Αποτελέσματα για:

υπερωρίας

6476/137/27.2.2014 – Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α’), η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 80 (Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών) του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’), θεσμοθετήθηκε το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», στο οποίο θα καταχωρείται κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολούμενων, καθώς και η νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.
Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το εν λόγω Ειδικό Βιβλίο στο χώρο εργασίας και να καταχωρεί στις στήλες του κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν την έναρξη πραγματοποίησής της (π.χ. αλλαγή ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας, τροποποίηση της έναρξης και λήξης του ωραρίου).
Ειδικότερα:

I. Ως προς τη νομιμοποίηση τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
Ι. α) Με τη νέα διάταξη απλοποιείται ο τρόπος νομιμοποίησης των τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση των Επιθεωρητών Εργασίας στην εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου.
Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης δύναται να νομιμοποιεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του, που προκύπτει στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή εργασιών εν γένει, μόνο με την καταγραφή της στις στήλες του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών». Συνεπώς, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δεν θα δέχεται ηλεκτρονικά το τροποποιητικό Έντυπο Ε4, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 (ΦΕΚ 2163/Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Διευκρινίζεται ότι στις αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την παροχή πρόσθετης εργασίας σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
Στις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση υπερεργασιακής απασχόλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ι. β) Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση υποβολής προγράμματος εργασίας προς το ΣΕΠΕ, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α’) όπως ισχύει (π.χ. σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες). Ενδεχόμενες έκτακτες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα νομιμοποιούνται με την καταχώρισή τους από τον εργοδότη στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

II. Ως προς την καταχώριση των υπερωριών
Τονίζεται ότι στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» ενσωματώνεται η υποχρέωση που είχε ο εργοδότης να καταχωρεί τις νόμιμες υπερωρίες στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’). Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νόμιμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

6476/137/27.2.2014 – Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α’), η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 80 (Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών) του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’), θεσμοθετήθηκε το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», στο οποίο θα καταχωρείται κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολούμενων, καθώς και η νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.
Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το εν λόγω Ειδικό Βιβλίο στο χώρο εργασίας και να καταχωρεί στις στήλες του κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν την έναρξη πραγματοποίησής της (π.χ. αλλαγή ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας, τροποποίηση της έναρξης και λήξης του ωραρίου).
Ειδικότερα:

I. Ως προς τη νομιμοποίηση τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
Ι. α) Με τη νέα διάταξη απλοποιείται ο τρόπος νομιμοποίησης των τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση των Επιθεωρητών Εργασίας στην εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου.
Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης δύναται να νομιμοποιεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του, που προκύπτει στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή εργασιών εν γένει, μόνο με την καταγραφή της στις στήλες του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών». Συνεπώς, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δεν θα δέχεται ηλεκτρονικά το τροποποιητικό Έντυπο Ε4, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 (ΦΕΚ 2163/Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Διευκρινίζεται ότι στις αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την παροχή πρόσθετης εργασίας σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
Στις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση υπερεργασιακής απασχόλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ι. β) Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση υποβολής προγράμματος εργασίας προς το ΣΕΠΕ, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α’) όπως ισχύει (π.χ. σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες). Ενδεχόμενες έκτακτες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα νομιμοποιούνται με την καταχώρισή τους από τον εργοδότη στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

II. Ως προς την καταχώριση των υπερωριών
Τονίζεται ότι στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» ενσωματώνεται η υποχρέωση που είχε ο εργοδότης να καταχωρεί τις νόμιμες υπερωρίες στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’). Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νόμιμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Το ηλεκτρονικό “μάτι” του υπουργείου Οικονομικών θα παρακολουθεί πλέον με κάθε λεπτομέρεια τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με σχέδιο που δρομολογεί η κυβέρνηση.

Το ηλεκτρονικό “μάτι” του υπουργείου Οικονομικών θα παρακολουθεί πλέον με κάθε λεπτομέρεια τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με σχέδιο που δρομολογεί η κυβέρνηση.

Εντατικότερους ελέγχους για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία ετοιμάζεται να κάνει το υπουργείο Εργασίας, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Γιάννη Βρούτση με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου, της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, στελεχών του ΣΕΠΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου του ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α).

Εντατικότερους ελέγχους για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία ετοιμάζεται να κάνει το υπουργείο Εργασίας, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Γιάννη Βρούτση με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου, της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη, στελεχών του ΣΕΠΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου του ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α).

Απόρρητο Απόρρητο