Αποτελέσματα για:

ειδική αποζημίωση αποδοχών αδείας εργαζομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»

 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 30/04/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 55,87% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 43.227.998 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, κονδύλια των οποίων αναμορφώθηκαν λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

2) Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 εκλέχθηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 13821, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696/2008 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231, Α.Δ.Τ. ΑΕ 623755/2007. Ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, προεγκρίθηκε η κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2013.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2014 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2015).

6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Αιγάλεω, 30/04/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Π.Κ.: 6/11.4.2014

Σήμερα στις 31.3.2014 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ:
1. του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων N. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Γαρεφαλάκη, 2. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη και 3. της Ένωσης Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Κακουράκη, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
Στην παρούσα υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για τη μεταφορά προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα καθορίζονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. που ρυθμίσει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων N. Λασιθίου μόνο για τα θέματα της επαναπρόσληψης της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας είτε λόγω συνταξιοδότησης και του επιδόματος τροφής.

Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες –
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια

1. Οι εργαζόμενοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία A‘: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός A’, νυχτοθυρωρός A’, μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, μπουφετζής, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μάγειροι A’, αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων εφόσον διαθέτουν πτυχίο TEI.

Κατηγορία B‘: Προϊστάμενες πλυντηρίου και λινοθήκης βοηθός υποδοχής και θυρωρός B’ σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες, βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης τηλεφωνητές, μαιν κουραντιέ, μάγειροι B’, ζαχαροπλάστες, φύλακες κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο TEI), hostess, υπάλληλοι κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa), και υπάλληλοι mini-market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεων των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος, (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου, ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βουτηριέρης και μάγειροι Γ’.

Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, ντισκ τζόκεϊ και εργάτες (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας, κ.λπ.).

2. Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1.01.2014 σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορίες εργαζομένων

A’ Κατηγορία: 826,00
B’ Κατηγορία: 808,64
Γ’ Κατηγορία: 792,63
Δ’ Κατηγορία: 757,46

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2014 αυξάνονται από 1.01.2015 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

A’ Κατηγορία: 834,33
B’ Κατηγορία: 816,73
Γ’ Κατηγορία: 800,56
Δ’ Κατηγορία: 765,03

3. H ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως απασχολουμένων, όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. έτους 2007 (δηλαδή εργαζομένων που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα) διαμορφώνεται από 1.1.2014 ως εξής:

– Για τους σερβιτόρους: 62,50 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 54,50 ευρώ
Και από 1.1.2015 διαμορφώνονται ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους: 63,13 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 55,05 ευρώ

Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες (Δ.Α. 15/2005).

4. Ως προς τις βασικές αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
5. O βασικός μισθός που καθορίζεται με τη ρύθμιση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερος από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη (Δ.Α. 26/1996).
6. Στον βασικό μισθό για νέους κάτω των 25 ετών συμφωνείται επιπλέον 10% από ότι ισχύει στην εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και εφόσον ή συνεχίσει να ισχύει.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Επίδομα προϋπηρεσίας
1.1. To χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας διαμορφώνεται σε 4,00 ευρώ για κάθε ένα έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996 – Σ.Σ.Ε. 3.7.2008 – Π.Κ.: 63/11.7.2008).
1.2. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία, που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996).
1.3. Κατ’ εξαίρεση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις μήνες για κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά την νεκρά περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996).
1.4. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση, από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζομένου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα (Δ.Α. 26/1996).
2. Επίδομα οικογενειακών βαρών
Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 N.1849/1989 (Δ.Α. 26/1996).
3. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης
Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός και προϋπηρεσία) ως εξής:
α. Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.
β. Για τους αποφοίτους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από 1.7.2002 και στους μισθωτούς που είναι απόφοιτοι τμημάτων τουριστικών σπουδών των IEK. Η ιδιότητα αυτή των μισθωτών αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου πιστοποιητικού σπουδών νομίμως θεωρημένου και το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επόμενου μηνός της κατάθεσης του τίτλου σπουδών στον εργοδότη (Δ.Α. 34/2002).
γ. Για τους αποφοίτους της Ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% (Δ.Α. 26/1996).
4. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης
Χορηγείται επίδομα εποχιακής απασχολήσεως σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), που καταβάλλεται μηνιαίως στους εργαζόμενους, που απασχολούνται εποχιακά. Το παραπάνω επίδομα, που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σ’ αυτές καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα (Δ.Α. 26/1996).
5. Επίδομα στολής
Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα στολής ίσο με 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή, κατά την κρίση της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών του βασικού μισθού συν προϋπηρεσία (Δ.Α. 26/1996).
6. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία), στους παρακάτω απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:
– Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων.
– Καμαριέρες εφόσον, ελλείψει καθαριστριών, εκτελούν και τις εργασίες των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.
– Εργαζόμενοι στα πλυντήρια ανεξαρτήτως φύλου.
Το επίδομα αυτό και με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού χορηγείται σε ποσοστό 10% στο πάσης φύσεως προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της κουζίνας (Δ.Α. 26/1996).
7. Επίδομα τροφής
7.1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται να παρέχουν τροφή στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και οι οποίοι το επιθυμούν, οπότε εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό μηνιαίο μισθό (Δ.Α. 26/1996).
7.2. Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση, στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως τότε υποχρεούται vo καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχειρήσεως από την παροχή τροφής (Δ.Α. 26/1996).
8. Επίδομα ύπνου
Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεως και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών (Δ.Α. 26/1996).
9. Επίδομα οθόνης
Χορηγείται επίδομα οθόνης ποσοστού 5% επί των βασικών μισθών, σε όσους εργαζόμενους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη.
10. Επίδομα Μεταφοράς
α. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακή εγκατάσταση εκτός της περιφέρειας των πόλων Νεάπολης, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά των εργαζομένων από τη διαμονή στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούνται να καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζόμενους που μετακινούνται, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή (από την πόλη προς το ξενοδοχείο) με επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του σπαστού ωραρίου. Δεν καταβάλλεται το παραπάνω ποσόν σε εργαζόμενους που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από τρία χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο που εργάζονται.
β. Επίσης, τα μέρη συμφωνούν ότι δε θα αναζητηθούν καταβληθέντα, ως αντίτιμο εισιτηρίου, ποσά σε εργαζόμενους για τους οποίους με την παρούσα αποκλείεται η καταβολή αυτή.
γ. Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν μέχρι σήμερα μέσο μεταφοράς, οφείλουν να συνεχίσουν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία προς τους εργαζόμενους με το ίδιο μέσο (Σ.Σ.Ε. 15.9.2006).

Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Προσαυξήσεις
1.1. Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, χορηγούνται στους εργαζόμενους που αφορά η ρύθμιση αυτή, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο νόμος και η παρούσα ρύθμιση, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.
1.2. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των βασικών νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα).
2. Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για τις κατά μήνα αποδοχές τους και τις αντίστοιχες κρατήσεις (Δ.Α. 26/1996).
3. Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας
3.1. Η εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή καθορίζεται σε πέντε ημέρες και σαράντα ώρες εργασίας.
To ωράριο αυτό ισχύει μόνο για τις εξής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
– Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
– Για τα ξενοδοχεία A’ Τάξεως.
– Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις B’ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
– Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γ’ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
3.2. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων με πενθήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενες (άρθρο 7, απόφασης 28/1993 ΔΔΔΔ Αθηνών) (Δ.Α. 26/1996).
3.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους εργαζόμενους, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την υπέρβαση αυτή με την προϋπόθεση ότι, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος για περίοδο οκτώ το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα ωρών ανά εβδομάδα συνολικά ήτοι τριακόσιες είκοσι ώρες για οκτώ εβδομάδες. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις (Δ.Α. 26/1996).
4. Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων
4.1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το έτος, υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους.
4.2. Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει είτε μέσω του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτός είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος.
4.3. Η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 25η Μαΐου. Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
4.4. Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή, που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
4.5. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
4.6. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη επιστολή ή άλλον τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, ήτοι το αργότερο από 25 Μαΐου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις. (Σ.Σ.Ε. 3.4.2007).
5. Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολουμένων
5.1. Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεως, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργαζόμενου που απασχολήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.
5.2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έπειτα από προειδοποίηση δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο, εκτός για δικαιολογημένη αιτία.
5.3. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος, που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.
5.4. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους. Η σειρά προτεραιότητας και ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται από τον εργοδότη (Δ.Α. 26/1996).
6. Άδειες
6.1. Άδεια γάμου: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου πέντε εργασίμων ημερών με αποδοχές εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με πενθήμερη εργασία και έξι εργασίμων ημερών με αποδοχές εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται εξαήμερο. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον A.N.539/1945.
6.2. Άδεια μητρότητας: Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ’ αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά εβδομάδων.
Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6.3. Άδεια γέννησης τέκνου: Στον πατέρα εργαζόμενο, που υπάγεται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
6.4. Αναλογία ετήσιας αδείας εποχιακά απασχολουμένων: Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά δεκαετία στον ίδιο εργοδότη ή δωδεκαετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας δυόμιση ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα αδείας δυόμιση ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.
7. Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν δικαίωμα έκπτωσης ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών για ιδιωτική παραμονή με τους οικείους τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του N. Λασιθίου.
8. Αποζημίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασίας τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του N.2112/1920, η οποία θα κατεβάλετο στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσον όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο (Δ.Α. 15/2005).
9. Εφαρμογή θεσμικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι όροι της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών-τριών και οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις αυτής και των προηγούμενων αυτής, εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.
10. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
10.1. Σε εφαρμογή του άρθρου 17 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 και του άρθρου 4 της Δ.Α. 32/1999 οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της μισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών του «Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων N. Λασιθίου» και να την αποδίδουν σ’ αυτόν.
10.2. Παρακράτηση μπορεί να γίνει μόνο από εργαζόμενους που είναι μέλη του συνδέσμου και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως με σχετική δήλωση τους στον εργοδότη. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να κατατεθεί στον εργοδότη και μέσω του Συνδέσμου, μπορεί δε να ανακληθεί από τον εργαζόμενο οποτεδήποτε.
10.3. To παρακρατούμενο ποσό είναι αυτό που ορίζεται από το καταστατικό του συνδέσμου (το οποίο γνωστοποιεί ο σύνδεσμος στους εργοδότες με αποστολή σχετικού αντιγράφου αποσπάσματος του καταστατικού του ή της τυχόν απόφασης της Γ.Σ. ή του Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος αυτού) και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Σύνδεσμο με κατάθεση από τον εργοδότη του παρακρατηθέντος ποσού στο Λογαριασμό 302/296229-20 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Με την κατάθεση των αποδιδόμενων ποσών η επιχείρηση υποχρεούται να κοινοποιεί στο Σύνδεσμο και κατάλογο των εργαζομένων από τους οποίους παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνδικαλιστική εισφορά.
11. Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας: Τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 14/16.7.2010).
12. Εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος:
Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω εξαιρετικής ανάγκης ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 70% των κλινών συμφωνούνται τα παρακάτω:
Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη ημέρα της εβδομάδος θα πληρωθούν ως εξής:
A) Av είναι Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των οκτώ ωρών με προσαύξηση 75%.
B) Av είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των οκτώ ωρών.
H εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, εφόσον προκύψει, θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους, θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή η συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας που εξακολουθεί να ισχύει και όποτε συμβαίνει θα έχει εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της προαναφερθείσας πληρότητας και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμφωνημένου πενθημέρου.
13. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – Διατήρηση και ισχύς διατάξεων
Οι όροι των προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α. που δεν καταργούνται η τροποποιούνται από την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, εξακολουθούν να ισχύουν. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας κανονισμούς εργασίας και επιχειρησιακή συνήθεια δε θίγονται.
14. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2014 έως 31.12.2015.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ KAI ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
A) Για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
B) Για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του N.1082/1980, της YA 19040/1981 (Υπ. Οικονομικών και Εργασίας – ΦΕΚ 742/Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ 170/Β’), της YA 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’) όπως συμπληρώθηκε από την YA 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) και της YA 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Πίνακες αποδοχών των εργαζομένων
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν.Λασιθίου για τα έτη 2014 και 2015

Π.Κ.: 6/11.4.2014

Σήμερα στις 31.3.2014 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ:
1. του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων N. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Γαρεφαλάκη, 2. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη και 3. της Ένωσης Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Κακουράκη, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
Στην παρούσα υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούμενοι οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων για τη μεταφορά προσωπικού. Οι όροι αμοιβής και εργασίας θα καθορίζονται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε. που ρυθμίσει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχημάτων όλης της χώρας. Για τους εργαζόμενους αυτούς εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων N. Λασιθίου μόνο για τα θέματα της επαναπρόσληψης της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας είτε λόγω συνταξιοδότησης και του επιδόματος τροφής.

Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες –
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια

1. Οι εργαζόμενοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία A‘: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός A’, νυχτοθυρωρός A’, μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, μπουφετζής, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μάγειροι A’, αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων εφόσον διαθέτουν πτυχίο TEI.

Κατηγορία B‘: Προϊστάμενες πλυντηρίου και λινοθήκης βοηθός υποδοχής και θυρωρός B’ σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες, βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης τηλεφωνητές, μαιν κουραντιέ, μάγειροι B’, ζαχαροπλάστες, φύλακες κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο TEI), hostess, υπάλληλοι κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa), και υπάλληλοι mini-market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεων των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος, (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου, ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βουτηριέρης και μάγειροι Γ’.

Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, ντισκ τζόκεϊ και εργάτες (αποθήκης, καθαριότητας ακτών, πισίνας, κ.λπ.).

2. Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1.01.2014 σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορίες εργαζομένων

A’ Κατηγορία: 826,00
B’ Κατηγορία: 808,64
Γ’ Κατηγορία: 792,63
Δ’ Κατηγορία: 757,46

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2014 αυξάνονται από 1.01.2015 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

A’ Κατηγορία: 834,33
B’ Κατηγορία: 816,73
Γ’ Κατηγορία: 800,56
Δ’ Κατηγορία: 765,03

3. H ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως απασχολουμένων, όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. έτους 2007 (δηλαδή εργαζομένων που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα) διαμορφώνεται από 1.1.2014 ως εξής:

– Για τους σερβιτόρους: 62,50 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 54,50 ευρώ
Και από 1.1.2015 διαμορφώνονται ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους: 63,13 ευρώ
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους: 55,05 ευρώ

Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες (Δ.Α. 15/2005).

4. Ως προς τις βασικές αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
5. O βασικός μισθός που καθορίζεται με τη ρύθμιση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερος από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη (Δ.Α. 26/1996).
6. Στον βασικό μισθό για νέους κάτω των 25 ετών συμφωνείται επιπλέον 10% από ότι ισχύει στην εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και εφόσον ή συνεχίσει να ισχύει.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Επίδομα προϋπηρεσίας
1.1. To χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας διαμορφώνεται σε 4,00 ευρώ για κάθε ένα έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996 – Σ.Σ.Ε. 3.7.2008 – Π.Κ.: 63/11.7.2008).
1.2. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι σχολής τουριστικών επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία, που πραγματοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996).
1.3. Κατ’ εξαίρεση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις μήνες για κάθε έτος, με την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά την νεκρά περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση (Δ.Α. 26/1996).
1.4. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση, από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζομένου ή από επίσημα δημόσια έγγραφα (Δ.Α. 26/1996).
2. Επίδομα οικογενειακών βαρών
Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 N.1849/1989 (Δ.Α. 26/1996).
3. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης
Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός και προϋπηρεσία) ως εξής:
α. Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.
β. Για τους αποφοίτους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους αποφοίτους σχολών μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από 1.7.2002 και στους μισθωτούς που είναι απόφοιτοι τμημάτων τουριστικών σπουδών των IEK. Η ιδιότητα αυτή των μισθωτών αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου πιστοποιητικού σπουδών νομίμως θεωρημένου και το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επόμενου μηνός της κατάθεσης του τίτλου σπουδών στον εργοδότη (Δ.Α. 34/2002).
γ. Για τους αποφοίτους της Ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% (Δ.Α. 26/1996).
4. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης
Χορηγείται επίδομα εποχιακής απασχολήσεως σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία), που καταβάλλεται μηνιαίως στους εργαζόμενους, που απασχολούνται εποχιακά. Το παραπάνω επίδομα, που δεν συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται σ’ αυτές καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε μήνα (Δ.Α. 26/1996).
5. Επίδομα στολής
Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή, επίδομα στολής ίσο με 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή, κατά την κρίση της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η υπηρεσία με στολή. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών του βασικού μισθού συν προϋπηρεσία (Δ.Α. 26/1996).
6. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισμα των αποδοχών (βασικός μισθός και προϋπηρεσία), στους παρακάτω απασχολούμενους ανεξαρτήτως φύλου:
– Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων.
– Καμαριέρες εφόσον, ελλείψει καθαριστριών, εκτελούν και τις εργασίες των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.
– Εργαζόμενοι στα πλυντήρια ανεξαρτήτως φύλου.
Το επίδομα αυτό και με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού χορηγείται σε ποσοστό 10% στο πάσης φύσεως προσωπικό που εργάζεται στο χώρο της κουζίνας (Δ.Α. 26/1996).
7. Επίδομα τροφής
7.1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται να παρέχουν τροφή στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και οι οποίοι το επιθυμούν, οπότε εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό μηνιαίο μισθό (Δ.Α. 26/1996).
7.2. Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση, στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως τότε υποχρεούται vo καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι της επιχειρήσεως από την παροχή τροφής (Δ.Α. 26/1996).
8. Επίδομα ύπνου
Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεως και κωμοπόλεων και επιθυμούν τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί των βασικών μισθών (Δ.Α. 26/1996).
9. Επίδομα οθόνης
Χορηγείται επίδομα οθόνης ποσοστού 5% επί των βασικών μισθών, σε όσους εργαζόμενους κατά το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερματικό κατόπιν εντολής του εργοδότη.
10. Επίδομα Μεταφοράς
α. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακή εγκατάσταση εκτός της περιφέρειας των πόλων Νεάπολης, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά των εργαζομένων από τη διαμονή στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούνται να καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζόμενους που μετακινούνται, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή (από την πόλη προς το ξενοδοχείο) με επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του σπαστού ωραρίου. Δεν καταβάλλεται το παραπάνω ποσόν σε εργαζόμενους που κατοικούν σε απόσταση μικρότερη από τρία χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο που εργάζονται.
β. Επίσης, τα μέρη συμφωνούν ότι δε θα αναζητηθούν καταβληθέντα, ως αντίτιμο εισιτηρίου, ποσά σε εργαζόμενους για τους οποίους με την παρούσα αποκλείεται η καταβολή αυτή.
γ. Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν μέχρι σήμερα μέσο μεταφοράς, οφείλουν να συνεχίσουν να παρέχουν την ίδια υπηρεσία προς τους εργαζόμενους με το ίδιο μέσο (Σ.Σ.Ε. 15.9.2006).

Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Προσαυξήσεις
1.1. Πέραν των συνολικών μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, χορηγούνται στους εργαζόμενους που αφορά η ρύθμιση αυτή, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο νόμος και η παρούσα ρύθμιση, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.
1.2. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των βασικών νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός και επιδόματα).
2. Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για τις κατά μήνα αποδοχές τους και τις αντίστοιχες κρατήσεις (Δ.Α. 26/1996).
3. Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας
3.1. Η εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή καθορίζεται σε πέντε ημέρες και σαράντα ώρες εργασίας.
To ωράριο αυτό ισχύει μόνο για τις εξής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
– Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
– Για τα ξενοδοχεία A’ Τάξεως.
– Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις B’ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
– Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γ’ Τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
3.2. Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων με πενθήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενες (άρθρο 7, απόφασης 28/1993 ΔΔΔΔ Αθηνών) (Δ.Α. 26/1996).
3.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους εργαζόμενους, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την υπέρβαση αυτή με την προϋπόθεση ότι, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος για περίοδο οκτώ το πολύ εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα ωρών ανά εβδομάδα συνολικά ήτοι τριακόσιες είκοσι ώρες για οκτώ εβδομάδες. Τούτο κρίνεται επιβεβλημένο για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις (Δ.Α. 26/1996).
4. Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων
4.1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το έτος, υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους.
4.2. Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει είτε μέσω του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτός είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος.
4.3. Η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 25η Μαΐου. Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
4.4. Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή, που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
4.5. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.
4.6. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη επιστολή ή άλλον τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, ήτοι το αργότερο από 25 Μαΐου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις. (Σ.Σ.Ε. 3.4.2007).
5. Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολουμένων
5.1. Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεως, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργαζόμενου που απασχολήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.
5.2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έπειτα από προειδοποίηση δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο, εκτός για δικαιολογημένη αιτία.
5.3. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος, που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο.
5.4. Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους. Η σειρά προτεραιότητας και ο αριθμός των εργαζομένων καθορίζεται από τον εργοδότη (Δ.Α. 26/1996).
6. Άδειες
6.1. Άδεια γάμου: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου πέντε εργασίμων ημερών με αποδοχές εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με πενθήμερη εργασία και έξι εργασίμων ημερών με αποδοχές εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται εξαήμερο. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον A.N.539/1945.
6.2. Άδεια μητρότητας: Η συνολική άδεια μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ’ αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά εβδομάδων.
Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6.3. Άδεια γέννησης τέκνου: Στον πατέρα εργαζόμενο, που υπάγεται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
6.4. Αναλογία ετήσιας αδείας εποχιακά απασχολουμένων: Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθμιση, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά δεκαετία στον ίδιο εργοδότη ή δωδεκαετία σε οποιονδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία αδείας δυόμιση ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και επίδομα αδείας δυόμιση ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.
7. Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν δικαίωμα έκπτωσης ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών για ιδιωτική παραμονή με τους οικείους τους σε ξενοδοχειακές μονάδες του N. Λασιθίου.
8. Αποζημίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασίας τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του N.2112/1920, η οποία θα κατεβάλετο στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσον όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο (Δ.Α. 15/2005).
9. Εφαρμογή θεσμικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι όροι της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών-τριών και οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις αυτής και των προηγούμενων αυτής, εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.
10. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
10.1. Σε εφαρμογή του άρθρου 17 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 και του άρθρου 4 της Δ.Α. 32/1999 οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της μισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών του «Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων N. Λασιθίου» και να την αποδίδουν σ’ αυτόν.
10.2. Παρακράτηση μπορεί να γίνει μόνο από εργαζόμενους που είναι μέλη του συνδέσμου και εφόσον το δηλώσουν εγγράφως με σχετική δήλωση τους στον εργοδότη. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να κατατεθεί στον εργοδότη και μέσω του Συνδέσμου, μπορεί δε να ανακληθεί από τον εργαζόμενο οποτεδήποτε.
10.3. To παρακρατούμενο ποσό είναι αυτό που ορίζεται από το καταστατικό του συνδέσμου (το οποίο γνωστοποιεί ο σύνδεσμος στους εργοδότες με αποστολή σχετικού αντιγράφου αποσπάσματος του καταστατικού του ή της τυχόν απόφασης της Γ.Σ. ή του Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος αυτού) και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Σύνδεσμο με κατάθεση από τον εργοδότη του παρακρατηθέντος ποσού στο Λογαριασμό 302/296229-20 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Με την κατάθεση των αποδιδόμενων ποσών η επιχείρηση υποχρεούται να κοινοποιεί στο Σύνδεσμο και κατάλογο των εργαζομένων από τους οποίους παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνδικαλιστική εισφορά.
11. Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας: Τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 14/16.7.2010).
12. Εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος:
Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω εξαιρετικής ανάγκης ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 70% των κλινών συμφωνούνται τα παρακάτω:
Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη ημέρα της εβδομάδος θα πληρωθούν ως εξής:
A) Av είναι Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των οκτώ ωρών με προσαύξηση 75%.
B) Av είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αμοιβή των οκτώ ωρών.
H εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, εφόσον προκύψει, θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους, θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή η συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας που εξακολουθεί να ισχύει και όποτε συμβαίνει θα έχει εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της προαναφερθείσας πληρότητας και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμφωνημένου πενθημέρου.
13. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – Διατήρηση και ισχύς διατάξεων
Οι όροι των προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α. που δεν καταργούνται η τροποποιούνται από την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, εξακολουθούν να ισχύουν. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας κανονισμούς εργασίας και επιχειρησιακή συνήθεια δε θίγονται.
14. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2014 έως 31.12.2015.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ KAI ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
A) Για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
B) Για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του N.1082/1980, της YA 19040/1981 (Υπ. Οικονομικών και Εργασίας – ΦΕΚ 742/Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ 170/Β’), της YA 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’) όπως συμπληρώθηκε από την YA 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) και της YA 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Πίνακες αποδοχών των εργαζομένων
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν.Λασιθίου για τα έτη 2014 και 2015

Π.Κ.: 1/15.1.2014

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Αντώνης Β. Καμπουράκης, πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΕΞΡ), 2) Άρης Σουλούνιας, αντιπρόεδρος της ΕΞΡ, 3) Γεώργιος Τσέλιος, μέλος του Δ.Σ. και 4) Παναγιώτης Γ. Ιωαννίδης, ταμίας της ΕΞΡ, άπαντες νομίμως εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και αφετέρου: 1) Αθανάσιος Σταμούλης, πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ, 2) Αναστάσιος Ψαρομπάς, αντιπρόεδρος, 3) Χρήστος Ανθούλας, ταμίας και 4) Σάββας Ζαϊρης, μέλος του Δ.Σ., άπαντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής και περίοδος ισχύος

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπανγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινγκ κ.λπ., για την χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως την 31.12.2016.

Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση, θα αποκαλούνται εφεξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Κατηγορία Α’
Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων και μάγειρας Α’.

Κατηγορία Β’
Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες και μάγειρας Β’. Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα συλλογική σύμβαση, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταμπλίστες και μαινκουραντιέ.

Κατηγορία Γ’
Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρα, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης και μάγειρας Γ’.

Κατηγορία Δ’
Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρών.

Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

1α. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2014, ως εξής:
Κατηγορία Α’: 858,00 ευρώ.
Κατηγορία Β’: 840,00 ευρώ.
Κατηγορία Γ’: 823,00 ευρώ.
Κατηγορία Δ’: 787,00 ευρώ.

1β. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2015, ως εξής:
Κατηγορία Α’: 862,00 ευρώ.
Κατηγορία Β’: 844,00 ευρώ.
Κατηγορία Γ’: 827,00 ευρώ.
Κατηγορία Δ’: 790,00 ευρώ.

1γ. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2016, ως εξής:
Κατηγορία Α’: 871,00 ευρώ.
Κατηγορία Β’: 852,00 ευρώ.
Κατηγορία Γ’: 835,00 ευρώ.
Κατηγορία Δ’: 798,00 ευρώ.

Οι παραπάνω μικτοί μηνιαίοι μισθοί, επιπλέον των προβλεπόμενων επιδομάτων, καταβάλλονται για πενθήμερη εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.

2. Το μικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς εξυπηρέτηση επίσημων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσα σύμβασης ως εξής:
Α’ σερβιτόροι: 59,00 ευρώ.
Β’ βοηθοί: 49,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω μικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

3. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α’ κατηγορίας προσαυξημένου κατά 20%.

4. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

5. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ενήλικων νεοεισερχόμενων στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζομένων έως 25 ετών, ισχύουν τα ειδικά προβλεπόμενα για τους έως 25 ετών εργαζόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., πλέον 10%, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητά τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. Σημειώνεται επίσης ότι στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου εμπίπτουν και όσοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν μετά τις 29 Ιουνίου 2012, και έως να συμπληρώσουν την ηλικία των 25 ετών.

6. Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων: Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες τον χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι’ αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail, ή με επίδοση από εκπρόσωπο του σωματίου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο, β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο.
Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζομένου και σε έντυπο – δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή.
Πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου.
Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983.
7. Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν με διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενούς τους.
Το διακεκομμένο ωράριο εργασίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιώσει λόγο καταβολής οιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής, επιδόματος κ.λπ.

Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ήτοι από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2016 στο ποσό των 5,00 ευρώ.
Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται μόνον ο χρόνος παροχής πραγματικής εργασίας του εργαζόμενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου επιδόματος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόμενος επαναπροσλαμβάνεται την επόμενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού αφορά αποκλειστικά και μόνον τον καθορισμό του επιδόματος προϋπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 6/28.2.2012 ΠΥΣ (ΦΕΚ 38/Α’/28.2.2012).

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού μισθού, χορηγείται ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολούμενους, ανεξαρτήτως φύλου:
α) καθαριστές των κοινόχρηστων χώρων,
β) εργαζόμενους στα πλυντήρια και
γ) Στους λουτρονόμους και στους προϊσταμένους και βοηθούς ιατρών.
Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται κατ’ εξαίρεση, διότι ήδη το λαμβάνουν από τις Σ.Σ.Ε. που τους κάλυπταν μέχρι την 31.12.1991. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ξενοδοχοϋπάλληλων Ρόδου δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν θέμα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού 5% ανθυγιεινού επιδόματος που ισχύει για τους λοιπούς ως άνω μισθωτούς.

Άρθρο 6
Επίδομα τροφής

Εφόσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύναται να καταναλώνουν οι εργαζόμενοι, αφαιρεί ποσοστό 2% επί των βασικών μισθών των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό, επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.

Άρθρο 7
Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας

7.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών των Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφόσον οι μισθωτοί εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.
7.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθια ή κατά μονάδα εργασίας ή και με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάζεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στου εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Άρθρο 8
Εργασία κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας

Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται τα παρακάτω:
Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή τη μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσής τους, τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.
Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή τη μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσής τους, για μεν την έκτη ημέρα τους οφείλεται αποζημίωση ύψους ενός (1) ημερομισθίου, για δε την έβδομη ημέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αμοιβή της τάξης του 75% του ημερομισθίου τους και μία (1) ημέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αμοιβή ένα (1) ημερομίσθιο, όπως ο μισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία για την εργασία της έκτης και έβδομης ημέρας για τους επί πενθήμερο εργαζόμενους.
Η εργασία κατά την έκτη ή και έβδομη ημέρα καθ’ εβδομάδας, εφόσον προκύψει, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει, αφού όποτε συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν κατά την έκτη ή έβδομη ημέρα της εβδομάδας, ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Άρθρο 9
Συνδικαλιστική άδεια

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εφόσον είναι και μέλος του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ρόδου δικαιούται συνδικαλιστική άδεια μέχρι 25 ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος. Ο γενικός γραμματέας, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια, εφόσον απασχολούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 300 κλινών, μέχρι 10 ημέρες έκαστος, κατά ημερολογιακό έτος. Άπαντες οι παραπάνω ασφαλίζονται και αμείβονται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της ως άνω συνδικαλιστικής τους άδειας.

Άρθρο 10
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου εκάστης θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν) από τους μισθωτούς που υπάγονται στις 4 κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας ποσό αξίας 20,00 ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπάλληλων Ρόδου του οποίου είναι μέλη. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ποιοι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμό του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.
Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.
Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό υπέρ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη του, το Σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωσή του εγγράφως στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου. Τη δήλωσή του αυτή το Σωματείο οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

Άρθρο 11
Λοιπές ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά από εν ισχύ: (α) νόμους, (β) διατάγματα, (γ) υπουργικές αποφάσεις, (δ) Δ.Α., (ε) εσωτερικούς κανονισμούς, (στ) έθιμα ή (ζ) ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της προηγούμενης Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., εφόσον τροποποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την παρούσα.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στη Σ.Σ.Ε. των ετών 2014-2015-2016 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού (1/2) μηνιαίου μισθού ή ένα (1) ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της κοινής υπουργικής απόφασης 19040/7.12.1981 (ΦΕΚ 742/Β’/9.12.1981 – Οικονομικών και Εργασίας), όπως τροποποιήθηκε από την όμοια 2006743/538/0022/5.3.1991 (ΦΕΚ 170/Β’/21.3.1991), της όμοιας 19344/12.12.1980 (ΦΕΚ 1298/Β’/23.12.1980), όπως συμπληρώθηκε από την όμοια 11520/12.4.1995 (ΦΕΚ 374/Β’/5.5.1995) και της όμοιας 18796/9.1.1989 (ΦΕΚ 21/Β’/17.1.1989), σχετικά με τους όρους, τον χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 (Π.Κ.: 9/3.4.1996) για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. Τα ανωτέρω δώρα, επιδόματα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρτημα θα καταβάλλονται στους εργαζόμενους, εφόσον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κ.λπ. που τα προβλέπουν.
Τα παραπάνω δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Π.Κ.: 1/15.1.2014

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Αντώνης Β. Καμπουράκης, πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΕΞΡ), 2) Άρης Σουλούνιας, αντιπρόεδρος της ΕΞΡ, 3) Γεώργιος Τσέλιος, μέλος του Δ.Σ. και 4) Παναγιώτης Γ. Ιωαννίδης, ταμίας της ΕΞΡ, άπαντες νομίμως εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και αφετέρου: 1) Αθανάσιος Σταμούλης, πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ, 2) Αναστάσιος Ψαρομπάς, αντιπρόεδρος, 3) Χρήστος Ανθούλας, ταμίας και 4) Σάββας Ζαϊρης, μέλος του Δ.Σ., άπαντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής και περίοδος ισχύος

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπανγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινγκ κ.λπ., για την χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως την 31.12.2016.

Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση, θα αποκαλούνται εφεξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

Κατηγορία Α’
Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων και μάγειρας Α’.

Κατηγορία Β’
Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες και μάγειρας Β’. Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα συλλογική σύμβαση, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταμπλίστες και μαινκουραντιέ.

Κατηγορία Γ’
Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρα, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης και μάγειρας Γ’.

