Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.1215

Πλαίσιο: Μέρισμα και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών στην ετήσια ΓΣ 23/5

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα κληθούν να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Πλαίσιο κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/4/2019) η εταιρεία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πλαίσιο Computers Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ειδών Βιβλιοχαρτοπωλείου» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 30ης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 30ης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 5ο: Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου. Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required