Αποτελέσματα για:

οφειλές

Οι ισχυρές πιέσεις προς την κυβέρνηση για να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς ακόμη να ξεκαθαρίζουν αν ζητούν απολύσεις ή όχι, καθώς και οι αντιρρήσεις τους για όλα τα σχέδια ρυθμίσεων χρεών και οφειλών που προτάθηκαν από την ελληνική πλευρά, περιπλέκουν τις διαπραγματέυσεις.

Οι ισχυρές πιέσεις προς την κυβέρνηση για να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς ακόμη να ξεκαθαρίζουν αν ζητούν απολύσεις ή όχι, καθώς και οι αντιρρήσεις τους για όλα τα σχέδια ρυθμίσεων χρεών και οφειλών που προτάθηκαν από την ελληνική πλευρά, περιπλέκουν τις διαπραγματέυσεις.

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» (η «Εταιρεία»)

ΣTHN ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 27ης Mαρτίου 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Λουτρό Αχαρνών, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

«ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.      Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 62.842.000,20 με την έκδοση 209.473.334 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών  με ονομαστική αξία ευρώ 0,30 και με τιμή διάθεσης ευρώ 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των δανειστριών της που συμμετέχουν στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 07.11.2011 και 21.01.2013 Πρόσθετες Πράξεις και ισχύει, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

 

2.      Λήψη απόφασης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων που προβλέπονται στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 07.11.2011 και 21.01.2013 Πρόσθετες Πράξεις και ισχύει, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας, των δανειστριών τραπεζών της και του μετόχου Τinola Holdings S.A, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, και ειδικότερα για τα ακόλουθα δάνεια:

 

α) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 και του ν.3156/2003 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» και

β) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 και του ν.3156/2003 μεταξύ της Εταιρείας, των τραπεζών Αttica Bank, HSBC Bank plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, FBB, Cyprus Popular Bank, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Αlpha Bank και της εταιρείας Valeband.

3.      Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4.      Παροχή εγκρίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ακόλουθες συμβάσεις: (α) Τους από 14.08.2012 Βασικούς Όρους Συμφωνίας (Ηeads of Agreement) που καταρτίστηκαν μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του βασικού μετόχου «Τinola Holdings S.A.», της αλλοδαπής εταιρείας «Valeband S.Α.», της εταιρείας «Αλλατίνη ΕΔΒΕ» και της Εταιρείας, (β) Την από 21.01.2013 Δεύτερη Πρόσθετη Πράξη (Addendum) στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης της Εταιρείας που καταρτίστηκε μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του βασικού μετόχου «Τinola Holdings S.A.», της αλλοδαπής εταιρείας «Valeband S.Α.», της εταιρείας «Αλλατίνη ΕΔΒΕ» και της Εταιρείας και (γ) τις από 04.06.2010, 12.07.2012, 14.12.2012 και 08.02.2013 δανειακές συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων ύψους ευρώ 10.000.000, ευρώ 10.000.000, ευρώ 2.000.000 και ευρώ 2.000.000 αντίστοιχα από τον βασικό μέτοχο «Τinola Holdings S.A.» προς την Εταιρεία.

 

5.      Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Ενημέρωση.

 

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή, 22.03.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2013 και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 24.03.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του K.N. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 8η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην θέση Λουτρό Αχαρνών (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 19η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην θέση Λουτρό Αχαρνών (Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας  πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι κατά την 04.04.2013 η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 05.04.2013 για την Α Επαναληπτική και κατά την 15.04.2013 και 16.04.2013 αντίστοιχα για την Β Επαναληπτική.

 

ΙΙ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι’ απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (θέση Λουτρό, Αχαρνές Αττικής) έως την 24.03.2013, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου διΆ αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nutriart.gr.

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τρίτη 12.03.2013, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, έως την Τετάρτη 20.03.2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την Πέμπτη 14.03.2013, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920 έως την Πέμπτη 21.03.2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη 20.03.2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 22.03.2013, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι  σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 22.03.2013, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη  αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας.

 

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nutriart.gr. , μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου  αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

 

www.nutriart.gr

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» (η «Εταιρεία»)

ΣTHN ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 27ης Mαρτίου 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Λουτρό Αχαρνών, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

«ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.      Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 62.842.000,20 με την έκδοση 209.473.334 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών  με ονομαστική αξία ευρώ 0,30 και με τιμή διάθεσης ευρώ 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των δανειστριών της που συμμετέχουν στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 07.11.2011 και 21.01.2013 Πρόσθετες Πράξεις και ισχύει, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

 

2.      Λήψη απόφασης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων που προβλέπονται στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 07.11.2011 και 21.01.2013 Πρόσθετες Πράξεις και ισχύει, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας, των δανειστριών τραπεζών της και του μετόχου Τinola Holdings S.A, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, και ειδικότερα για τα ακόλουθα δάνεια:

 

α) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 και του ν.3156/2003 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» και

β) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 και του ν.3156/2003 μεταξύ της Εταιρείας, των τραπεζών Αttica Bank, HSBC Bank plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, FBB, Cyprus Popular Bank, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Αlpha Bank και της εταιρείας Valeband.

3.      Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4.      Παροχή εγκρίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ακόλουθες συμβάσεις: (α) Τους από 14.08.2012 Βασικούς Όρους Συμφωνίας (Ηeads of Agreement) που καταρτίστηκαν μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του βασικού μετόχου «Τinola Holdings S.A.», της αλλοδαπής εταιρείας «Valeband S.Α.», της εταιρείας «Αλλατίνη ΕΔΒΕ» και της Εταιρείας, (β) Την από 21.01.2013 Δεύτερη Πρόσθετη Πράξη (Addendum) στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης της Εταιρείας που καταρτίστηκε μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του βασικού μετόχου «Τinola Holdings S.A.», της αλλοδαπής εταιρείας «Valeband S.Α.», της εταιρείας «Αλλατίνη ΕΔΒΕ» και της Εταιρείας και (γ) τις από 04.06.2010, 12.07.2012, 14.12.2012 και 08.02.2013 δανειακές συμβάσεις για τη χορήγηση δανείων ύψους ευρώ 10.000.000, ευρώ 10.000.000, ευρώ 2.000.000 και ευρώ 2.000.000 αντίστοιχα από τον βασικό μέτοχο «Τinola Holdings S.A.» προς την Εταιρεία.

 

5.      Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Ενημέρωση.

 

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή, 22.03.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27.03.2013 και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 24.03.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του K.N. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 8η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην θέση Λουτρό Αχαρνών (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 19η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην θέση Λουτρό Αχαρνών (Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας  πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι κατά την 04.04.2013 η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 05.04.2013 για την Α Επαναληπτική και κατά την 15.04.2013 και 16.04.2013 αντίστοιχα για την Β Επαναληπτική.

 

ΙΙ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι’ απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (θέση Λουτρό, Αχαρνές Αττικής) έως την 24.03.2013, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου διΆ αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nutriart.gr.

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τρίτη 12.03.2013, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, έως την Τετάρτη 20.03.2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την Πέμπτη 14.03.2013, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920 έως την Πέμπτη 21.03.2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη 20.03.2013, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 22.03.2013, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι  σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 22.03.2013, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη  αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας.

 

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nutriart.gr. , μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου  αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

 

www.nutriart.gr