Αποτελέσματα για:

Avenue

Τρεις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», για την επικοινωνιακή στρατηγική και εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας  «Ελλάδα – Αλβανία 2007- 2013».

Τρεις εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», για την επικοινωνιακή στρατηγική και εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας  «Ελλάδα – Αλβανία 2007- 2013».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2013, ο Όμιλος ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,8  εκατ. ευρώ έναντι των 2,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.  H μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά 0,2 εκ ευρώ λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά 0,6 εκ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE.  Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην μη διαχείριση των ακινήτων  του εμπορικού κέντρου AVENUE που δεν είναι ιδιοκτησίας κατά το Α’ τρίμηνο του 2013 καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,36 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην μείωση των κερδών από τον Ναυτιλιακό τομέα και τον τομέα διαχείρισης ακινήτων. 
 • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβαρυνθεί με 0,62 εκατ, ευρώ κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής των αναβαλλόμενων φόρων κατά το Α’ τρίμηνο του 2013.
 • Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2  εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκ ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Στόχος της εταιρείας για το 2013 είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.09.2011, αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.  Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από την συνεδρίαση της 06/09/2011.

 

 

 1. Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 31/03/2013, η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων.  Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο, του  οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.  Επισημαίνεται ότι,  για  μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ).

 

 1. Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2013, ο Όμιλος ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,8  εκατ. ευρώ έναντι των 2,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.  H μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά 0,2 εκ ευρώ λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά 0,6 εκ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE.  Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην μη διαχείριση των ακινήτων  του εμπορικού κέντρου AVENUE που δεν είναι ιδιοκτησίας κατά το Α’ τρίμηνο του 2013 καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,36 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην μείωση των κερδών από τον Ναυτιλιακό τομέα και τον τομέα διαχείρισης ακινήτων. 
 • Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.  Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβαρυνθεί με 0,62 εκατ, ευρώ κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής των αναβαλλόμενων φόρων κατά το Α’ τρίμηνο του 2013.
 • Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2  εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκ ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Στόχος της εταιρείας για το 2013 είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.09.2011, αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.  Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από την συνεδρίαση της 06/09/2011.

 

 

 1. Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 31/03/2013, η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων.  Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο, του  οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.  Επισημαίνεται ότι,  για  μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ).

 

 1. Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.

 

Με δύο νέα καταστήματα, που άνοιξαν πρόσφατα τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό και εκπτώσεις που ξεπερνούν το 70%, το Εμπορικό Κέντρο AVENUE  διατηρεί τα μεγέθη του παρά τη συνολική πτώση στην αγορά.

Με δύο νέα καταστήματα, που άνοιξαν πρόσφατα τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό και εκπτώσεις που ξεπερνούν το 70%, το Εμπορικό Κέντρο AVENUE  διατηρεί τα μεγέθη του παρά τη συνολική πτώση στην αγορά.

Για άλλη μία φορά, τα hedge funds αποδείχθηκαν εξυπνότερα των πολιτικών. Μπορεί οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να θέλησαν να δώσουν ένα τέλος στο «πάρτι» των ελληνικών ομολόγων, που υπονόμευε το όφελος από το σχέδιο επαναγοράς, όμως, το λεγόμενο «smart money» δεν τσίμπησε με τη… «μπλόφα» τους.

Το Eurogroup που κατέληξε στο σχέδιο για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ξεκαθάρισε ότι η προσφορά για την επαναγορά των ομολόγων δεν θα υπερέβαινε τις τιμές της 23ης Νοεμβρίου. Ουσιαστικά, ήταν μία προσπάθεια των Ευρωπαίων να σταματήσουν το «πάρτι» που γινόταν στα ελληνικά ομόλογα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η αγορά είχε αρχίσει να προεξοφλεί την επαναγορά. Και αυτό γιατί όσο ανέβαιναν οι τιμές των ομολόγων, τόσο μειωνόταν το όφελος που μπορούσε να έχει η Αθήνα μέσω του buyback.

«Τσίμπησαν» όμως τα hedge funds με αυτές τις δηλώσεις των Ευρωπαίων; Το αποτέλεσμα δείχνει πως όχι. Οι κερδοσκόποι συνέχισαν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα, σπρώχνοντας τις τιμές ακόμα υψηλότερα. Για αυτό και η Αθήνα αναγκάστηκε τελικά να παραβιάσει όσα δήλωνε το Eurogroup, δίνοντας προσφορές υψηλότερες των τιμών κλεισίματος της 23ης Νοεμβρίου. 

«Η όλη υπόθεση είναι βγαλμένη από τα βιβλία του ‘πώς να μην κάνετε τέτοιου είδους πράγματα’. Ο επίσημος τομέας εξακολουθεί να επιδεικνύει πλήρη παρανόηση του πώς δουλεύουν οι αγορές», εξηγεί με δηλώσεις του στο Bloomberg ο Julian Adams, επικεφαλής επενδύσεων της Adelante Asset Management Ltd., με έδρα το Λονδίνο, η οποία έχει στην κατοχή της ελληνικά ομόλογα.

Ποια είναι λοιπόν τα hedge funds που έχουν διπλασιάσει τα χρήματά τους στα ελληνικά ομόλογα, και ανάγκασαν την Αθήνα να τους δώσει ακόμα περισσότερα από αυτά που σκόπευε το Eurogroup;

Ο διαχειριστής – ράπερ

Ανάμεσα στα funds που άρχισαν να αγοράζουν τα ομόλογα αμέσως μετά το PSI του Μαρτίου, όταν οι τιμές κυμαίνονταν ακόμα και κάτω από τα 15 σεντς ανά ευρώ (έχουν διπλασιαστεί έκτοτε), είναι το Third Point, του γνωστού διαχειριστή Dan Loeb.

