Αποτελέσματα για:

ΕΝΦΙΑ

ΠΟΛ.1020/17.1.2014 (ΦΕΚ 74/Β’/20.1.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 7 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο ΓΓΔΕ να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο ΓΓΔΕ να μεταβιβάζει τα καθήκοντα του ή να αναθέτει αρμοδιότητές του σε όργανα της φορολογικής διοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’).
4. Την απόφαση του ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1279/30.12.2013 (ΦΕΚ 3397/Β’) «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014»
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς.».
Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφαση προστίθεται άρθρο 6 και το άρθρο 6 της απόφασης αυτής αναριθμείται σε 7, ως εξής:

«Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης του ΓΓΔΕ και ο αιτών έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακίνητης περιουσίας, τις οποίες έχει ρυθμίσει, υποβάλλει αίτηση και χορηγείται το πιστοποιητικό σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 ή 2 κατά περίπτωση της παρούσας και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
α) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται στο υπόδειγμα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων κύριων φόρων ακίνητης περιουσίας, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, καθώς και το σύνολο του κύριου φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.
β) το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ αναγράφει το υπόλοιπο του κυρίου φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.
γ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού το συμπληρωμένο υπόδειγμα 4 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης. Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής από τη ΔΗΛΕΔ, η εξόφληση του ποσού πραγματοποιείται στη ΔΟΥ.
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παρ. 4 του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 απαιτείται η υποβολή αίτησης από το φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 5. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχουν ως το συνημμένο υπόδειγμα 6 το οποίο, μαζί με το υπόδειγμα 5, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η παρ. 1 του παρόντος.
3. Για αποβιώσαντα, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, χορηγείται χειρόγραφα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οικείου έτους του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση του νομιμοποιούμενου κληρονόμου του.
4. Δεν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης του ΓΓΔΕ στην περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος αναγράφονται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας στρογγυλοποιημένα είτε προς τη μεγαλύτερη είτε προς τη μικρότερη μονάδα.
5. Ο συμβολαιογράφος πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου δύναται να αντιπαραβάλει το προσκομιζόμενο από το φορολογούμενο με το εκδοθέν αναρτημένο στο διαδίκτυο πιστοποιητικό και υποχρεούται να δηλώσει την οριστικοποίησή του από τη μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.»

Υποδείγματα Αίτησεων και Πιστοποιητικού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΟΛ.1020/17.1.2014 (ΦΕΚ 74/Β’/20.1.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 7 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο ΓΓΔΕ να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο ΓΓΔΕ να μεταβιβάζει τα καθήκοντα του ή να αναθέτει αρμοδιότητές του σε όργανα της φορολογικής διοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’).
4. Την απόφαση του ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1279/30.12.2013 (ΦΕΚ 3397/Β’) «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014»
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς.».
Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφαση προστίθεται άρθρο 6 και το άρθρο 6 της απόφασης αυτής αναριθμείται σε 7, ως εξής:

«Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης του ΓΓΔΕ και ο αιτών έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακίνητης περιουσίας, τις οποίες έχει ρυθμίσει, υποβάλλει αίτηση και χορηγείται το πιστοποιητικό σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 ή 2 κατά περίπτωση της παρούσας και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
α) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται στο υπόδειγμα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων κύριων φόρων ακίνητης περιουσίας, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, καθώς και το σύνολο του κύριου φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.
β) το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ αναγράφει το υπόλοιπο του κυρίου φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.
γ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού το συμπληρωμένο υπόδειγμα 4 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης. Μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής από τη ΔΗΛΕΔ, η εξόφληση του ποσού πραγματοποιείται στη ΔΟΥ.
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παρ. 4 του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 απαιτείται η υποβολή αίτησης από το φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 5. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχουν ως το συνημμένο υπόδειγμα 6 το οποίο, μαζί με το υπόδειγμα 5, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η παρ. 1 του παρόντος.
3. Για αποβιώσαντα, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, χορηγείται χειρόγραφα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του οικείου έτους του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση του νομιμοποιούμενου κληρονόμου του.
4. Δεν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης του ΓΓΔΕ στην περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος αναγράφονται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας στρογγυλοποιημένα είτε προς τη μεγαλύτερη είτε προς τη μικρότερη μονάδα.
5. Ο συμβολαιογράφος πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου δύναται να αντιπαραβάλει το προσκομιζόμενο από το φορολογούμενο με το εκδοθέν αναρτημένο στο διαδίκτυο πιστοποιητικό και υποχρεούται να δηλώσει την οριστικοποίησή του από τη μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.»

Υποδείγματα Αίτησεων και Πιστοποιητικού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

“Φόβος και τρόμος” για την αγορά, αλλά ακόμα και για τους ίδιους τους εφοριακούς, από τα νέα διοικητικά πρόστιμα που καθιερώνει από φέτος το υπουργείο Οικονομικών. Με το νέο καθεστώς, η αμέλεια αντιμετωπίζεται σαν έγκλημα αφού, και για μη υποβολή μιας χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ ύψους 5 ευρώ, το πρόστιμο ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ.

“Φόβος και τρόμος” για την αγορά, αλλά ακόμα και για τους ίδιους τους εφοριακούς, από τα νέα διοικητικά πρόστιμα που καθιερώνει από φέτος το υπουργείο Οικονομικών. Με το νέο καθεστώς, η αμέλεια αντιμετωπίζεται σαν έγκλημα αφού, και για μη υποβολή μιας χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ ύψους 5 ευρώ, το πρόστιμο ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ.

λογιστική prosvasis : τεύχος 398

Ο νέος χρόνος μπήκε με ένα άλλο φορολογικό τοπίο. Όχι, δεν άλλαξαν οι φόροι προς το καλό του φορολογούμενου. Αντίθετα οι φορολογούμενοι τη νέα χρονιά καλούνται να πληρώσουν περισσότερους φόρους, αφού σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν, οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με 2,3 δις σε φόρους και επιπλέον με 3,9 δις από τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή τον νέο φόρο για τα ακίνητα.
Από πού θα βγουν όλα αυτά τα χρήματα να πληρωθούν στην εφορία; Μα δεν θα βγουν. Αυτό το παραδέχεται και το ίδιο το οικονομικό επιτελείο, μιας και από τα 3,95 δις του φόρου ακινήτων υπολογίζει να εισπράξει μόνο 2,65 δις, όπου παραδέχεται άμεσα την οικονομική ένδεια που υπάρχει στην αγορά από τη μία και την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής των αυξημένων φόρων από την άλλη.
Το πρόβλημα δεν σταματά μόνο στην αφαίμαξη των φορολογούμενων με τους αυξημένους φόρους την τελευταία τριετία.
Οι δύο βασικοί φορολογικοί νόμοι (4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), ψηφίστηκαν τον Ιούλιο του 2013 αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αφού πρέπει να εκδοθούν τουλάχιστον 70 εφαρμοστικές αποφάσεις. Μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων είχαν εκδοθεί 4 εφαρμοστικές αποφάσεις, βασικά αυτές που είχαν σχέση με θέματα που αναφέρονταν σε άμεση εφαρμογή κάποιων διατάξεων.
Με τον Ν.4223/2013, που ψηφίστηκε στις 21.12.2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31.12.2013, και οι δύο νόμοι υπέστησαν ένα σημαντικό λίφτινγκ, όπως και ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Όμως η εφαρμογή τους ορίστηκε από 1.1.2014 και το Υπουργείο, για μια ακόμη φορά, έδειξε πόσο ανέτοιμο ήταν.
Το αποτέλεσμα -επίσης για μια ακόμη φορά- είναι η αγορά να είναι ανάστατη και να μην γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς να εφαρμόσει τους νόμους, και το Υπουργείο να καταφεύγει ξανά σε Δελτία Τύπου για να δώσει οδηγίες στους φορολογούμενους και να ενημερώνει για το τι θα ισχύει από 1.1.2014.
Βέβαια θα μου πείτε, εδώ δεν έχουν βγει ακόμη αποφάσεις για την εφαρμογή του Ν.4110/2013 που ψηφίστηκε στις 23.1.2013 και αφορά στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, περιμένεις αποφάσεις για έναν νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες;

Διακίνηση εμπορευμάτων με έντυπο, δεν υπάρχει σε κανένα νόμο
Από την ψήφιση του νέου ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012), γνωρίζαμε ότι από 1.1.2014 καταργείται το Δελτίο Αποστολής σαν φορολογικό έντυπο. Πράγματι με τον Ν.4223/31.12.2013, αυτή η πρόθεση του Υπουργείου επιβεβαιώθηκε. Έτσι από 1.1.2014 δεν υπάρχει πλέον Δελτίο Αποστολής και το μόνο φορολογικό στοιχείο που υπάρχει για τη διακίνηση των εμπορευμάτων και των προϊόντων είναι το ΑΘΕΩΡΗΤΟ Τιμολόγιο.
Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη «φορολογικό» έντυπο, το «Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογημένων αποθεμάτων». Ένα Δελτίο Αποστολής λοιπόν στη θέση του Δελτίου Αποστολής, χωρίς καμιά νομιμοποίηση από τον ΚΦΑΣ. Δηλαδή τα εμπορεύματα και προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται είτε από Τιμολόγιο (και όχι Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής) ή από «Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογημένων αποθεμάτων». Αν τα εμπορεύματα ή προϊόντα δεν συνοδεύονται από το δικαιολογητικό έντυπο, τότε αυτός που θα τα παραλάβει πρέπει να συντάξει το σχετικό έντυπο.
Εν κατακλείδι, κρατήστε το Δελτίο Αποστολής, όχι τόσο για την εφορία αλλά για να γνωρίζετε εσείς τι έχει διακινηθεί και τι πρέπει να τιμολογήσετε μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή και μέσα στη χρήση.

