Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εντάσσεται στις κύριες προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ ως μια σύγχρονη Εταιρεία που ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, με κύριο γνώμονα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η προσφορά εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών προσανατολισμένων στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και στην ορθότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της Εταιρείας, βασιζόμενη στους τρεις βασικούς άξονες της στρατηγικής της που είναι η Ανάπτυξη, η Αποδοτικότητα και η Ασφάλεια

Μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, και θέτοντας τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ως στρατηγική επιλογή η ΕΥΔΑΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευελιξίας της και της αποδοτικότητάς της, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα και η τεχνολογία, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών της, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξής της. Ο κρίσιμος τομέας της ύδρευσης, αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Οι άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού πάνω στους οποίους κινείται η ΕΥΔΑΠ είναι:

  • η Κυβερνοασφάλεια
  • η Ψηφιοποίηση-Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, με σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, του χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας.
  • η Αναβάθμιση Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων & Συστήματος διαχείρισης Επιχειρησιακών Στόχων (ERP)
  • οι Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ωριμότητα σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Η ΕΥΔΑΠ έχει θέσει ως προτεραιότητα την θωράκισή της μέσω οργανωμένου πλαισίου κυβερνοασφάλειας, εναρμονισμένη πάντα με τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Αποτύπωση προφίλ ρίσκου για την αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας, καθώς και  μελέτη υλοποίησης επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας, βάσει διεθνών προτύπων και μεθοδολογιών.
  • Πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας & αποκατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας από ενδεχόμενη καταστροφή (Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan).
  • Πλαίσιο συνεργασίας αφενός για την παραγωγική αξιοποίηση των εντοπισμένων ευπαθειών επί των καταγεγραμμένων δραστηριοτήτων, όπου εντοπίζεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  αφετέρου για τη στοχευμένη δημιουργία σαφών διαδικασιών και πολιτικής σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού παραβίασης.
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης του συνόλου του προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας. 
  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών έναντι εξωτερικών απειλών.

Ψηφιοποίηση / Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσονται οι αλλαγές που υιοθετεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες,  και που προσδίδουν θετικό πρόσημο στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, του χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών, αλλά και της ενίσχυσης της διαφάνειας.

Αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)

Για την ασφαλέστερη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων έγινε αναβάθμιση λειτουργικών λογισμικών και υποδομών κεντρικών συστημάτων (γεωγραφική απεικόνιση Smallworld – GIS, σύστημα Billing Customer Care (BCC), προσθήκη νέων λειτουργιών στα συστήματα εταιρικής επικοινωνίας (φωνητική πύλη, πλατφόρμα RAINBOW, κ.ά.).

Η Εταιρεία, με την υιοθέτηση πρακτικών σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες, ανασχεδιάζει το λειτουργικό μοντέλο και τις διαδικασίες της, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της πληροφόρησης, διασφαλίζοντας το ορθό αποτέλεσμα και αποκομίζοντας πολλά οφέλη για τη διασφάλιση της Εταιρείας.  

Διακυβέρνηση δεδομένων

Η διακυβέρνηση δεδομένων αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εταιρικής διαχείρισης με συνεισφορά στη μείωση των κινδύνων και του κόστους.

Η ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης δεδομένων το οποίο θα περιλαμβάνει διαδικασίες, πολιτικές και πρότυπα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δεδομένων, τα οποία αποτελούν περιουσιακό της στοιχείο. Το Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων διασφαλίζει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια και την ασφάλεια των δεδομένων με θετικό αντίκτυπο στη λήψη αποφάσεων. 

Ψηφιακές υπηρεσίες

Οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αμιγώς ψηφιακό. Προσαρμοζόμενη συνεχώς στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, και με γνώμονα πάντα ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πελάτη, η ΕΥΔΑΠ αναβαθμίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μέσω του ανανεωμένου site της και πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (εφαρμογή EydApp για κινητά τηλέφωνα, ψηφιακός Βοηθός «Chatbot» διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, ηλεκτρονικό κατάστημα eΕΥΔΑΠ, ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού κ.α.) η Εταιρεία προσφέρει στους καταναλωτές της τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εύκολα και με εύχρηστο τρόπο τις ψηφιακές υπηρεσίες που τους παρέχει.

Ταυτόχρονα, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, συνεχίζει τις δράσεις της για τη μεταστροφή των καταναλωτών στην αποστολή ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-bill) και την κατάργηση του έντυπου.