Sponsored Content

Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και κορυφαίος προµηθευτής ρεύµατος και φυσικού αερίου, διασφαλίζει µία διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής φιλική προς το περιβάλλον, µε τις δύο µονάδες της στην Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο αποκλειστικά φυσικό αέριο. 

Με συνέπεια στην καθηµερινή της δέσµευση να παράγει και να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια µε ασφάλεια, αλλά και µε τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που πραγματοποιεί, η Εταιρεία συνεισφέρει σηµαντικά, χρόνια τώρα, στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Επιπλέον, πρωταγωνιστεί στον τοµέα της χονδρικής εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Βασικός γνώμονας η Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα
Η ELPEDISON λειτουργεί καθηµερινά µε τρόπο που συµβάλλει στη µείωση εκποµπών ρύπων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επιστροφή αξίας στην κοινωνία και στη διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηµατικής ηθικής. Έτσι, συνεισφέρει στην επίτευξη πολλών εκ των στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, όπως «φθηνή και καθαρή ενέργεια», «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», «δράση για το κλίµα», «ζωή στη στεριά», «αξιοπρεπής εργασία & οικονοµική ανάπτυξη» και «ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσµοί». 

Η συνεισφορά της ELPEDISON στη Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας και φιλοσοφίας. Σε έναν έντονα μεταβαλλόμενο κόσμο ενέργειας, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος με σταθερό οδηγό τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, προχωρά αποφασιστικά με ουσιαστικές πράξεις προς αυτήν την κατεύθυνση όπως τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ίδιας μέσω της περιβαλλοντικής της πολιτικής, αλλά και των πελατών της μέσω της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, την ανάληψη δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς με έμφαση στην κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και τη διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Δυναμική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Η εφαρμογή μιας βιώσιμης και υπεύθυνης περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας της Εταιρείας, ως χρέος της απέναντι στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Εταιρεία μέσω της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία επί των δραστηριοτήτων σε κάθε μονάδα παραγωγής. Επιπλέον, εφαρμόζεται αυτοαξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των καθορισμένων διαδικασιών σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας και των ρύπων, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών με τη δυνατότητα ένταξης πιο ήπιων περιβαλλοντικά μεθόδων παραγωγής ενέργειας.

Οδηγώντας την ενεργειακή μετάβαση με κινητήριο μοχλό την καινοτομία
Με την καινοτοµία βαθιά ριζωμένη στο DNA της, η Εταιρεία αποτελεί ηγετική δύναµη στην παροχή κορυφαίων ενεργειακών προϊόντων και λύσεων. Με σηµαντικές και διαρκείς επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθµισης, συµβάλλει δυναµικά στον δρόµο προς την «πράσινη» µετάβαση και τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Μέσω της µακράς εµπειρίας της και της διεθνούς τεχνογνωσίας της, η Εταιρεία σχεδιάζει και προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, µε στόχο τη σηµαντική µείωση του κόστους ενέργειας των πελατών της, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, καθώς και τη µείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία παρέχει λύσεις µε σκοπό την εφαρµογή «έξυπνων» και στοχευµένων παρεµβάσεων, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και µακροχρόνια εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους. Παράλληλα, εξασφαλίζεται σηµαντικά χαµηλότερη εκποµπή ρύπων από τον εκάστοτε τελικό χρήστη, επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να συµβάλλει και αυτός από την πλευρά του στην προσπάθεια αυτή.

«Ενεργοποιούµε» σήµερα, το αύριο
Με το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ για την Κοινωνία», «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ για το Περιβάλλον», η ELPEDISON αναλαμβάνει και υλοποιεί μια σειρά πολλαπλών δράσεων, με στόχο την δημιουργία ενός καλύτερου µέλλοντος. Οι στρατηγικοί πυλώνες του Προγράμματος – που προωθούν την κοινωνική υπευθυνότητα – αφορούν τις ευάλωτες ομάδες με έμφαση στους Νέους, την ανάπτυξη και υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αποταμίευση και την ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συνεργάζεται με διάφορους φορείς, ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικές κοινωνίες και Αρχές, συμβάλλοντας στο κοινωνικό τους έργο με ουσιαστικό τρόπο. Στόχος του Προγράµµατος ΕΚΕ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση της πάγιας δέσµευσης της Εταιρείας να βρίσκεται καθηµερινά δίπλα στον κάθε πολίτη, µε όλη της την ενέργεια, υποστηρίζοντας τοπικές κοινότητες που αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις καθώς και ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. 

Παράλληλα, η ELPEDISON συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία και την  απασχόληση  των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα τόσο στην ίδια την Εταιρεία όσο και στις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη αγορά, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της για την ανάπτυξή τους.  

Σημαντικές ∆ιακρίσεις
Η ELPEDISON συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, φορείς πιστοποίησης και κοινωνικούς εταίρους, με βασικό σκοπό την προώθηση της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων της, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιστροφή αξίας στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται και µε εταιρικές διακρίσεις και βραβεύσεις, όπως το Βραβείο CRI Silver για το κοινωνικό έργο της Εταιρείας, τον Έπαινο στην κατηγορία Περιβάλλον από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την Πιστοποίηση «Great Place to Work» για το έτος 2022-2023, σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθεί σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού, όπως επίσης το βραβείο Corporate Superbrands Award 2021-2022, στην κατηγορία Ενέργεια & Ανακύκλωση.