ΑΒΑΞ

Η διοίκηση εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €20.000.000,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης €0,30 ανά μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών