ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,186
0,004
0,346
0,910
0,007
0,714
124,185
0,210
0,169