ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,160
0,000
0,017
0,843
-0,005
-0,581
132,521
0,561
0,423