχώρηση κατά 1,4% σημείωσαν τον Απρίλιο οι τιμές των οικοδομικών υλικών, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Η πτώση οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν είχαν γίνει οι ανατιμήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Συγκρίσιμες καθαρές ζημιές 15,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Coca Cola, έναντι ζημιών 19,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, βελτιωμένες κατά 17%. Οι συγκρίσιμες λειτουργικές ζημιές βελτιώθηκαν κατά 9% και διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012.

Συγκρίσιμες καθαρές ζημιές 15,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Coca Cola, έναντι ζημιών 19,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, βελτιωμένες κατά 17%. Οι συγκρίσιμες λειτουργικές ζημιές βελτιώθηκαν κατά 9% και διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012.

Δεν θέλουμε να φανούμε εκτός επικαιρότητας, αλλά ο μεγαλύτερος χαλυβουργός της Ευρώπης, ο Λ. Μιττάλ της ArchelorMittal, ζήτησε προστατευτικά μέτρα εναντίον των αντίστοιχων μεταλλευτικών προϊόντων της Κίνας.

Δεν θέλουμε να φανούμε εκτός επικαιρότητας, αλλά ο μεγαλύτερος χαλυβουργός της Ευρώπης, ο Λ. Μιττάλ της ArchelorMittal, ζήτησε προστατευτικά μέτρα εναντίον των αντίστοιχων μεταλλευτικών προϊόντων της Κίνας.

Δελτίο Τύπου

 

15/5/2013               

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2013

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

 

Στο Α’ Τρίμηνο του 2013, ο Όμιλος καταγράφει σταθερά ισχυρή επίδοση από τον Τομέα Έργων EPC, αυξημένη συνεισφορά από τον τομέα της Ενέργειας και επαναφορά σε κερδοφορία του Τομέα Μεταλλουργίας. Η στρατηγική διαφοροποίησης της δραστηριοποίησης του Ομίλου και ο περιορισμός της έκθεσης στο εγχώριο περιβάλλον, αποτελέσαν το μοχλό επίτευξης βελτιωμένης κερδοφορίας στο ξεκίνημα του 2013.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Τρίμηνο του 2013 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα € 356,5 εκατ., έναντι των € 358,6 εκατ. το 2012. Στη διατήρηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, συνέβαλαν εξίσου οι τρεις κύριοι τομείς δραστηριοποίησης, καταγράφοντας ισόρροπη συνεισφορά. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε € 50,2 εκατ. από € 40,9 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 23%. Καταγράφεται επίσης, αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου (σε 14,1% το Α΄ Τρίμηνο του 2013 έναντι 11,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) που προκύπτει κυρίως από τη μείωση κόστους του Τομέα Μεταλλουργίας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 10,4 εκατ., έναντι € 10,0 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε μειωμένη επίδοση, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα € 134,0 εκατ., στο Α’ Τρίμηνο του 2013, έναντι € 170,7 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 22,9 εκατ. από €27,8 εκατ., πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (17,1%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε € 16,1 εκατ. έναντι €23,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

 

 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην επίδοση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, λόγω της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος δραστικής μείωσης του κόστους «ΜΕΛΛΟΝ». Παρότι, ο κύκλος εργασιών του Τομέα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στα € 112,0 εκατ., από € 117,8 εκατ., σημειώθηκε επαναφορά σε λειτουργική κερδοφορία καταγράφοντας κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 6,3 εκατ., έναντι ζημιών €1,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή ενέχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επετεύχθη σε μια περίοδο χαμηλών διεθνών τιμών αλουμινίου, υψηλού ενεργειακού κόστους και αυξημένης φορολογίας.

 

Ο Τομέας Ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Α’ Τρίμηνο του 2013. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε € 113,9 εκατ. από € 77,4 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 και αντιστοιχεί στο 32% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων,τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση σε € 21,6 εκατ. έναντι € 14,5 εκατ., σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενισχυμένα από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Korinthos Power. Η επίδοση του Τομέα Ενέργειας καταδεικνύει την ισχυρή θέση και το κρίσιμο μέγεθος που καταλαμβάνει ο Όμιλος, ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας με τις πιο σύγχρονες και πλέον αποδοτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

 

Σημειώνεται ότι, στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να καταγραφούν σημαντικά οφέλη στην επίδοση των Τομέων Μεταλλουργίας και Ενέργειας από τη διαχείριση των πηγών προμήθειας Φυσικού Αερίου. Παράλληλα, ο Όμιλος προσβλέπει στις εξελίξεις που θα επιταχύνουν την απελευθέρωση, θα αποκαταστήσουν τη ρευστότητα και θα άρουν τις στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επιτυγχάνοντας τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα Κατερίνα Μουζουράκη, Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 210 6877484, φαξ. 210 6877400, email katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.

 

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,5 δις ευρώ και απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.