Κατηγορία Δ’
Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρών.

Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

1α. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2014, ως εξής:
Κατηγορία Α’: 858,00 ευρώ.
Κατηγορία Β’: 840,00 ευρώ.
Κατηγορία Γ’: 823,00 ευρώ.
Κατηγορία Δ’: 787,00 ευρώ.

1β. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2015, ως εξής:
Κατηγορία Α’: 862,00 ευρώ.
Κατηγορία Β’: 844,00 ευρώ.
Κατηγορία Γ’: 827,00 ευρώ.
Κατηγορία Δ’: 790,00 ευρώ.

1γ. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2016, ως εξής:
Κατηγορία Α’: 871,00 ευρώ.
Κατηγορία Β’: 852,00 ευρώ.
Κατηγορία Γ’: 835,00 ευρώ.
Κατηγορία Δ’: 798,00 ευρώ.

Οι παραπάνω μικτοί μηνιαίοι μισθοί, επιπλέον των προβλεπόμενων επιδομάτων, καταβάλλονται για πενθήμερη εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.

2. Το μικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς εξυπηρέτηση επίσημων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσα σύμβασης ως εξής:
Α’ σερβιτόροι: 59,00 ευρώ.
Β’ βοηθοί: 49,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω μικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

3. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α’ κατηγορίας προσαυξημένου κατά 20%.

4. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

5. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ενήλικων νεοεισερχόμενων στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζομένων έως 25 ετών, ισχύουν τα ειδικά προβλεπόμενα για τους έως 25 ετών εργαζόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., πλέον 10%, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητά τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. Σημειώνεται επίσης ότι στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου εμπίπτουν και όσοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν μετά τις 29 Ιουνίου 2012, και έως να συμπληρώσουν την ηλικία των 25 ετών.

6. Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων: Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες τον χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι’ αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail, ή με επίδοση από εκπρόσωπο του σωματίου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο, β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο.
Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζομένου και σε έντυπο – δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή.
Πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου.
Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983.
7. Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν με διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενούς τους.
Το διακεκομμένο ωράριο εργασίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιώσει λόγο καταβολής οιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής, επιδόματος κ.λπ.

Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ήτοι από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2016 στο ποσό των 5,00 ευρώ.
Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται μόνον ο χρόνος παροχής πραγματικής εργασίας του εργαζόμενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου επιδόματος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόμενος επαναπροσλαμβάνεται την επόμενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού αφορά αποκλειστικά και μόνον τον καθορισμό του επιδόματος προϋπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 6/28.2.2012 ΠΥΣ (ΦΕΚ 38/Α’/28.2.2012).

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού μισθού, χορηγείται ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολούμενους, ανεξαρτήτως φύλου:
α) καθαριστές των κοινόχρηστων χώρων,
β) εργαζόμενους στα πλυντήρια και
γ) Στους λουτρονόμους και στους προϊσταμένους και βοηθούς ιατρών.
Στους μαγείρους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται κατ’ εξαίρεση, διότι ήδη το λαμβάνουν από τις Σ.Σ.Ε. που τους κάλυπταν μέχρι την 31.12.1991. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ξενοδοχοϋπάλληλων Ρόδου δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν θέμα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού 5% ανθυγιεινού επιδόματος που ισχύει για τους λοιπούς ως άνω μισθωτούς.

Άρθρο 6
Επίδομα τροφής

Εφόσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύναται να καταναλώνουν οι εργαζόμενοι, αφαιρεί ποσοστό 2% επί των βασικών μισθών των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό, επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.

Άρθρο 7
Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας

7.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών των Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφόσον οι μισθωτοί εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ως άνω χρονικών διαστημάτων.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.
7.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθια ή κατά μονάδα εργασίας ή και με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάζεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στου εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Άρθρο 8
Εργασία κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας

Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, συμφωνούνται τα παρακάτω:
Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή τη μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσής τους, τους οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.
Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες την έκτη ή και την έβδομη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή τη μία ή και τις δύο ημέρες της ανάπαυσής τους, για μεν την έκτη ημέρα τους οφείλεται αποζημίωση ύψους ενός (1) ημερομισθίου, για δε την έβδομη ημέρα (Κυριακή) τους οφείλεται αμοιβή της τάξης του 75% του ημερομισθίου τους και μία (1) ημέρα ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αμοιβή ένα (1) ημερομίσθιο, όπως ο μισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νομολογία για την εργασία της έκτης και έβδομης ημέρας για τους επί πενθήμερο εργαζόμενους.
Η εργασία κατά την έκτη ή και έβδομη ημέρα καθ’ εβδομάδας, εφόσον προκύψει, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει, αφού όποτε συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου. Η επιλογή των εργαζομένων που τυχόν εργαστούν κατά την έκτη ή έβδομη ημέρα της εβδομάδας, ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτριών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Άρθρο 9
Συνδικαλιστική άδεια

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εφόσον είναι και μέλος του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ρόδου δικαιούται συνδικαλιστική άδεια μέχρι 25 ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος. Ο γενικός γραμματέας, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια, εφόσον απασχολούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 300 κλινών, μέχρι 10 ημέρες έκαστος, κατά ημερολογιακό έτος. Άπαντες οι παραπάνω ασφαλίζονται και αμείβονται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της ως άνω συνδικαλιστικής τους άδειας.

Άρθρο 10
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου εκάστης θερινής τουριστικής περιόδου (σεζόν) από τους μισθωτούς που υπάγονται στις 4 κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας ποσό αξίας 20,00 ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους προς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπάλληλων Ρόδου του οποίου είναι μέλη. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ποιοι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμό του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.
Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.
Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό υπέρ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη του, το Σωματείο οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωσή του εγγράφως στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου. Τη δήλωσή του αυτή το Σωματείο οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

Άρθρο 11
Λοιπές ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, σχετικά με θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και προβλέπονται αποκλειστικά από εν ισχύ: (α) νόμους, (β) διατάγματα, (γ) υπουργικές αποφάσεις, (δ) Δ.Α., (ε) εσωτερικούς κανονισμούς, (στ) έθιμα ή (ζ) ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της προηγούμενης Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., εφόσον τροποποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την παρούσα.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στη Σ.Σ.Ε. των ετών 2014-2015-2016 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού (1/2) μηνιαίου μισθού ή ένα (1) ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της κοινής υπουργικής απόφασης 19040/7.12.1981 (ΦΕΚ 742/Β’/9.12.1981 – Οικονομικών και Εργασίας), όπως τροποποιήθηκε από την όμοια 2006743/538/0022/5.3.1991 (ΦΕΚ 170/Β’/21.3.1991), της όμοιας 19344/12.12.1980 (ΦΕΚ 1298/Β’/23.12.1980), όπως συμπληρώθηκε από την όμοια 11520/12.4.1995 (ΦΕΚ 374/Β’/5.5.1995) και της όμοιας 18796/9.1.1989 (ΦΕΚ 21/Β’/17.1.1989), σχετικά με τους όρους, τον χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 (Π.Κ.: 9/3.4.1996) για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. Τα ανωτέρω δώρα, επιδόματα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρτημα θα καταβάλλονται στους εργαζόμενους, εφόσον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις κ.λπ. που τα προβλέπουν.
Τα παραπάνω δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδομα αδείας χορηγούνται στους εργαζόμενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα.

Ν.4225/2014
(ΦΕΚ 2/Α’/7.1.2014)

Άρθρο 1
Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων
και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ

1. Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλει σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία. Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται και άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ για το σχετικό έργο και ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Πρόστιμο για τη μη καταγραφή στην Α.Π.Δ.
εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (Α’ 291), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ., οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (Β’ 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.»

Άρθρο 3
Ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών –
Καταβληθεισών Εισφορών

Το άρθρο 17 του ν.4075/2012 (Α’ 89) αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών

Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν.4075/2012 (Α’ 89) που τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 35 του ν.4111/2013 (Α’ 18), διενεργείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου του μήνα υποβολής της Α.Π.Δ. μηνός.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. εκδίδεται η σχετική Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις εκάστου φορέα ή πράξη βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν.4172/2013 (Α’ 167) κατά περίπτωση.
Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης της ελεγκτικής διαδικασίας αυτής αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνοπτική αναφορά που περιλαμβάνει τουλάχιστον το πλήθος και το ύψος των υποβληθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών και των εκδοθέντων Πράξεων Επιβολής Εισφορών ή Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής. Η μη εφαρμογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 4
Ρύθμιση θεμάτων «διαδοχικής» επικουρικής ασφάλισης
σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου και φορείς
του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2084/1992 και Ταμείων
επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν.4052/2012

1. Από 1.3.2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου Δικαίου και φορέων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν.4052/2012, [άρθρο 36 παρ. 4 (Α’ 41)], συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται για όλο το χρόνο καταβολής των εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στον οικείο φορέα και χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που διανύθηκε σε κάθε ταμείο.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 1.3.2013, η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των ως άνω ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ρυθμίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για τη ρύθμιση του παρόντος.
4. Οι αποφάσεις των αναφερόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4052/2012 νομικών προσώπων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις παροχές και τη βεβαίωση των εισφορών αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

Άρθρο 5
Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς
και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ

1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 (Α’ 226).
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.
2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.4052/2012 (Α’ 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη.

