Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., εξελέγει κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποίηθηκε στις 10 Σεπτμεβρίου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς

Αντιπρόεδρος
Άγγελος Κάτσικας, Ειδικός Σύμβουλος πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς

Μέλη
Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Κωνσταντίνος Πασχάλης, Γενικός Διευθυντής – CFO της Τράπεζας Πειραιώς
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς
Ευστράτιος Ανδριάνης, βοηθός Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς
Αθανάσιος Κεφαλάς, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ
Κωνσταντίνος Μπονάτης, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ
Ιωάννης Πατσούρας, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

«Το τελευταίο έτος επέφερε σημαντικές αλλαγές στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., με την εφαρμογή ενός σημαντικού προγράμματος αναδιάρθρωσης, σε επίπεδο προσωπικού, υπηρεσιών και δαπανών. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο ΔΣ στηρίζει τη διοίκηση της εταιρείας στην κατεύθυνση της δημιουργίας αξίας και πλεονεκτημάτων για τους μετόχους, την Τράπεζα Πειραιώς και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΕΣΥΠ, και βεβαίως για τις εγκατεστημένες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων επιχειρήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

«Επιδίωξή μας είναι η οργανική κερδοφορία ήδη το 2019 από τίς κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, δηλαδή τη διαχείριση των 25 βιομηχανικών περιοχών και τις πωλήσεις βιομηχανικών γηπέδων στο σύνολο των 29 ΒΙ.ΠΕ. του δικτύου μας, για τις οποίες έχουμε θέσει και υλοποιούμε έναν φιλόδοξο στόχο. Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και την αναβάθμιση και συμπλήρωση των δημόσιων υποδομών, ώστε οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων να αποτελέσουν πραγματικό εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας», ανέφερε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. κ. Αθανάσιος Ψαθάς.