Αποτελέσματα για:

Τζιρακιάν Profil,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”

με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41  και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2014.

 

Με την από 02/05/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης,

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013,

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4) Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013,

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,

6) Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και

7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου  2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

 

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2014, ήτοι την 22α Μαΐου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για τη συμμετοχή στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουνίου 2014, ήτοι την 5η Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για τη συμμετοχή στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2014, ήτοι την 16η Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

 

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(στ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του σχετικού εντύπου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς (Οινόφυτα Βοιωτίας, 56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 22620-32261, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής.

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.tzirakian.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου.

 

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-32280.

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν αντίγραφα εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας). Τα άνω έγγραφα και πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 02.05. 2014

 

Δείτε το αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ ΤΗΣ 27.05.2014

www.tzirakian.com

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», σε συνέχεια των από 30.7.2013 και 09.08.2013 ανακοινώσεων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

Λόγω της απώλειας του ιδρυτή και βασικού μετόχου της Εταιρείας Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβόρ, ο οποίος αποβίωσε στις 06.08.2013, η Διοίκηση της Εταιρείας αναγκάζεται να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μεταθέτοντας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη λήψη της σχετικής απόφασης μετά την 31/12/2013, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κληρονομική διαδοχή.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξακολουθεί να αποτελεί πρόθεση και άμεση προτεραιότητα της Διοίκησής της, η οποία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη επί του θέματος.

 

Οινόφυτα, 10 Σεπτεμβρίου 2013.

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», σε συνέχεια των από 30.7.2013 και 09.08.2013 ανακοινώσεων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

Λόγω της απώλειας του ιδρυτή και βασικού μετόχου της Εταιρείας Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβόρ, ο οποίος αποβίωσε στις 06.08.2013, η Διοίκηση της Εταιρείας αναγκάζεται να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μεταθέτοντας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη λήψη της σχετικής απόφασης μετά την 31/12/2013, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κληρονομική διαδοχή.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξακολουθεί να αποτελεί πρόθεση και άμεση προτεραιότητα της Διοίκησής της, η οποία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη επί του θέματος.

 

Οινόφυτα, 10 Σεπτεμβρίου 2013.

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 05.12.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 13.02.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 8.128.000 με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ενημερώνουμε ότι λόγω της παρόδου του προβλεπόμενου από τον κ.ν. 2190/1920 διαστήματος, η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.

Η διοίκηση της Εταιρίας θα συγκαλέσει στο προσεχές διάστημα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να ληφθεί εκ νέου σχετική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, έχει ήδη καταβάλλει (ο ίδιος και μέσω ελεγχόμενης εταιρείας) το συνολικό ποσό των € 3.611.286, ποσό το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο στην Εταιρεία και θα μετοχοποιηθεί με την προσεχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Οινόφυτα, 30 Ιουλίου 2013.

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 05.12.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 13.02.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 8.128.000 με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ενημερώνουμε ότι λόγω της παρόδου του προβλεπόμενου από τον κ.ν. 2190/1920 διαστήματος, η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.

Η διοίκηση της Εταιρίας θα συγκαλέσει στο προσεχές διάστημα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να ληφθεί εκ νέου σχετική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, έχει ήδη καταβάλλει (ο ίδιος και μέσω ελεγχόμενης εταιρείας) το συνολικό ποσό των € 3.611.286, ποσό το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο στην Εταιρεία και θα μετοχοποιηθεί με την προσεχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Οινόφυτα, 30 Ιουλίου 2013.

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»  

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου  

Την 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

1)      Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2)      Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3)      Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4)      Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρις, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5)      Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6)      Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7)      Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.  

Οινόφυτα, 21/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
Γ

Γ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»  

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου  

Την 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

1)      Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2)      Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3)      Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4)      Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρις, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5)      Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6)      Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7)      Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.  

Οινόφυτα, 21/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
Γ

Γ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 21/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι διακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (284.248) κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

 1. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.
 2. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153 και προεγκρίθηκε η αμοιβή  του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως σύμφωνα με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
 3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2012.
 4. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

(1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,

(2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,

(3) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου,

(4) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις,

(5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν,

(6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μέλος

(7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2018.

 1. Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Οννίκ Παλαντζιάν, Νικόλαο Κοντόπουλο και Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Οννίκ Παλαντζιάν.
 2. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2013, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2014 και μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2013 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2014).
 3. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
 4. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Β.  Την ίδια ημέρα 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.

 

Οινόφυτα, 21/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 21/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι διακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (284.248) κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

 1. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.
 2. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153 και προεγκρίθηκε η αμοιβή  του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως σύμφωνα με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
 3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2012.
 4. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

(1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,

(2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,

(3) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου,

(4) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις,

(5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν,

(6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μέλος

(7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2018.

 1. Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Οννίκ Παλαντζιάν, Νικόλαο Κοντόπουλο και Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Οννίκ Παλαντζιάν.
 2. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2013, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2014 και μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2013 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2014).
 3. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
 4. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Β.  Την ίδια ημέρα 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.

 

Οινόφυτα, 21/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε το αρχείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”

με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41  και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2013.

 

Με την από 29/05/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης,

2.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012,

3.       Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4.       Έγκριση των αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012,

5.       Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μελών του,

6.       Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008,

7.       Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,

8.       Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και

9.       Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

 

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/06/2013, ήτοι την 16/06/2013 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για τη συμμετοχή στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 02/07/2013, ήτοι την 28/06/2013 (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Για τη συμμετοχή στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 15/07/2013, ήτοι την 11/07/2013 (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(στ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

 

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

 
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του σχετικού εντύπου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς (Οινόφυτα Βοιωτίας, 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 22620-32261, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής.

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.tzirakian.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου.

 

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-32280.

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν αντίγραφα εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας). Τα άνω έγγραφα και πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Μαΐου 2013

Δείτε το αρχείο
Πρόσκληση ΤΓΣ της 21.6.2013

www.tzirakian.com