Αποτελέσματα για:

MLS

(Upd) Μειώνονται οι απώλειες των εισηγμένων στα 364 εκατ. ευρώ, χάρη στην πώληση από τη Folli Follie, ποσοστού των ΚΑΕ, έναντι απωλειών 664 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012. Το 90% των εισηγμένων (216 τον αριθμό) ανακοίνωσαν μείωση του κύκλου εργασιών κατά 7,2% το α’ εξάμηνο, χαμηλότερο Ebitda κατά 17,5% και καθαρά κέρδη 6,29 δισ. ευρώ

(Upd) Μειώνονται οι απώλειες των εισηγμένων στα 364 εκατ. ευρώ, χάρη στην πώληση από τη Folli Follie, ποσοστού των ΚΑΕ, έναντι απωλειών 664 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012. Το 90% των εισηγμένων (216 τον αριθμό) ανακοίνωσαν μείωση του κύκλου εργασιών κατά 7,2% το α’ εξάμηνο, χαμηλότερο Ebitda κατά 17,5% και καθαρά κέρδη 6,29 δισ. ευρώ

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. με την από 16 Ιουλίου 2013 απόφασή της, ενέκρινε την απόκτηση από την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 18η Ιουλίου 2013. Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

 

 

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. με την από 16 Ιουλίου 2013 απόφασή της, ενέκρινε την απόκτηση από την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 18η Ιουλίου 2013. Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

 

 

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 12/07/2013 ο κ. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας  πραγματοποίησε    πώληση  12.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 32.528,20  ευρώ.

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 12/07/2013 ο κ. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας  πραγματοποίησε    πώληση  12.000 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 32.528,20  ευρώ.

Περίπου 450 συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων funds πραγματοποιούν οι επικεφαλείς των ελληνικών εταιρειών που συμμετέχουν στο  2nd Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη.

Περίπου 450 συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων funds πραγματοποιούν οι επικεφαλείς των ελληνικών εταιρειών που συμμετέχουν στο  2nd Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη.