Αποτελέσματα για:

(EBITDA)

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012, και συγκεκριμένα την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και τη συνεχή επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ πέτυχε αύξηση κατά 5% του όγκου πωλήσεών του

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012, και συγκεκριμένα την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και τη συνεχή επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς, ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ πέτυχε αύξηση κατά 5% του όγκου πωλήσεών του

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 439 εκατ. ευρώ για το 2012, αυξημένος κατά 6% έναντι του 2011 (415 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12% και αποτελούν το 75% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 8% έναντι του 2011.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 439 εκατ. ευρώ για το 2012, αυξημένος κατά 6% έναντι του 2011 (415 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12% και αποτελούν το 75% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 8% έναντι του 2011.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 439 εκατ. Ευρώ για το 2012, αυξημένος κατά 6% έναντι του 2011 (415 εκατ. Ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12% και αποτελούν το 75% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 8% έναντι του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 49% έναντι του 2011, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 2,1 εκατ. Ευρώ έναντι 11,8 εκατ. Ευρώ το 2011.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιδεινώθηκαν σε σχέση με το 2011 λόγω της μειωμένη ζήτησης και του αυξημένου ανταγωνισμό σε βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, της αναβολής σημαντικών παραγγελιών και έργων υψηλής κερδοφορίας, καθώς και του αυξημένου κόστους για την αναδιοργάνωση της FULGOR και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως τα αποτελέσματα του Ομίλου εμφάνισαν μια σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2012 παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 13,3 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. Ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 11,2 εκατ. Ευρώ ή 0,387 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 150 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 1,7 εκατ. Ευρώ από την 31/12/2011, ενώ εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 15 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις.

Ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αγορές του εξωτερικού, καθώς η συνεισφορά της Ελληνικής αγοράς στον κύκλο εργασιών του Ομίλου έχει μειωθεί αισθητά. Στην παραγωγική μονάδα της FULGOR στην Κόρινθο υλοποιείται μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά βελτιωτικά προγράμματα στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Παράλληλα συνεχίζονται αμείωτες οι προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 439 εκατ. Ευρώ για το 2012, αυξημένος κατά 6% έναντι του 2011 (415 εκατ. Ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12% και αποτελούν το 75% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 8% έναντι του 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 49% έναντι του 2011, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 2,1 εκατ. Ευρώ έναντι 11,8 εκατ. Ευρώ το 2011.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιδεινώθηκαν σε σχέση με το 2011 λόγω της μειωμένη ζήτησης και του αυξημένου ανταγωνισμό σε βασικές Ευρωπαϊκές αγορές, της αναβολής σημαντικών παραγγελιών και έργων υψηλής κερδοφορίας, καθώς και του αυξημένου κόστους για την αναδιοργάνωση της FULGOR και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί πως τα αποτελέσματα του Ομίλου εμφάνισαν μια σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2012 παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 13,3 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. Ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 11,2 εκατ. Ευρώ ή 0,387 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 150 εκατ. Ευρώ, μειωμένος κατά 1,7 εκατ. Ευρώ από την 31/12/2011, ενώ εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 15 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις.

Ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αγορές του εξωτερικού, καθώς η συνεισφορά της Ελληνικής αγοράς στον κύκλο εργασιών του Ομίλου έχει μειωθεί αισθητά. Στην παραγωγική μονάδα της FULGOR στην Κόρινθο υλοποιείται μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά βελτιωτικά προγράμματα στον υπόλοιπο εξοπλισμό. Παράλληλα συνεχίζονται αμείωτες οι προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.