Άρθρο 6
Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους
αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων

Στην περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής:
«δδ) Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.»

Άρθρο 7
Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

1. Ο πενταετής χρονικός περιορισμός της διάθεσης και απόσπασης προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν.3655/2008 (Α’ 58), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεώς του για τρία (3) ακόμη έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν.3655/2008 (Α’ 58). Με απόφαση των διοικήσεων των οργανισμών που διαθέτουν προσωπικό στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ βάσει των ως άνω διατάξεων, και ύστερα από αίτημα των εν λόγω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να ανακαλείται ή να διατίθεται προσωπικό με τους ίδιους όρους.
2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και προέρχονται από Υπηρεσίες των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου, δύναται να ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από τις υπηρεσίες προέλευσής τους, προϊστάμενοι αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας και ελλείπουν από το Ταμείο τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων.

Άρθρο 8
Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α’ 16) οι λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του Κ.Π.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του συνιστώμενου Κ.Κ.Π., κατόπιν εκλογών εκ του συνόλου των εργαζομένων του Κ.Κ.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία».

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α’ 50) αναφορικά με τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος της αρμόδιας διεύθυνσης της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) υποχρεούται να παρέχει στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τις καταβληθείσες μηνιαίες εισφορές εκάστου ασφαλισμένου, καθώς και τα μητρώα και στοιχεία ασφαλισμένων που έχει στην κατοχή του.
3. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.3371/2005 (Α’ 178) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών».
4. Έναρξη ισχύος του άρθρου 22 του ν.4213/2013 (Α’ 261) ορίζεται η ημερομηνία ψήφισής του.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από αυτή προνοιακών επιδομάτων για να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ύστερα από την κοινοποίηση σε αυτή του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση ή μη σύνταξης στους λήπτες επιδομάτων, καθώς και στην ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με τη δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Άρθρο 11
Απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ταυτόχρονα
με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
του πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου

Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου, τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Άρθρο 12

1. Τo αναφερόμενο: α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), β) στο στοιχείο αα’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), γ) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (Α’ 107), ποσό των 5.000 ευρώ αντικαθίσταται με το ποσό των 10.000 ευρώ.
2. Το στοιχείο β’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει, διαγράφεται.
3. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γγ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (Α’ 107) και το τελευταίο εδάφιο του υποστοιχείου ββ’ του στοιχείου β’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής:
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α’ 16) προστίθενται οι λέξεις «με τριετή θητεία».

Άρθρο 13

Η αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως καθηγητών κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 δεν ισχύει για τους προέδρους, αντιπροέδρους, διοικητές, υποδιοικητές των νομικών πρόσωπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγονται στον Τομέα Πολιτισμού, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψεως οποιασδήποτε αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών τους στα νομικά αυτά πρόσωπα.

Άρθρο 14

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, μέσω διαδικτύου. Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν.4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησης της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζομένου.
Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν.3996/2011, όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3996/2011, όπως ισχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

Άρθρο 15

Αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.3979/2011 (Α’ 138) και του άρθρου 199 του ν.3852/2010 (Α’ 87), οι οποίες δεν δημοσιεύθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ν.4225/2014
(ΦΕΚ 2/Α’/7.1.2014)

Άρθρο 1
Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων
και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ

1. Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλει σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία. Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται και άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ για το σχετικό έργο και ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Πρόστιμο για τη μη καταγραφή στην Α.Π.Δ.
εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (Α’ 291), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ., οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (Β’ 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.»

Άρθρο 3
Ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών –
Καταβληθεισών Εισφορών

Το άρθρο 17 του ν.4075/2012 (Α’ 89) αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών Εισφορών

Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν.4075/2012 (Α’ 89) που τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 35 του ν.4111/2013 (Α’ 18), διενεργείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου του μήνα υποβολής της Α.Π.Δ. μηνός.
Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. εκδίδεται η σχετική Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις εκάστου φορέα ή πράξη βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν.4172/2013 (Α’ 167) κατά περίπτωση.
Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης της ελεγκτικής διαδικασίας αυτής αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνοπτική αναφορά που περιλαμβάνει τουλάχιστον το πλήθος και το ύψος των υποβληθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών και των εκδοθέντων Πράξεων Επιβολής Εισφορών ή Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής. Η μη εφαρμογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 4
Ρύθμιση θεμάτων «διαδοχικής» επικουρικής ασφάλισης
σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου και φορείς
του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2084/1992 και Ταμείων
επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν.4052/2012

1. Από 1.3.2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου Δικαίου και φορέων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν.4052/2012, [άρθρο 36 παρ. 4 (Α’ 41)], συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται για όλο το χρόνο καταβολής των εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στον οικείο φορέα και χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που διανύθηκε σε κάθε ταμείο.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 1.3.2013, η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των ως άνω ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ρυθμίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για τη ρύθμιση του παρόντος.
4. Οι αποφάσεις των αναφερόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4052/2012 νομικών προσώπων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις παροχές και τη βεβαίωση των εισφορών αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

Άρθρο 5
Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς
και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ

1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 (Α’ 226).
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.
2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.4052/2012 (Α’ 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη.

Άρθρο 6
Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους
αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων

Στην περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής:
«δδ) Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.»

Άρθρο 7
Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

1. Ο πενταετής χρονικός περιορισμός της διάθεσης και απόσπασης προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν.3655/2008 (Α’ 58), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεώς του για τρία (3) ακόμη έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν.3655/2008 (Α’ 58). Με απόφαση των διοικήσεων των οργανισμών που διαθέτουν προσωπικό στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ βάσει των ως άνω διατάξεων, και ύστερα από αίτημα των εν λόγω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να ανακαλείται ή να διατίθεται προσωπικό με τους ίδιους όρους.
2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και προέρχονται από Υπηρεσίες των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου, δύναται να ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από τις υπηρεσίες προέλευσής τους, προϊστάμενοι αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας και ελλείπουν από το Ταμείο τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την τοποθέτησή τους σε θέσεις προϊσταμένων.

Άρθρο 8
Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α’ 16) οι λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του Κ.Π.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του συνιστώμενου Κ.Κ.Π., κατόπιν εκλογών εκ του συνόλου των εργαζομένων του Κ.Κ.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία».

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α’ 50) αναφορικά με τα στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος της αρμόδιας διεύθυνσης της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) υποχρεούται να παρέχει στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τις καταβληθείσες μηνιαίες εισφορές εκάστου ασφαλισμένου, καθώς και τα μητρώα και στοιχεία ασφαλισμένων που έχει στην κατοχή του.
3. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.3371/2005 (Α’ 178) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών».
4. Έναρξη ισχύος του άρθρου 22 του ν.4213/2013 (Α’ 261) ορίζεται η ημερομηνία ψήφισής του.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από αυτή προνοιακών επιδομάτων για να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ύστερα από την κοινοποίηση σε αυτή του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση ή μη σύνταξης στους λήπτες επιδομάτων, καθώς και στην ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με τη δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Άρθρο 11
Απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ταυτόχρονα
με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
του πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου

Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου, τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Άρθρο 12

1. Τo αναφερόμενο: α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), β) στο στοιχείο αα’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), γ) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (Α’ 107), ποσό των 5.000 ευρώ αντικαθίσταται με το ποσό των 10.000 ευρώ.
2. Το στοιχείο β’ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει, διαγράφεται.
3. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γγ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 (Α’ 107) και το τελευταίο εδάφιο του υποστοιχείου ββ’ του στοιχείου β’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής:
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α’ 16) προστίθενται οι λέξεις «με τριετή θητεία».

Άρθρο 13

Η αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους ως καθηγητών κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 δεν ισχύει για τους προέδρους, αντιπροέδρους, διοικητές, υποδιοικητές των νομικών πρόσωπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγονται στον Τομέα Πολιτισμού, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψεως οποιασδήποτε αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών τους στα νομικά αυτά πρόσωπα.

