Αποτελέσματα για:

επενδύσεις

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η  Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 8η Ιουλίου 2013, στην οποία παραστάθηκαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.326.382 μετοχές, δηλαδή το 58,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 4.6.2013 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο.

Την έγκριση της  διατασσόμενης σύμφωνα με την υπ ‘αριθμ. 650/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την  υπ ‘αριθμόν 650/26-06-2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 106 γ΄ παρ. 1  του Ν.3588/2007  και επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας με την πλειοψηφία των πιστωτών της και διατάχθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά συνολικό ποσό 19.752.967,79 ευρώ με την έκδοση 37.269.750 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ έκαστη.

 

Θέµα 2ο και  3ο  Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίού και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ’ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012) καθώς  και όπως

το ποσό των ζημιών εκ 18.133.000 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

 

Θέμα 4ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).

 

Θέμα 5ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας NEXIA EUROSTATUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2013 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013.

 

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

 

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η  Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 8η Ιουλίου 2013, στην οποία παραστάθηκαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.326.382 μετοχές, δηλαδή το 58,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 4.6.2013 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο.

Την έγκριση της  διατασσόμενης σύμφωνα με την υπ ‘αριθμ. 650/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί του θέματος, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την  υπ ‘αριθμόν 650/26-06-2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 106 γ΄ παρ. 1  του Ν.3588/2007  και επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας με την πλειοψηφία των πιστωτών της και διατάχθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά συνολικό ποσό 19.752.967,79 ευρώ με την έκδοση 37.269.750 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ έκαστη.

 

Θέµα 2ο και  3ο  Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίού και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ’ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012) καθώς  και όπως

το ποσό των ζημιών εκ 18.133.000 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

 

Θέμα 4ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012).

 

Θέμα 5ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας NEXIA EUROSTATUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2013 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013.

 

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

 

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Τις προτάσεις του για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει ο Πειραιάς τόσο για την ανάδειξη του λιμανιού σε κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όσο και για την αναζωογόνηση της τοπικής επιχειρηματικότητας διατύπωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

Τις προτάσεις του για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει ο Πειραιάς τόσο για την ανάδειξη του λιμανιού σε κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όσο και για την αναζωογόνηση της τοπικής επιχειρηματικότητας διατύπωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

Μαύρα σύννεφα βλέπει να μαζεύονται πάνω από την παγκόσμια οικονομία το ΔΝΤ και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το “φρενάρισμα” της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο αποδίδει εν μέρει και στην απουσία τόλμης από την πλευρά της Ευρωζώνης να λάβει γενναίες αποφάσεις.

Μαύρα σύννεφα βλέπει να μαζεύονται πάνω από την παγκόσμια οικονομία το ΔΝΤ και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το “φρενάρισμα” της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο αποδίδει εν μέρει και στην απουσία τόλμης από την πλευρά της Ευρωζώνης να λάβει γενναίες αποφάσεις.