Ποιες άλλες αλλαγές στη διακίνηση και τιμολόγηση επέφεραν οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ
Με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012, υποπαρ. Ε.1), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι:
· Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).
· Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.
· Η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σε τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, ορισμένων εξ αυτών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Αυτό σημαίνει ότι από 1.1.2014 οι παρακάτω επιτηδευματίες δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα βιβλία ασφαλών πληροφοριών, γνωστά ως πρόσθετα βιβλία, και αφορούν:
– τον εκμεταλλευτή χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,
– τον εκμεταλλευτή εκπαιδευτηρίου,
– τον εκμεταλλευτή κλινικής ή θεραπευτηρίου,
– τον εκμεταλλευτή κέντρου αισθητικής,
– τον εκμεταλλευτή γυμναστηρίου,
– τον εκμεταλλευτή χώρων στάθμευσης,
– τους γιατρούς και οδοντίατρους.
Σημειώνεται, ότι η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει τους κτηνίατρους.

Διευκρινίζονται τα παρακάτω, για να γίνει κατανοητό ποιοι επιτηδευματίες δεν θα έχουν πλέον πρόσθετα βιβλία:
– Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ.
– Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για την θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων οδηγών.
– Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται.
– Εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καλλωπισμού και γενικά περιποίησης σώματος και άκρων, όπως κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-μανικιούρ κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται τα κομμωτήρια.
– Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος, όπως απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building κ.λπ.
– Εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης. Περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων (όχι ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης.

Περισσότερο μπέρδεμα σε επόμενο άρθρο… (υπάρχει άφθονο)!

Απ. Αλωνιάτης

λογιστική prosvasis : τεύχος 398

Ο νέος χρόνος μπήκε με ένα άλλο φορολογικό τοπίο. Όχι, δεν άλλαξαν οι φόροι προς το καλό του φορολογούμενου. Αντίθετα οι φορολογούμενοι τη νέα χρονιά καλούνται να πληρώσουν περισσότερους φόρους, αφού σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν, οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με 2,3 δις σε φόρους και επιπλέον με 3,9 δις από τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή τον νέο φόρο για τα ακίνητα.
Από πού θα βγουν όλα αυτά τα χρήματα να πληρωθούν στην εφορία; Μα δεν θα βγουν. Αυτό το παραδέχεται και το ίδιο το οικονομικό επιτελείο, μιας και από τα 3,95 δις του φόρου ακινήτων υπολογίζει να εισπράξει μόνο 2,65 δις, όπου παραδέχεται άμεσα την οικονομική ένδεια που υπάρχει στην αγορά από τη μία και την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής των αυξημένων φόρων από την άλλη.
Το πρόβλημα δεν σταματά μόνο στην αφαίμαξη των φορολογούμενων με τους αυξημένους φόρους την τελευταία τριετία.
Οι δύο βασικοί φορολογικοί νόμοι (4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), ψηφίστηκαν τον Ιούλιο του 2013 αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αφού πρέπει να εκδοθούν τουλάχιστον 70 εφαρμοστικές αποφάσεις. Μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων είχαν εκδοθεί 4 εφαρμοστικές αποφάσεις, βασικά αυτές που είχαν σχέση με θέματα που αναφέρονταν σε άμεση εφαρμογή κάποιων διατάξεων.
Με τον Ν.4223/2013, που ψηφίστηκε στις 21.12.2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31.12.2013, και οι δύο νόμοι υπέστησαν ένα σημαντικό λίφτινγκ, όπως και ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Όμως η εφαρμογή τους ορίστηκε από 1.1.2014 και το Υπουργείο, για μια ακόμη φορά, έδειξε πόσο ανέτοιμο ήταν.
Το αποτέλεσμα -επίσης για μια ακόμη φορά- είναι η αγορά να είναι ανάστατη και να μην γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς να εφαρμόσει τους νόμους, και το Υπουργείο να καταφεύγει ξανά σε Δελτία Τύπου για να δώσει οδηγίες στους φορολογούμενους και να ενημερώνει για το τι θα ισχύει από 1.1.2014.
Βέβαια θα μου πείτε, εδώ δεν έχουν βγει ακόμη αποφάσεις για την εφαρμογή του Ν.4110/2013 που ψηφίστηκε στις 23.1.2013 και αφορά στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, περιμένεις αποφάσεις για έναν νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες;