Άρθρο 14

1. Η επίδοση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδονται ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην οποία έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, οι εργοδότες που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, μέσω διαδικτύου. Ως ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν.4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησης της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζομένου.
Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν.3996/2011, όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3996/2011, όπως ισχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

Άρθρο 15

Αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.3979/2011 (Α’ 138) και του άρθρου 199 του ν.3852/2010 (Α’ 87), οι οποίες δεν δημοσιεύθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης θέτει σε εφαρμογή ο ΟΤΕ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000.

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης θέτει σε εφαρμογή ο ΟΤΕ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000.

Π.Κ.: 3/1.8.2013 (Τ.Ο. 8/2013)

Σήμερα την Παρασκευή 26.7.2013 στη Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Μηνά 7, στα γραφεία του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης, μεταξύ:
1. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τις Φωτεινή Λυκισά – πρόεδρο και Αναστασία Γαϊτάνου – γενική γραμματέα και
2. της ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βύρωνα Θεολόγη – πρόεδρο και Ευδοξία Κούση – γενική γραμματέα,
συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτή η υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., μονοετούς διάρκειας, με έναρξη ισχύος την 1.7.2013 και λήξη την 30.6.2014.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι διπλωματούχοι ξεναγοί που απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία των Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας και νήσων Θάσου και Σαμοθράκης.

Άρθρο 2
Εργασιακά καθήκοντα –
Έναρξη και λήξη της εργασίας

1. Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση της ξενάγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατάρτισε ο εργοδότης (τουριστικός πράκτορας). Στην εργασία περιλαμβάνεται και η με οποιονδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγούμενων κατά τη μεταφορά τους στον τόπο ξενάγησης.
2. Η εργασία του ξεναγού αρχίζει με την εμφάνισή του στον καθορισμένο χρόνο και τόπο για την παραλαβή των ξεναγούμενων και λήγει με την επιστροφή των ξεναγούμενων στον προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με το έγγραφο πρόγραμμα του τουριστικού γραφείου που δίνεται στον ξεναγό από τον εργοδότη.
Ο ξεναγός υποχρεούται να βρίσκεται στο σημείο παραλαβής των ξεναγούμενων δεκαπέντε λεπτά (15’) πριν από την έναρξη της ξενάγησης.
3. Ο εργοδότης ειδοποιεί τον ξεναγό για τον ακριβή χρόνο και τόπο παραλαβής των ξεναγούμενων το αργότερο από την προηγούμενη της ξενάγησης.
4. α) Όταν ο ξεναγός παραλαμβάνει ξεναγούμενους εκτός της έδρας του, η εργασία του αρχίζει από την ώρα αναχώρησής του προς παραλαβή των ξεναγούμενων και λήγει την ώρα της επιστροφής του.
β) Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ’ όλη τη διάρκειά της είναι ο ξεναγός, ο οποίος ρυθμίζει, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του τουριστικού γραφείου, τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κ.λπ.

Άρθρο 3
Χρόνος εργασίας

1. Τα χρονικά όρια απασχόλησης των ξεναγών ορίζονται ως εξής:
α) Η διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης είναι έως οκτώ (8) ώρες.
β) Η διάρκεια μισής ημέρας απασχόλησης είναι έως τέσσερις (4) ώρες.
γ) Η διάρκεια της κατ’ ουσία ξενάγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει για μεν την ημερήσια απασχόληση τις επτά (7) ώρες, για δε τη μισή ημέρα τις τρεισήμισι (3 1/2) ώρες.
2. Η απασχόληση πέραν των ανωτέρω χρονικών ορίων εργασίας είναι υπερωριακή εργασία και αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2874/2000).
3. Η διάρκεια νυχτερινής ξενάγησης ή συνοδείας σε νυχτερινή διασκέδαση είναι τέσσερις (4) ώρες κατ’ ανώτατο όριο, αρχίζει στις 20.00 μ.μ. και αμείβεται με προσαύξηση κατά 15% σε σχέση με την αμοιβή της ημερήσιας εργασίας. Κάθε επιπλέον ώρα εργασίας αμείβεται ως υπερωρία. Εάν στην αρχή ή τη λήξη της νυχτερινής ξενάγησης ή συνοδείας δεν λειτουργούν συγκοινωνίες ή δεν εξυπηρετούν, ο εργοδότης υποχρεούται να μεταφέρει τον ξεναγό από και προς το σπίτι του ή προς τον τόπο εκκίνησης και αντίστροφα. Αντί μεταφοράς, ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει στον ξεναγό τις δαπάνες μεταφοράς του με ταξί.

Άρθρο 4
Αναβολή – Ακύρωση – Ειδικές ξεναγήσεις

1. Όταν ο ξεναγός εμφανιστεί στον τόπο παραλαβής των ξεναγούμενων και η ξενάγηση αναβληθεί, τότε αμείβεται κανονικά, έστω και αν η αιτία ακύρωσης οφείλεται σε λάθος, με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας.
2. Ο εργοδότης μπορεί να ακυρώσει ανατεθείσα ξενάγηση αναθέτοντας στον ξεναγό άλλη ξενάγηση με την ίδια αμοιβή, αν είναι δυνατόν, την ίδια ημέρα και στον ίδιο εργοδότη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης της ξενάγησης από τον εργοδότη πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες, η αποζημίωση είναι 75% και για ακυρώσεις από βραδύς (19.00 μ.μ.) ή αυθημερόν η αποζημίωση είναι 100%. Η αποζημίωση ακύρωσης καταβάλλεται, εφόσον ο ξεναγός δεν απασχολήθηκε την ίδια ημέρα σε άλλη ξενάγηση, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.
4. Σε περίπτωση ακύρωσης πολυήμερης ξενάγησης εντός των ενενήντα έξι (96) ωρών (τεσσάρων ημερών) πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον ξεναγό ως αποζημίωση το 30% της συνολικής αμοιβής του για τις προγραμματισμένες ημέρες εργασίας.

Άρθρο 5
Μετακινήσεις ξεναγών

1. Ημέρες μετακίνησης είναι εκείνες που ο ξεναγός ταξιδεύει στον τόπο όπου θα παραλάβει τους ξεναγούμενους ή επιστρέφει από τον τόπο που τους παρέδωσε. Οι δαπάνες της μετακίνησης του ξεναγού, γευμάτων και πρωινού, καθώς και διανυκτερεύσεων, από την αρχή της μετακίνησης μέχρι την αρχή της ξενάγησης ή από το τέλος της ξενάγησης μέχρι τη μετακίνηση του ξεναγού για την επιστροφή του, βαρύνουν τον εργοδότη (τουριστικό πράκτορα). Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ο τουριστικός πράκτορας υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διανυκτέρευση του ξεναγού στο ίδιο ξενοδοχείο ή σε άλλο της ίδιας κατηγορίας.
2. Αν ο εργοδότης (τουριστικός πράκτορας) ζητήσει την προσωρινή εγκατάσταση ξεναγού εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας του, τότε υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό κατάλυμα και πλήρη διατροφή, πέραν της ημερήσιας αμοιβής ξενάγησης και των λοιπών παροχών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.
3. Αν η απόσταση που διανύει ο ξεναγός στη μεταφορά του είναι μεγαλύτερη των 200 χλμ., ο ξεναγός δικαιούται να αναπαυθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν από την ξενάγηση.

