ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,101
-0,001
-0,100
0,847
0,003
0,390
120,180
0,151
0,126