Γενικός Δείκτης:699.891.44%
EUR/USD: 1.18

Attica Bank: Στα 80-100 εκατ. ευρώ η επίπτωση από το IFRS 9

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Στα 80-100 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι διαμορφώνεται η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της Attica Bank λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η τράπεζα, η επίδραση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, με βάση τα στοιχεία της 30.09.2017 και μετά τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί της ανωτέρω επιβάρυνσης (εκτίμηση 20 έως 24 εκατ. ευρώ), ανέρχεται από 0,3 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Η προαναφερθείσα επίδραση του ΔΠΧΑ 9 είναι προκαταρκτική, καθώς το συνολικό αποτέλεσμα της μετάβασης από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9 και η προσαρμογή των πολιτικών, των
μεθοδολογιών και των μηχανογραφικών εφαρμογών είναι στο στάδιο της τελικής εφαρμογής. Η τελική επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ενδέχεται να διαφέρει σε σχέση με το
ανωτέρω αποτέλεσμα επί του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς οι νέες λογιστικές πολιτικές και σημαντικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω βελτιώσεις μέχρι την
στιγμή που η Τράπεζα θα εκδώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου έτους πλήρους εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (διαχειριστική χρήση 2018), καταλήγει η τράπεζα.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required