Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.121

Προσωρινή συμφωνία στην ΕΕ σχετικά με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την επιφύλαξη της επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν καταλήξει σε μερική πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα προωθήσει μια καινοτόμο και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αστάθειας και διασυνοριακών απειλών για την ασφάλειά μας, καμία χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Γιούνκερ καταβάλλει μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για την προστασία και την υπεράσπιση των Ευρωπαίων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2021-2027, αποτελεί μέρος αυτών των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της.

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Aντιπρόεδρος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για να καταστεί η ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία πραγματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων, να προωθήσουν μια ισχυρή και καινοτόμο αμυντική βιομηχανία και να ενισχύσουν την αυτονομία και την τεχνολογική υπεροχή της ΕΕ στον τομέα της άμυνας.»

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια Eπίτροπος για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα καταστεί ισχυρότερη εγγυήτρια της ασφάλειας για τους πολίτες της. Το Ταμείο θα προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία και συνεργασία στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, έτσι ώστε η Ευρώπη να επωφεληθεί από προηγμένη, διαλειτουργική αμυντική τεχνολογία και εξοπλισμό σε νέους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το κρυπτογραφημένο λογισμικό, η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή η δορυφορική επικοινωνία.»

Με την επιφύλαξη της τελικής επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα ακόλουθα βασικά σημεία:

Το Ταμείο θα παρέχει στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της βιομηχανικής ανάπτυξης, από την έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοτύπων έως την πιστοποίηση.
Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί συνεργατικά ερευνητικά έργα ιδίως μέσω επιχορηγήσεων.

Πέρα από το στάδιο της έρευνας και του σχεδιασμού, κατά το οποίο είναι δυνατή η χρηματοδότηση έως και 100%, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα είναι διαθέσιμος να συμπληρώνει τις επενδύσεις των κρατών μελών, με τη συγχρηματοδότηση των δαπανών για την ανάπτυξη πρωτοτύπων (έως 20%) και τις επακόλουθες ενέργειες δοκιμών, αξιολόγησης και πιστοποίησης (έως 80%).

Το Ταμείο θα παρέχει κίνητρα για έργα με διασυνοριακή συμμετοχή των πολλών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας, με την παροχή υψηλότερων ποσοστών χρηματοδότησης.

Τα έργα στο πλαίσιο της μόνιμης ευρωπαϊκής διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) μπορούν, εάν είναι επιλέξιμα, να λαμβάνουν πρόσθετη πριμοδότηση συγχρηματοδότησης ύψους 10 %, αλλά η χρηματοδότηση δεν είναι αυτόματη.

Τα έργα θα καθορίζονται σύμφωνα με τις αμυντικές προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων (CDP), αλλά μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές και διεθνείς προτεραιότητες, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Επιλέξιμα είναι κατά κανόνα μόνο τα συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις επιλέξιμες οντότητες από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
Τουλάχιστον το 4 % και έως το 8 % του προϋπολογισμού θα διατεθεί σε ανατρεπτική, υψηλού κινδύνου καινοτομία που θα τονώσει την μακροπρόθεσμη τεχνολογική υπεροχή και αμυντική αυτονομία της Ευρώπης.

Κατ' αρχήν, μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες και δεν ελέγχονται από τρίτες χώρες ή από τις νομικές τους οντότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Οι εδρεύουσες στην ΕΕ θυγατρικές εταιρειών τρίτων χωρών μπορούν, κατ' εξαίρεση, να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ και των κρατών μελών δεν τίθενται σε κίνδυνο. Οι οντότητες που εδρεύουν εκτός της ΕΕ δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν σε συνεργατικά έργα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ δεν αποκλείει κανέναν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, αλλά θέτει όρους για τη λήψη χρηματοδότησης παρεμφερείς με εκείνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες της ΕΕ στις αγορές τρίτων χωρών.
Επόμενα βήματα

Η προκαταρκτική πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις λεγόμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι δημοσιονομικές πτυχές και ορισμένες σχετικές οριζόντιες διατάξεις του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας υπόκεινται στη συνολική συμφωνία σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required