Γενικός Δείκτης:849.05-0.5%
EUR/USD: 1.121

Creta Farms: Η «μητέρα των μαχών» μεταξύ των αδελφών στην έκτακτη ΓΣ

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Στην έκτακτη ΓΣ των μετόχων της Creta Farms στις 7 Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθεί η «μητέρα των μαχών» μεταξύ του Μάνου (Εμμανουήλ) και του Τάκη (Κωνσταντίνου) Δομαζάκη στον εμφύλιο που προκαλεί μεγάλες αναταράξεις στην εισηγμένη εταιρεία. Ήδη τα δύο αδέλφια και βασικοί μέτοχοι της εταιρείας έχουν σπεύσει με προσθήκες να θέσουν ο καθένας από δύο επιπρόσθετα θέματα στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν οι μέτοχοι. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Creta Farms ο Μάνος Δομαζάκης, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, έχει αιτηθεί τα εξής θέματα: 

- Ενημέρωση της Γ.Σ. για

α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019,

β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρίας στην αγορά,

γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας ,

δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και

ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.

- Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού – Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018.

Αντίστοιχα ο Τάκης Δομαζάκης, που τελευταία κατήγγειλε μάλιστα ότι του κοινοποιήθηκε μέσω κλητήρα η απόλυση του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έχει ζητήσει να συζητηθούν τα εξής θέματα:  

- Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, στις 02/04/2019 – Αντικατάσταση Εκλεγέντος. 

- Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Τα υπόλοιπα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της έκτακτης ΓΣ είναι τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1: Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία από την ημερομηνία εκλογής αυτού, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3: Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία "NOVAPLOT ENTERPRISES LTD" για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

ΘΕΜΑ 5: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συνεργασίας και των εν γένει δοσοληψιών της εταιρείας με την εταιρεία "NOVAPLOT ENTERPRISES LTD" κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017. Λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 6: Εξουσιοδότηση για την υποβολή καταγγελίας προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την άσκηση αγωγής κατά ανταγωνιστριών εταιρειών για αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές.

ΘΕΜΑ 7: Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ακόλουθων έργων της εταιρείας:

α) "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά το έτος 2011" με κωδικό έργου 71001080 και β) "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα έτη 2013-2014" με κωδικό έργου 71001280.

ΘΕΜΑ 8: Ενημέρωση σχετικώς με τους προμηθευτές της εταιρείας εταιρείες "K. MEDIA ΙΚΕ", "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε", "METALO LTD", "FOOD PROCESSING ENGINEERING SYSTEMS LIMITED".

ΘΕΜΑ 9: Συζήτηση επί της χρηματοδότησης ποσού 11.651.814,33 Ευρώ που υποστηρίζει ο μέτοχος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ότι παρέσχε προς την εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο 2005 2006.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη ΓΣ των μετόχων έχει συγκληθεί για την Παρασκευή 7 Ιουνίου και ώρα 12:00 π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required