Αποτελέσματα για:

ορθές επαναλήψεις

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007  και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 11/2/2013, ότι η εταιρεία “ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.” (πρώην ΕΡΛΙΚΟΝ) εισέφερε βάσει του Ν. 2166/93 – λόγω απόσχισης κλάδου – στην 100% θυγατρική της “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.”, 653.250 μετοχών “ΣΙΔΜΑ Α.Ε.”. Η εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 11.02.2013. Μετά από την παραπάνω συναλλαγή, το ποσοστό της “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.” ανέρχεται στο 6,53%.

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007  και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 11/2/2013, ότι η εταιρεία “ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.” (πρώην ΕΡΛΙΚΟΝ) εισέφερε βάσει του Ν. 2166/93 – λόγω απόσχισης κλάδου – στην 100% θυγατρική της “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.”, 653.250 μετοχών “ΣΙΔΜΑ Α.Ε.”. Η εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 11.02.2013. Μετά από την παραπάνω συναλλαγή, το ποσοστό της “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.” ανέρχεται στο 6,53%.

Η εταιρεία με την επωνυμία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2012, αποφάσισε, την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές (reverse split), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,45 σε € 4,50 και ακολούθως την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στις 08.01.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμ. Κ2-8710 / 04.01.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 31.01.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 4,50 σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.700.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από € 4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 381.000 και διαιρείται σε 1.270.0000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίστηκε η 05.02.2013 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.700.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας.

Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι την 06.02.2013 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στη παραπάνω εταιρική πράξη είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 08.02.2013 (Record date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά μετοχή, ορίστηκε η 13.02.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 22620-32280).

Δείτε το αρχείο
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

Η εταιρεία με την επωνυμία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2012, αποφάσισε, την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές (reverse split), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,45 σε € 4,50 και ακολούθως την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στις 08.01.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμ. Κ2-8710 / 04.01.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 31.01.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 4,50 σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.700.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από € 4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 381.000 και διαιρείται σε 1.270.0000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίστηκε η 05.02.2013 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.700.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας.

Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι την 06.02.2013 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στη παραπάνω εταιρική πράξη είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 08.02.2013 (Record date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά μετοχή, ορίστηκε η 13.02.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 22620-32280).

Δείτε το αρχείο
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)


Η ορθή επανάληψη αφορά την διόρθωση της ημερομηνίας στην ενότητα (Β) Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων παράγραφος (γ) και (δ) από 23.02.2013 σε 22.02.2013

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28.02.2013

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 01.02.2013, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 14.03.2013 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28.03.2013 και ώρα 10.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000.000,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 166.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με νέες εισφορές υπέρ των παλαιών  μετόχων. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πιστωτές μέχρι του ποσού 170.000.000,00 Ευρώ και αντίστοιχη  κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων με την έκδοση μέχρι 566.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€ και με ισόποση της αύξησης διαγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της από 13-09-2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή θα υλοποιηθεί και οι σχετικές μετοχές θα διατεθούν εφ’ όσον επικυρωθεί δικαστικώς η  συμφωνία εξυγίανσης.

 

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2012 μέχρι 28.02.2013.

 

Θέμα 5ο:  Έγκριση πενταετούς προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν.2190/1920, διαθέσεως 25.545.960 νέων μετοχών της Εταιρείας (μέχρι το 10% συνολικά του Μετοχικού Κεφαλαίου) προς μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζόμενούς της και προς εργαζομένους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€, με ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έγκριση παροχής πιστώσεως προς τους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16α του ν.2190/1920 για την απόκτηση των άνω μετοχών.

 

Θέμα 6ο: Κατ’ αρχήν έγκριση συγχωνεύσεων της Εταιρείας με εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη διενέργεια των συγχωνεύσεων.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση και έγκριση από τους μετόχους της από 13-09-2012 συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και της από 18.09.2012 αίτησης της εταιρείας για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 επ. του Ν. 3588/2007, της οποίας αναμένεται η απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/02/2013, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.02.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.02.2013 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.02.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.03.2013, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10.03.2013, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11.03.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.03.2013, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.03.2013, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.03.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

 Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13.02.2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΓενικήΣυνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15.02.2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nel.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22.02.2013, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21.02.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.02.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.02.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και στην περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.nel.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100 ή αποστέλλεται στο fax: 22510 28690 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22510 26213. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.


Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nel.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του K.N. 2190/1920 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη ΤΚ 81100.

 

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 01/02/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ορθή επανάληψη αφορά την διόρθωση της ημερομηνίας στην ενότητα (Β) Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων παράγραφος (γ) και (δ) από 23.02.2013 σε 22.02.2013

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28.02.2013

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 01.02.2013, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα διενεργηθεί Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 14.03.2013 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28.03.2013 και ώρα 10.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000.000,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 166.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με νέες εισφορές υπέρ των παλαιών  μετόχων. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πιστωτές μέχρι του ποσού 170.000.000,00 Ευρώ και αντίστοιχη  κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων με την έκδοση μέχρι 566.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€ και με ισόποση της αύξησης διαγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της από 13-09-2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή θα υλοποιηθεί και οι σχετικές μετοχές θα διατεθούν εφ’ όσον επικυρωθεί δικαστικώς η  συμφωνία εξυγίανσης.

 

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2012 μέχρι 28.02.2013.

 

Θέμα 5ο:  Έγκριση πενταετούς προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν.2190/1920, διαθέσεως 25.545.960 νέων μετοχών της Εταιρείας (μέχρι το 10% συνολικά του Μετοχικού Κεφαλαίου) προς μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζόμενούς της και προς εργαζομένους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€, με ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έγκριση παροχής πιστώσεως προς τους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16α του ν.2190/1920 για την απόκτηση των άνω μετοχών.

 

Θέμα 6ο: Κατ’ αρχήν έγκριση συγχωνεύσεων της Εταιρείας με εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη διενέργεια των συγχωνεύσεων.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση και έγκριση από τους μετόχους της από 13-09-2012 συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και της από 18.09.2012 αίτησης της εταιρείας για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 επ. του Ν. 3588/2007, της οποίας αναμένεται η απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

  

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/02/2013, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.02.2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.02.2013 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.02.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.03.2013, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10.03.2013, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11.03.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.03.2013, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.03.2013, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.03.2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

 Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13.02.2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΓενικήΣυνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15.02.2013, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nel.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22.02.2013, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21.02.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.02.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22.02.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και στην περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.nel.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100 ή αποστέλλεται στο fax: 22510 28690 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22510 26213. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.


Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nel.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του K.N. 2190/1920 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη ΤΚ 81100.

 

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 01/02/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 ο κ. Νικόλαος-Αλέξανδρος Πλατιάς του Αθανασίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 01.02.2013 σε πώληση 25.814 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας € 14.481,65 αντί 23.014 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας € 12.910,85 όπως εκ παραδρομής είχε ανακοινωθεί στις 04.02.2013.

 

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 ο κ. Νικόλαος-Αλέξανδρος Πλατιάς του Αθανασίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 01.02.2013 σε πώληση 25.814 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας € 14.481,65 αντί 23.014 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας € 12.910,85 όπως εκ παραδρομής είχε ανακοινωθεί στις 04.02.2013.

 

Απόρρητο Απόρρητο