Ο Loeb, μάλιστα, εμφανιζόταν από τότε ιδιαίτερα αισιόδοξος για αυτό το στοίχημά του. «I’m tryin’ to make a dolla outta fifteen cents» (προσπαθώ να βγάλω ένα δολάριο από 15 σεντς), έλεγε ο στίχος από τραγούδι του εκλιπόντος ράπερ Tupac Shakur, που είχε αποστείλει ο διαχειριστής στους πελάτες του, για να τους εξηγήσει γιατί αγόραζε ελληνικά ομόλογα.

«Μπορεί να μην εξαπλασιάσαμε τα χρήματά μας, όπως ο κύριος Shakur, όμως, πιστεύουμε ότι οι πιθανές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, προσαρμοσμένες στο ρίσκο, είναι πιο ευνοϊκές», έγραφε.

Ο «Mr Fitness Freak»

Ο Louis Bacon, διαχειριστής του διάσημου fund Moore Capital Management, είναι 55 ετών, αλλά μοιάζει τουλάχιστον δέκα χρόνια νεότερος.

Είναι ένας μανιακός της άσκησης, που τρώει σούσι, κάνει σκι, παίζει σκουός και κυνηγά με… τόξο! Ανάμεσα σε όλες αυτές του τις δραστηριότητες, βρίσκει χρόνο για να ξεγελάσει κεντρικούς τραπεζίτες, πολιτικούς και αγορές.

Το 1990, έθεσε τα θεμέλια της μακράς καριέρας του στοιχηματίζοντας ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν θα εισέβαλε στο Κουβέιτ, με πρόσκαιρες, ωστόσο, επιπτώσεις για τις αγορές. Βγάζοντας αποδόσεις 115% σε δύο χρόνια, είδε τους νέους πελάτες να συνωστίζονται στα γραφεία της Moore Capital.

Το 1992, ήταν ανάμεσα στους διαχειριστές που πλούτισαν από την κατάρρευση του  συναλλαγματικού μηχανισμού ERM, στη διάσημη επίθεση του George Soros στη στερλίνα.

Ο Bacon μπορεί να ήθελε, κατά τα φοιτητικά του χρόνια, να γίνει δημοσιογράφος, όμως, τώρα που πέρασαν τα χρόνια, αποφεύγει τους δημοσιογράφους και τη δημοσιότητα όπως ο διάβολος το λιβάνι. Σε μία βιομηχανία που θέλει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Bacon φημίζεται όσο λίγο για τη μυστικοπάθειά του.

Το άγνωστο αστέρι

Ο David Tepper, ιδρυτής της Appaloosa Management δεν είναι ευρέως γνωστός. Είναι όμως ο καλύτερα αμειβόμενος διαχειριστής hedge fund για το 2009, και το 2010 το περιοδικό Forbes τον κατέταξε στη θέση του 258ου πλουσιότερου ανθρώπου στη γη.

Ο Tepper, που πλήρωσε τις σπουδές του δουλεύοντας σε βιβλιοθήκη, ήταν επί χρόνια ο επικεφαλής του desk των junk bonds της Goldman Sachs, πριν να ιδρύσει το δικό του hedge fund.

Τα πολλά λεφτά, ήρθαν από την εύστοχη πρόβλεψή του ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα άφηνε τις μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ να καταρρεύσουν. Σήμερα, δεν ξέρει πόσα έχει…

Όταν κάποιος στα Χάμπτονς ξέχασε στο μηχάνημα ATM το απόκομμα της ανάληψής του, που έδειχνε ότι είχε στο λογαριασμό του… 100 εκατ. δολάρια, τα οικονομικά blogs βούιξαν, λέγοντας ότι ο άγνωστος μεγαλοκαταθέτης δεν ήταν άλλος από τον Tepper.

Εξάλλου, η οικονομική του κατάσταση θα δικαιολογούσε όχι έναν, αλλά πολλούς τέτοιους αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Ενδεικτικό της οικονομικής άνεσής του είναι το γεγονός ότι παρότι αγόρασε μία παραθαλάσσια βίλα στα Χάμπτονς, αντί 43,5 εκατ. δολαρίων, αποφάσισε να τη γκρεμίσει εντελώς και να χτίσει στη θέση της μία διπλάσιας έκτασης έπαυλη. Ο λόγος; Ήθελε να έχει θέα θάλασσα από κάθε δωμάτιο του σπιτιού του…

Ένας κερδοσκόπος που αγαπά τα… δέντρα

Τα κεντρικά γραφεία της Fir Tree Partners, στη Fifth Avenue, δεν θυμίζουν σε τίποτα τους παραδοσιακούς χώρους εργασίας των hedge funds. Ο χώρος υποδοχής είναι επενδεδυμένος με οικολογικά υφάσματα, οι τοίχοι βαμμένοι με φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα, ενώ στο χώρο δεσπόζει μία τοιχογραφία με μια σκηνή από το δάσος Muir της Καλιφόρνια.

Ο Jeffrey Tannenbaum, ιδρυτής αυτού του hedge fund, μπορεί να έχει οικολογική συνείδηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφιερώνει το χρόνο του στη μόδα των «πράσινων επενδύσεων». Αντίθετα, προτιμά να εκμεταλλεύεται τις επενδυτικές ευκαιρίες όπου αυτές παρουσιάζονται, και το τελευταίο διάστημα, φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των αγοραστών των ελληνικών ομολόγων.