ΑΓΟΡΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Δ
Δ (%)
1,176
0,002
0,179
0,900
0,001
0,133
125,559
0,546
0,434