Γενικός Δείκτης:836.78-0.86%
EUR/USD: 1.1278

Τις κατευθυντήριες γραμμές για τα NPLs γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε σήμερα τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γνωστοποίηση των μη εξυπηρετούμενων και των χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων. Η γνωστοποίηση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες στην αγορά και στους ενδιαφερόμενους φορείς να έχουν καλύτερη εικόνα της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, των κύριων χαρακτηριστικών των μη εξυπηρετούμενων και των υπερεθνικών ανοιγμάτων τους και, στην περίπτωση προβληματικών τραπεζών, της κατανομής των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και την αξία των εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις απαιτούμενες βελτιωμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης και ενιαίες μορφές γνωστοποίησης που ισχύουν για τη δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα πληροφοριών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα ειδικά χρεόγραφα και τα υπό εκποίηση περιουσιακά στοιχεία.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ένα σύνολο κοινών προτύπων που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες και ένα σύνολο πρόσθετων προτύπων που ισχύουν μόνο για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με αναλογία ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο 5% ή μεγαλύτερο.

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να προωθήσουν τη διαφάνεια, να παράσχουν ουσιαστικές πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυμμετρίες πληροφοριών με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο. Επιπλέον, για τα πιστωτικά ιδρύματα με ακαθάριστο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων ίσο ή ανώτερο από 5%, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής και των χαρακτηριστικών των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων, της ποιότητας και της αξίας των εξασφαλίσεων που τους στηρίζουν και της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης του ιδρύματος, σύμφωνα με την EBA.

Η νομική βάση και τα επόμενα βήματα

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού αριθ. 1093/2010, αποτελούν ένα ακόμη βήμα προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 2017 του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ. Από την άποψη αυτή, το Συμβούλιο τόνισε ότι απαιτείται μια συνολική προσέγγιση που να συνδυάζει συμπληρωματικές δράσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και να αποφευχθεί η εμφάνιση και η συσσώρευση νέων στους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Η ΕΒΑ αναπτύσσει επίσης νέες απαιτήσεις εποπτικής πληροφόρησης σχετικά με τα NPEs και οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν αναπτυχθεί για την εξασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης των προτύπων γνωστοποίησης και των δεδομένων εποπτείας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα βρίσκονται σε ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε όλο το έγγραφο με τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required