Αποτελέσματα για:

ΕΚΤ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – KLEEMANN HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (10) δέκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.322.286 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 73,25% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2012 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2013.

4. Αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η Grant Thornton Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Βαργιεμέζη (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891).

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 22/05/2013 για τη σύσταση και κάλυψη της θέσεως του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων, από το Νικόλαο Κουκούντζο του Νικολάου.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της τροποποίησης του πρώτου εδαφίου άρθρου 1 του καταστατικού όσον αφορά τη σωστή αναγραφή του αριθμού απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – KLEEMANN HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (10) δέκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.322.286 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 73,25% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2012 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2013.

4. Αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η Grant Thornton Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Βαργιεμέζη (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891).

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 22/05/2013 για τη σύσταση και κάλυψη της θέσεως του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων, από το Νικόλαο Κουκούντζο του Νικολάου.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της τροποποίησης του πρώτου εδαφίου άρθρου 1 του καταστατικού όσον αφορά τη σωστή αναγραφή του αριθμού απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Στις 28.06.2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής – Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε», στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.914.565 μετοχές επί συνόλου 42.501.273 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με  26.914.565 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.  Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 καθώς και αντίστοιχα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.  Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2012.

3.  Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε ένα ποσό για την τρέχουσα χρήση.

4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 την εταιρεία «TMS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

5. Παρείχε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη της από 31.05.2013 δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση δανείου ύψους €5.000.000 από τον βασικό μέτοχο Tinola Ηolding S.A. προς την Εταιρεία.

6.  Παρείχε έγκριση για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ανάκληση της από 08.04.2013 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €10.000.000 και λήψη νέας απόφασης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €15.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.») λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας και κάλεσε τους μετόχους να προσέλθουν στην ορισθείσα, δυνάμει της από 06.06.2013 Πρόσκλησης, Α’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 09.07.2013 στον ίδιο τόπο και ώρα για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Αχαρνές, 28 Ιουνίου 2013

Στις 28.06.2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής – Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε», στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.914.565 μετοχές επί συνόλου 42.501.273 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με  26.914.565 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.  Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 καθώς και αντίστοιχα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.  Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2012.

3.  Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε ένα ποσό για την τρέχουσα χρήση.

4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 την εταιρεία «TMS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

5. Παρείχε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη της από 31.05.2013 δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση δανείου ύψους €5.000.000 από τον βασικό μέτοχο Tinola Ηolding S.A. προς την Εταιρεία.

6.  Παρείχε έγκριση για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ανάκληση της από 08.04.2013 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €10.000.000 και λήψη νέας απόφασης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €15.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.») λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας και κάλεσε τους μετόχους να προσέλθουν στην ορισθείσα, δυνάμει της από 06.06.2013 Πρόσκλησης, Α’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 09.07.2013 στον ίδιο τόπο και ώρα για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Αχαρνές, 28 Ιουνίου 2013

Να δώσει νέα παράταση ή και να αναθεωρήσει εκ βάθρων ολόκληρο το σύστημα των ρυθμίσεων για παλαιά χρεή (προ του 2013) είναι υποχρεωμένη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, λόγω του «εκρηκτικού» προβλήματος που έχουν δημιουργήσει η τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την απεργία των εφοριακών που βρίσκεται σε εξέλιξη.