Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2018 και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο στις 18.09.2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €4.688.194,50 και διαιρείται σε 15.627.315 μετοχές όλες με δικαίωμα ψήφου.

Τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3556/2007 είναι 15.627.315.