Διακίνηση εμπορευμάτων με έντυπο, δεν υπάρχει σε κανένα νόμο
Από την ψήφιση του νέου ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012), γνωρίζαμε ότι από 1.1.2014 καταργείται το Δελτίο Αποστολής σαν φορολογικό έντυπο. Πράγματι με τον Ν.4223/31.12.2013, αυτή η πρόθεση του Υπουργείου επιβεβαιώθηκε. Έτσι από 1.1.2014 δεν υπάρχει πλέον Δελτίο Αποστολής και το μόνο φορολογικό στοιχείο που υπάρχει για τη διακίνηση των εμπορευμάτων και των προϊόντων είναι το ΑΘΕΩΡΗΤΟ Τιμολόγιο.
Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη «φορολογικό» έντυπο, το «Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογημένων αποθεμάτων». Ένα Δελτίο Αποστολής λοιπόν στη θέση του Δελτίου Αποστολής, χωρίς καμιά νομιμοποίηση από τον ΚΦΑΣ. Δηλαδή τα εμπορεύματα και προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται είτε από Τιμολόγιο (και όχι Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής) ή από «Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογημένων αποθεμάτων». Αν τα εμπορεύματα ή προϊόντα δεν συνοδεύονται από το δικαιολογητικό έντυπο, τότε αυτός που θα τα παραλάβει πρέπει να συντάξει το σχετικό έντυπο.
Εν κατακλείδι, κρατήστε το Δελτίο Αποστολής, όχι τόσο για την εφορία αλλά για να γνωρίζετε εσείς τι έχει διακινηθεί και τι πρέπει να τιμολογήσετε μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή και μέσα στη χρήση.

Ποιες άλλες αλλαγές στη διακίνηση και τιμολόγηση επέφεραν οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ
Με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012, υποπαρ. Ε.1), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι:
· Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).
· Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.
· Η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σε τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, ορισμένων εξ αυτών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Αυτό σημαίνει ότι από 1.1.2014 οι παρακάτω επιτηδευματίες δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα βιβλία ασφαλών πληροφοριών, γνωστά ως πρόσθετα βιβλία, και αφορούν:
– τον εκμεταλλευτή χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,
– τον εκμεταλλευτή εκπαιδευτηρίου,
– τον εκμεταλλευτή κλινικής ή θεραπευτηρίου,
– τον εκμεταλλευτή κέντρου αισθητικής,
– τον εκμεταλλευτή γυμναστηρίου,
– τον εκμεταλλευτή χώρων στάθμευσης,
– τους γιατρούς και οδοντίατρους.
Σημειώνεται, ότι η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει τους κτηνίατρους.

Διευκρινίζονται τα παρακάτω, για να γίνει κατανοητό ποιοι επιτηδευματίες δεν θα έχουν πλέον πρόσθετα βιβλία:
– Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ.
– Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για την θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων οδηγών.
– Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται.
– Εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καλλωπισμού και γενικά περιποίησης σώματος και άκρων, όπως κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-μανικιούρ κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται τα κομμωτήρια.
– Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος, όπως απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building κ.λπ.
– Εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης. Περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων (όχι ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης.

Περισσότερο μπέρδεμα σε επόμενο άρθρο… (υπάρχει άφθονο)!

Απ. Αλωνιάτης

Οπισθοδρόμηση της εξυγιαντικής πολιτικής χαρακτηρίζει την κίνηση εκ μέρους της κυβέρνησης να αποσύρει το μέτρο του εισιτηρίου των 25 ευρώ για την εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία η Δ/νση οικονομικών αναλύσεων της Alpha Bank υπό τον κ. Μιχάλη Μασουράκη. Όπως γράφει στο τελευταίο οικονομικό δελτίο η ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων δεν μπορεί να συνεχίστεί χωρίς να πληρώνουν αυτοί που εισάγονται για νοσηλεία στα νοσοκομεία ενώ θεωρεί μονόδρομο και τη δυνατότητα τα ελληνικά νοσοκομεία να παρέχουν υπηρεσίες σε ξένους κατοίκους – ιατρικός τουρισμός – για να τονωθούν τα έσοδα. “Η κρατική δαπάνη για την υγεία δεν θα μπορεί να υπερβεί το 6,0% του ΑΕΠ της χώρας”, σημειώνει χαρακτηριστικά.