ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,105
0,003
0,290
0,857
0,001
0,117
120,170
0,611
0,508