Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σφακιανάκης, λαμβάνοντας υπόψη του την έκθεση του ανεξάρτητου συμβούλου αναφορικά με τη δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Τάκη, διατύπωσε την άποψή του ως ακολούθως:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Γ. Το Προσφερόμενο Τίμημα του 0,34 ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξιών ανά Μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Ε. Δεδομένου του αριθμού των Μετοχών που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα καθώς και της εκπεφρασμένης βούλησης του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εκτιμά ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατέχει μέχρι σήμερα καταβάλλοντας το Προσφερόμενο Τίμημα είτε μέσω της Δημόσιας Πρότασης είτε μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα.