ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,213
0,005
0,437
0,891
0,002
0,202
126,146
0,894
0,709