Άρθρο 6
Ειδικές ρυθμίσεις και παροχές

1. Δεν επιτρέπεται στον εργοδότη η ανάθεση καθηκόντων ξενάγησης στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε γλώσσες που δεν αναγράφονται στην άδεια του ξεναγού.
β) Σε τρεις (3) γλώσσες (Ν.710/1977).
γ) Για ομάδες ξεναγούμενων άνω των σαράντα εννέα (49) ατόμων που μεταφέρονται με λεωφορείο. Κατ’ εξαίρεση και λόγω χρήσης μεγαλύτερων ή διώροφων λεωφορείων για μεταφορά και ξενάγηση πέραν των σαράντα εννέα (49) ατόμων, ο ξεναγός θα αμείβεται επιπλέον με 2,07 ευρώ ανά άτομο (από το 50ό άτομο και πλέον).
2. Σε περίπτωση αλλαγής των ξεναγούμενων ή της κατηγορίας ξενάγησης (π.χ. πρωί Θεσσαλονίκη και το απόγευμα Πέλλα ή Πετράλωνα ή Βεργίνα), θεωρείται ότι ανατέθηκε στον ξεναγό νέα ξενάγηση και καταβάλλεται η αντίστοιχη αμοιβή της νέας ξενάγησης.
3. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση μονοήμερης ξενάγησης στην ξηρά για διαδρομή μεγαλύτερη των 500 χλμ. στην οποία περιλαμβάνεται η μετάβαση, η επιστροφή και κάθε άλλη δευτερεύουσα διαδρομή. Σε εξαιρετική περίπτωση που παρόμοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να αποφευχθεί (περίπτωση Μετεώρων), τότε γίνεται ειδική ατομική συμφωνία με τον εργοδότη (τουριστικό πράκτορα) και τον εργαζόμενο (ξεναγό).
4. Κρουαζιέρα θεωρείται η ξενάγηση ατόμων που προέρχονται από κρουαζιερόπλοιο ή όταν ο ξεναγός πηγαίνει με τους ξεναγούμενους στον τόπο ξενάγησης με πλωτό μέσο και επιστρέφει αυθημερόν.
5. Ειδικότερα, στην περίπτωση της κρουαζιέρας του Αγίου Όρους, απαιτείται η χρησιμοποίηση εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων διπλωματούχου ξεναγού, όπως αυτό ισχύει και στους άλλους ανάλογους αρχαιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους.
6. Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής θα καθορίζονται με κοινή συμφωνία του εργοδότη (τουριστικού πράκτορα) και ξεναγού ή, σε περίπτωση διαφωνίας, με συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση αυτή.
7. Στη διάρκεια μονοήμερης ξενάγησης ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό τουλάχιστον ένα γεύμα ή το αντίτιμό του.
8. Πολυήμερη ξενάγηση είναι η πλέον μίας (1) ημέρας ξενάγηση εκτός πόλης και ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει δύο γεύματα και πρωινό στον ξεναγό, καθώς και διανυκτέρευση στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγούμενους.
9. Σε ξενάγηση εντός ή εκτός πόλης, αν πραγματοποιείται μεσημεριανή διακοπή λιγότερη των τριών (3) ωρών, τότε ο εργοδότης υποχρεούται στην παροχή γεύματος.
10. Σε περίπτωση που υπάρχει στο λεωφορείο διαθέσιμη κενή θέση, ο ξεναγός θα καταλαμβάνει κάθισμα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων επιβατών.

Άρθρο 7
Αποδοχές

Οι αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή ορίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

Α. Οργανωμένα τουρς

ΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ
Γύρος Θεσσαλονίκης 67,50 € Γύρος Θεσσαλονίκης 80,38 €
Πέλλα 67,50 € Αλεξάντερ 88,11 €
Βεργίνα 67,50 € Καβάλα 81,58 €
Πετράλωνα 67,50 € Δίον 75,48 €
  Μετέωρα 84,85 €
Σύντομος γύρος Θεσσαλονίκης χωρίς Μουσείο (έως δύο ώρες) 48,77 € Σιθωνία 72,45 €
Κασσάνδρα 72,45 €
  Θεσσαλονίκη από Χαλκιδική ή Πιερία 84,55 €

Στις ανωτέρω ξεναγήσεις «Οργανωμένα τουρς» μισής ημέρας ΔΕΝ χρεώνεται υπερωριακή εργασία.
Σε κάθε ξενάγηση η οποία περιλαμβάνει πεζοπορία, η αμοιβή θα προσαυξάνεται κατά 19,17 ευρώ.

Β. Πολυήμερα τουρς: Ολόκληρη ημέρα: 113,64 €.

Γ. Κρουαζιέρες

ΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ
Γύρος Θεσσαλονίκης ή Πέλλα ή Βεργίνα ή Πετράλωνα ή Δίον από λιμάνι Θεσσαλονίκης 70,32 € Αλεξάντερ 86,39 €
Δίον 80,38 €
Καβάλα από λιμάνι Καβάλας 84,38 €
Γύρος πόλης Καβάλας ή Φίλιπποι ή τουρς από λιμάνι Καβάλας 70,32 € Καβάλα από λιμάνι Θεσσαλονίκης 86,81 €
Βόλος – Μετέωρα 86,81 €

Δ. Νυχτερινή εργασία: Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης για ξενάγηση μέχρι τέσσερις (4) ώρες (από 20.00 μέχρι 24.00), ανέρχεται σε 75,94 ευρώ.

Ε. Ειδικές περιπτώσεις ξενάγησης: Για συνοδεία και ξενάγηση ατόμων που είναι από συνέδρια επαγγελματικά ή επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ή συνεργεία φωτογράφων, κινηματογραφιστών ή της τηλεόρασης και που έχουν προσκληθεί από την κυβέρνηση ή δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ ή οργανισμούς κ.λπ. και των οποίων τη διοργάνωση των τουριστικών τους εκδηλώσεων κ.λπ. έχουν αναλάβει τουριστικά γραφεία, τότε η αμοιβή του ξεναγού καθορίζεται ως εξής:

Μόνο μουσείο (έως 1 1/2 ώρα) 50,24 €
Μισή ημέρα 70,32 €
Ολόκληρη ημέρα 90,02 €
Πολυήμερα 113,64 €
Ειδικά Άγιο Όρος 95,64 €

ΣΤ. Άλλες αμοιβές

1. ΤΡΑΝΣΦΕΡ α) Θεσσαλονίκη – αεροδρόμιο ή αντίστροφα έως δύο (2) ώρες 28,14 €
β) Χαλκιδική – αεροδρόμιο ή αντίστροφα έως δύο (2) ώρες και Πιερία – αεροδρόμιο ή αντίστροφα έως δύο (2) ώρες 38,57 €
2. ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ Για κάθε ξενάγηση (επιπλέον)
(για πολυήμερη δίγλωσση ξενάγηση συνάπτεται ειδική συμφωνία)
40,17 €
3. ΓΕΥΜΑΤΑ Για γεύμα 10,45 €
4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΕΝΑΓΟΥ α) Από βράδυ έως τέσσερις (4) ώρες μεταφορά 36,15 €
β) Από πρωί 24,51 €
5. ΔΙΩΡΟΦΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Πέραν των 49 ατόμων αμοιβή ξεναγού 2,07 €/άτομο

Ζ. Εναλλακτικός τουρισμός: Για συνοδεία και ξενάγηση ατόμων σε εκδρομές που αφορούν εναλλακτικό τουρισμό, όπως: πεζοπορία, εθνικούς δρυμούς, υδροβιότοπους, ορειβατικές εκδρομές, διαδρομές με οχήματα (π.χ. διαδρομή με jeep), παρατήρηση πουλιών. Όταν τη διοργάνωση των εκδρομών αυτών έχουν αναλάβει τουριστικά γραφεία, τότε η αμοιβή του ξεναγού καθορίζεται ως εξής:
Ολόκληρη ημέρα: 90,02 ευρώ.

Άρθρο 8
Νόμιμες προσαυξήσεις αποδοχών

1. Αμοιβή αργιών και Κυριακών: Οι βασικές αποδοχές, καθώς και οι λοιπές αμοιβές των ξεναγών σε ημέρα Κυριακή ή σε εξαιρέσιμη αργία, προσαυξάνονται κατά 75%. Οι εξαιρετέες αργίες, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση αυτή, είναι οι εξής:
1η Ιανουαρίου, 6η Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Πάσχα, Διακαινησίμου (2η ημέρα Πάσχα), 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 26η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα και 26η Δεκεμβρίου.
2. Επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων: Στους ξεναγούς χορηγείται επίδομα εορτών Πάσχα (15,384% για εργασία από 1/1 έως 30/4), Χριστουγέννων (12,5% για εργασία από 1/5 έως 31/12), καθώς και δικαίωμα αδείας (8%) και επίδομα αδείας (8%) υπολογιζόμενα επί της βασικής αμοιβής (που χορηγείται σαν παροχή την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας).

Άρθρο 9
Διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων

1. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη συμβολή τους στον προγραμματισμό και τα κοστολόγια των εργοδοτικών επιχειρήσεων, συμφωνείται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να διεξάγονται και να ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ώστε οι νέες συλλογικές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του επόμενου έτους.
2. Συστήνεται διμερής επιτροπή τουριστικών πρακτόρων – ξεναγών για τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων εργαζομένων – εργοδοτών προς τρίτους (φορείς, δημόσιες υπηρεσίες), για επαγγελματική κατάρτιση και διαρκή εκπαίδευση των επαγγελματιών ξεναγών. Αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από κάθε πλευρά.

Άρθρο 10
Γενική ρύθμιση

1. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας, υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων, νόμων, επιχειρησιακής συνήθειας, εθίμων ή άλλων συμφωνιών, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν αυτές καθοριστεί, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι όροι των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτή με κωδικοποιημένη μορφή, επομένως παρέλκει η διατήρησή τους σε ισχύ.

Άρθρο 11
Διάρκεια

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από 1.7.2013 και λήγει στις 30.6.2014.