Αποτελέσματα για:

ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 1,413 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 273 εκατ. ευρώ (ή κατά 23,9%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΤτΕ, είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 272 εκατ. ευρώ ή 20,6% (Ιούνιος 2013: 1.591 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 1.319 εκατ. ευρώ), καθώς και της μείωσης κατά 1,4 εκατ. ευρώ ή 0,8% που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2013: 178 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 180 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 16,1% και παράλληλα στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (130,9%) και συνέβαλαν κατά 70,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 2,483 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 579 εκατ. ευρώ (ή κατά 30,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2012: 1.904 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 503 εκατ. ευρώ ή 17,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, καθώς και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 76 εκατ. ευρώ ή 8,3%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 12,3% και ταυτόχρονα στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 4,9%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 45,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 30,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Τον Ιούνιο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 20,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ ή 39% που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 (Ιούνιος 2013: 644 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 463 εκατ. ευρώ) και στην αύξηση που σημειώθηκε στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 10,6%. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 11,1% (Ιούνιος 2013: 587 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 528 εκατ. ευρώ) καθώς και της αύξησης των εισπράξεων από τους κατοίκους της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 9,9%. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,4% τον Ιούνιο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Ιούνιος 2013: 231 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 232 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν αύξηση κατά 22% τον Ιούνιο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Ιούνιος 2013: 98 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 80 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 3,3% (Ιούνιος 2013: 210 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 217 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 53,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 241 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 38,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 σημειώνεται αύξηση κατά 17,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 36,3% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.364 εκατ. ευρώ και παράλληλα στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 που διαμορφώθηκαν στα 1.960 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.311 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,1%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 1,3%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 17,8% και διαμορφώθηκαν στα 542 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 256 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 371 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,9%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 42% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 25,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο 2013 διαμορφώθηκε στις 2.373 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 30,8% και της μικρότερης αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 7,7%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 799 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%, και παράλληλα οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 10,1% (Ιούνιος 2013: 604 χιλ., Ιούνιος 2012: 549 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία εμφάνισαν αύξηση κατά 17,6%, ενώ οι αφίξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 5,6% και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 7,2%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 51,6% και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν εμφανίζοντας αύξηση κατά 112,7%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 αυξήθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε στις 5.421 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.828 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 3.144 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,6% και ταυτόχρονα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 2.277 χιλ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 1,2%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 13,6% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, αύξηση κατά 17,4% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ μείωση κατά 15,1% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 47% και διαμορφώθηκαν στις 337 χιλ. ταξιδιώτες και αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 27% και διαμορφώθηκαν στις 166 χιλ. ταξιδιώτες.

Τα τουριστικά έσοδα έσπασαν κάθε ρεκόρ το Μάιο με αποτέλεσμα να καταγραφεί μικρό πλεόνασμα της τάξης των 35 εκατ. ευρώ έναντι ελλείματος 1,2 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012 και 1,9 δισ. ευρώ το 2011

Τα τουριστικά έσοδα έσπασαν κάθε ρεκόρ το Μάιο με αποτέλεσμα να καταγραφεί μικρό πλεόνασμα της τάξης των 35 εκατ. ευρώ έναντι ελλείματος 1,2 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012 και 1,9 δισ. ευρώ το 2011