ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,108
0,000
0,036
0,900
0,001
0,122
119,559
0,297
0,248