Γενικός Δείκτης:847.36-0.35%
EUR/USD: 1.1217

Eurobank: Ξεφεύγει από το tempo adagio η ελληνική οικονομία

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Ποιο ήταν το επίπεδο του πραγματικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο 2018; Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών της ζήτησης στην ετήσια και στην τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 3ο τρίμηνο 2018;

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της παραγωγής, ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους κατηγοριών οικονομικών δραστηριοτήτων στον πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 3ου τριμήνου 2018; Σε σύγκριση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών και της Ευρωζώνης η ελληνική οικονομία μεγεθύνθηκε με πιο γρήγορους ή με πιο αργούς ρυθμούς το 3ο τρίμηνο 2018;

Ποια ήταν η συμβολή της παραγωγικότητας της εργασίας και της απασχόλησης στην ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο 2018;

Η Eurobank δίνει απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερωτήματα στο εβδομαδιαίο δελτίο «7ημέρες Οικονομία».

Σύμφωνα με τις εποχικά διορθωμένες χρονολογικές σειρές των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, το επίπεδο του ονομαστικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο 2018 ανήλθε στα €46,5 δις.

Συνεπώς, το σύνολο της αξίας - σε τρέχουσες τιμές - των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν στην ελληνική οικονομία το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2018 ήταν ίσο με το προαναφερθέν ποσό.

Η ιδιωτική κατανάλωση, η δημόσια κατανάλωση, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου και η μεταβολή των αποθεμάτων ανήλθαν στα €31,5, €8,8, €6,0 και €1,3 δις αντίστοιχα. Το άθροισμα των τεσσάρων προαναφερθέντων μεταβλητών (€47,7 δις) αποτελεί την εγχώρια δαπάνη για αγαθά και υπηρεσίες. Αφαιρώντας από αυτό το μέγεθος τη συνιστώσα των εισαγωγών (€18,4 δις εκ των οποίων τα €15,2 δις ήταν αγαθά και τα €3,2 δις ήταν υπηρεσίες) οδηγούμαστε σε ένα ποσό ίσο με €29,2 δις.

Το τελευταίο ισοδυναμεί με την εγχώρια δαπάνη για εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες. Τέλος, προσθέτοντας στο προαναφερθέν μέγεθος τη συνιστώσα των εξαγωγών (€17,2 δις εκ των οποίων τα €9,4 δις ήταν αγαθά και τα €7,8 δις ήταν υπηρεσίες) καταλήγουμε στη συνολική δαπάνη για εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες (€46,5 δις), δηλαδή στην αξία του ΑΕΠ.

Ως γνωστόν, τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της αθροιστικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα – όπως αυτή καταγράφεται στην αξία του ονομαστικού ΑΕΠ – το 3ο τρίμηνο 2018. Ωστόσο, πέραν του επιπέδου και της συνθέσεως της πίτας, ένα εξίσου σημαντικό μέγεθος, το οποίο και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρακολούθησης και ανάλυσης, είναι ο ετήσιος και ο τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής της.

Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκε στο 2,2% (2,7% ή €1.226,2 εκατ. σε ονομαστικούς όρους) παρουσιάζοντας επιτάχυνση της τάξης των 0,5 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρόμοιο ποιοτικό αποτέλεσμα καταγράφηκε και στον πραγματικό τριμηνιαίο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ο οποίος ενισχύθηκε στο 1,0% (1,2% ή €560,8 εκατ. σε ονομαστικούς όρους) από 0,4% το 2ο τρίμηνο 2018.

Σημειώνουμε ότι σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, το 3ο τρίμηνο 2018 ήταν το 9ο στη σειρά με θετικό πρόσημο, ενώ σε όρους ετήσιας μεταβολής ήταν το 6ο στη σειρά με θετικό πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών της ζήτησης στην ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο 2018;
Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο 2018 προήλθε από τις συνιστώσες της μεταβολής των αποθεμάτων, των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης (βλέπε Πίνακα 1). Πιο συγκεκριμένα, ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 7,6% (12,9% ή €1.968,2 εκατ. σε ονομαστικούς όρους), με τη συνεισφορά της κατηγορίας των αγαθών να είναι ελαφρώς υψηλότερη από την αντίστοιχη των υπηρεσιών.

Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,7% (1,5% ή €474,0 εκατ. σε ονομαστικούς όρους) ενώ η μεταβολή των αποθεμάτων είχε υψηλή θετική επίδραση στον ετήσιο πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 3ου τριμήνου (σε ονομαστικούς όρους η μεταβολή των αποθεμάτων διαμορφώθηκε στα €1.321,1 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2018 από -€2.276,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ως εκ τούτου, η ετήσια μεταβολή της μεταβολής των αποθεμάτων ανήλθε στα €3.597,6 εκατ.).
Τέλος, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μέσω της πραγματικής ετήσιας αύξησής τους κατά 15,0% (25,0% ή 3.684,8 σε ονομαστικούς όρους) - προερχόμενη κυρίως από την κατηγορία των αγαθών - είχαν αρνητική συνεισφορά στον πραγματικό ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 3ου τριμήνου 2018.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η εγχώρια ζήτηση – μέσω της μεταβολής των αποθεμάτων και της ιδιωτικής κατανάλωσης – είχε θετική συνεισφορά στον πραγματικό και τον ονομαστικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης του 3ου τριμήνου 2018.

Το αντίστοιχο μέγεθος των καθαρών εξαγωγών – μέσω της συνιστώσας των αγαθών – είχε αρνητικό πρόσημο (η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών υπεραντιστάθμισε την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των αγαθών).

Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών της ζήτησης στην τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο 2018;

Εν κατακλείδι, η ελληνική οικονομία το 3ο τρίμηνο 2018 συμπλήρωσε 9 συνεχή τρίμηνα με θετικούς πραγματικούς τριμηνιαίους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης (6 συνεχή σε όρους ετήσιας μεταβολής). Επιπρόσθετα, η μακροοικονομική της επίδοση - όπως αυτή αποτυπώνεται στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ - στα 3 πρώτα τρίμηνα του 2018 παρουσιάζει επιτάχυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα παραπάνω ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία σταδιακά ξεφεύγει από το tempo adagio των προηγούμενων ετών. Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι οι επενδύσεις παγίων δεν αποτελούν το 'πρώτο βιολί'.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς η αύξηση των επενδύσεων παγίων, παράλληλα με τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εμπέδωση κλίματος αξιοπιστίας για την ασκούμενη οικονομική πολιτική, αποτελεί σημαντική συνθήκη για την είσοδο της οικονομίας σε ένα πιο απότομο αλλά και βιώσιμο μονοπάτι οικονομικής μεγέθυνσης.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required