business stories

Folli Follie: Τα… λαβράκια που εντόπισε η PwC και την αναγκάζουν να εκδώσει αρνητική γνώμη

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Μέχρι σήμερα ο Όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη

«Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις εταιρικές και ενοποιημένες ταμειακές τους ροές, για τη χρήση, που έληξε την ημερομηνία αυτή».

Αυτό είναι το συμπέρασμα της PwC, η οποία ανέλαβε να «χτενίσει» τα οικονομικά πεπραγμένα της Folli Follie, εντοπίζοντας… λαβράκια. Ειδικότερα:

Βάση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία, έως σήμερα ο Όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη. «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο επιβληθείς περιορισμός των μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι επιβληθέντες περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της Εταιρείας», σημειώνει και προσθέτει: «Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που τέθηκαν υπόψη μας, εκτιμούμε ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους.

Η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007. Εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους».

Μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η Folli Follie δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρατηρεί η PwC, δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στην Ασία, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που είχαν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση εσφαλμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.

«Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διάπραξη αυτών των πράξεων. Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να καταρτίσει τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος», καταλήγει.

Ενοποίηση θυγατρικών

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Διοίκηση της Folli Follie συνέταξε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραλείποντας την ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών Links of London (International) Ltd, Links (London) Limited, Links of London Com Ltd (UK), Links of London Inc (USA), Links of London Japan Co Ltd, Links of London (Asia) Ltd, Juicy Couture Ireland Ltd, Strenaby Finance Ltd, Juicy Couture Europe Ltd, Folli Follie UK LTD και της Qivos S.A.. Επίσης δεν ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συμμετοχή της Εταιρείας στην Μαρίνα Μυτιλήνης.

Διόρθωση λαθών

Η Διοίκηση συνέταξε τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, βασιζόμενη εν μέρει στα ευρήματα του ημιτελούς ελέγχου της Alvarez & Marsal.  «Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουμε για τις χρήσεις 2017 και 2018, εντοπίσαμε διαφορές οι οποίες, αν διορθώνονταν, θα μείωναν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά περίπου €14 εκ. και €19 εκ. αντίστοιχα», εξηγεί η PwC.

Δάνεια σε θυγατρικές

Η Εταιρεία χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες, συνολικού ποσού €12,9 εκ. περίπου, για τα οποία η PwC δεν κατέστη δυνατό να λάβει τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η Εταιρεία είχε ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη Διοίκηση ως μη ανακτήσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ημερομηνία αναφοράς η Διοίκηση της μητρικής Εταιρείας είχε την πρόθεση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω θυγατρικών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί το αντίστοιχο ποσό ως υποχρέωση στις συνημμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά παρουσιάζονται στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι αυξημένα κατά €12,9 εκ. περίπου.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Οι ελεγκτές εντόπισαν σημαντικές αδυναμίες στα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρείας και στις δικλίδες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία, μέχρι το Μάιο 2019, δεν εφάρμοζε διαδικασίες για την καταγραφή και τον εντοπισμό των συνδεδεμένων μερών, καθώς και για την ορθή και έγκαιρη αποτύπωση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη.

Ταμειακά διαθέσιμα και συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει διαδικασία συμφωνίας των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών που απεικονίζονται στα λογιστικά της αρχεία και επομένως η PwC δεν κατάφερε να αποκτήσει τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επιβεβαιώσει τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνηση των εντοπιζόμενων διαφορών. Επίσης, δεν κατέστη εφικτό να της παρασχεθούν απαντητικές επιστολές από το σύνολο των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να έχει πληροφόρηση για το σύνολο της σχέσης με το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να μπορέσει να επιβεβαιώσει την ορθή απεικόνιση των χρηματικών διαθεσίμων ύψους €2,4 εκ. αλλά και τυχόν δανείων, εγγυήσεων και λοιπών ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επιβεβαιώσει την πληρότητα των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που τυχόν προκύπτουν από την παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους, αναφορικά με τις δραστηριότητες θυγατρικών της. Επίσης, κατά την ελεγχόμενη χρήση τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και των θυγατρικών της τηρούνταν πλημμελώς και μεταξύ άλλων δεν κατέστη εφικτή η επιβεβαίωση της πληρότητας των συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος με προμηθευτές προϊόντων ή/και με παρόχους υπηρεσιών.

Απαιτήσεις

Στα κονδύλια των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνονται απαιτήσεις από πελάτες, χρεώστες και συνδεδεμένα μέρη ύψους €59,2εκ. Η επαλήθευση της ύπαρξης και ακρίβειας των προαναφερόμενων απαιτήσεων με επιβεβαιωτικές επιστολές ή με εξέταση της μεταγενέστερης ρευστοποίησής τους δεν κατέστη εφικτή.

Ενσώματα πάγια

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ήταν σε θέση να διενεργήσει απογραφή παγίων κατά την περίοδο από την έναρξη του ελέγχου μας ως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου, εκτός από τα οικόπεδα αξίας €10,4 εκ. και τα κτίρια με αναπόσβεστη αξία €28,5 εκ.

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Ακίνητο με αξία €7,7 εκ. το οποίο κατέχεται από την Εταιρεία με σύμβαση παραχώρησης που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει αποτιμηθεί στο κόστος και όχι σε εύλογη αξία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών.

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαιτησία με την Dufry AG για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας, οι οποίες είναι υπό συμβατική μεσεγγύηση. «Δεν κατέστη δυνατό να λάβουμε ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο, που χειρίζεται την υπόθεση της διαιτησίας και δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης προς την Dufry AG», σημειώνει η PwC.

Εμπορικές υποχρεώσεις

Δεν κατέστη εφικτή η επαλήθευση της ακρίβειας υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους €12,7 εκ. είτε με επιβεβαιωτικές επιστολές είτε με την εξέταση της μεταγενέστερης τακτοποίησης τους.

Δανειακές υποχρεώσεις

Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, διότι δεν ετέθησαν υπόψη των ελεγκτών επιβεβαιωτικές επιστολές από ορισμένες τράπεζες. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε μερική αποπληρωμή ύψους €25,1 εκ. από την Εταιρεία προς τη θυγατρική της FF Luxembourg II SA, σχετικά με ενδοομιλικό δάνειο CHF 147,9 εκ. Σύμφωνα με την Διοίκηση το ως άνω ποσό μεταφέρθηκε ως δάνειο στην θυγατρική του ομίλου FF Group Sourcing Ltd για πληρωμή φόρου εισοδήματος της χρήσης 2017, ο οποίος αποδόθηκε το 2018. Δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με την τελική χρήση του ποσού αυτού.

Απόρρητο Απόρρητο