Αποτελέσματα για:

Τζιρακιάν Profil,

Με θέμα την εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. και την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα συνεδρίασε την 6η Φεβρουαρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Σωληνουργεια Λιμπαρ. Τζιρακιαν Profil, κατόπιν της παραίτησης του κ. Νικόλαου Μερτζάνη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Η Εταιρεία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», (εφεξής η  «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία επιτήρησης:

Η Εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση των πωλήσεων, ενώ καταγράφει κέρδη σε επίπεδο EBITDA για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1/1 – 30/9/2014:

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης: 9.257 χιλ € έναντι 7.464 χιλ € το εννεάμηνο του 2013.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ήταν θετικά κατά το Γ’ τρίμηνο (+25 χιλ. €), ενώ στο σύνολο του εννεαμήνου είναι οριακά αρνητικά (-27 χιλ. €), έναντι ζημίας (-1.401 χιλ. €) την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Επιπλέον, η Εταιρεία μείωσε το δανεισμό της κατά 2 εκ. €.

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ριζική αναδιοργάνωση της επιχείρησης που επέφερε τη θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά την τρέχουσα χρήση, δεν έχει εξαντλήσει ακόμα τη δυναμική της και προσδοκά περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα γίνονται ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα της Εταιρείας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων.

 

Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατΆ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

 

Οινόφυτα, 20 Νοεμβρίου 2014

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

 

Η Εταιρεία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», (εφεξής η  «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία επιτήρησης:

Η ολοκλήρωση του σχεδίου ανασυγκρότησης που υλοποιήθηκε από τη διοίκηση της Εταιρείας δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων, με κυριότερο τον μηδενισμό των ζημιών προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA).   

Ειδικότερα, κατά το Α’ εξάμηνο του 2014:

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (6.281 χιλ € έναντι 4.686 χιλ € το Α’ εξάμηνο του 2013), παρά την περιορισμένη ζήτηση στο χαλυβουργικό κλάδο.
 • Το μικτό κέρδος του εξαμήνου ανήλθε σε 395 χιλ. € έναντι ζημίας (- 346) χιλ. € το 2013, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο μετά από τρία χρόνια. Είναι επίσης  αισθητή και η βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου:  Από 4,5% το Α΄ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε σε 7,5% το Β΄ τρίμηνο.
 • Το αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) είναι οριακά αρνητικό (-53 χιλ. €), έναντι ζημίας (-1.050 χιλ. €) την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ειδικότερα το Β’ Τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, τα EBITDA παρουσίασαν θετικό πρόσημο και ανήλθαν στις +28 χιλ. €  έναντι ζημιών (-655) χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2013.    

Η διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για την πλήρη ανάκαμψη της Εταιρείας και την επιστροφή της στην κερδοφορία, συνεχίζοντας τη στρατηγική που οδήγησε στην επιτυχή αναδιοργάνωση της επιχείρησης και την επακόλουθη βελτίωση των αποτελεσμάτων της.

 

Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

 

Οινόφυτα,31 Αυγούστου 2014

Δείτε το αρχείο
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 1 4 4 του Κανονισμού του Χ Α_31.08.2014

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 1 4 4 του Κανονισμού του Χ Α_31.08.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 27/05/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι  (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 284.248 κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης. Εγκρίθηκε επίσης η αναμόρφωση των κονδυλίων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (1/1 – 31/12/2012) όπως αυτή περιγράφεται στη σημείωση 33 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του έτους 2013.
 2. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
 3. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
 4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2013, ήτοι από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
 5. Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2015, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2014 (η οποία θα συγκληθεί ως την 30.6.2015).
 6. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν, Λιμπαρίτ Κεβορκιάν, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Οννίκ Παλαντζιάν, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
 7. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Οινόφυτα, 28/05/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – 27.05.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – 27.05.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 27/05/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι  (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 284.248 κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης. Εγκρίθηκε επίσης η αναμόρφωση των κονδυλίων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης (1/1 – 31/12/2012) όπως αυτή περιγράφεται στη σημείωση 33 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του έτους 2013.
 2. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.
 3. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
 4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2013, ήτοι από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
 5. Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2015, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2014 (η οποία θα συγκληθεί ως την 30.6.2015).
 6. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν, Λιμπαρίτ Κεβορκιάν, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Οννίκ Παλαντζιάν, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
 7. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Οινόφυτα, 28/05/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – 27.05.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. – 27.05.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”

με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41  και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2014.

 

Με την από 02/05/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης,

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013,

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4) Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013,

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,

6) Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και

7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου  2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

 

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2014, ήτοι την 22α Μαΐου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για τη συμμετοχή στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουνίου 2014, ήτοι την 5η Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για τη συμμετοχή στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2014, ήτοι την 16η Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

 

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(στ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του σχετικού εντύπου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς (Οινόφυτα Βοιωτίας, 56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 22620-32261, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής.

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.tzirakian.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου.

 

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-32280.

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν αντίγραφα εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας). Τα άνω έγγραφα και πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 02.05. 2014

 

Δείτε το αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ ΤΗΣ 27.05.2014

www.tzirakian.com