Ακραίες θερμοκρασίες, ερημοποίηση, φυσικές καταστροφές, μολυσματικές ασθένειες, μείωση της ποιότητας του νερού, επισιτιστικές κρίσεις. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι παντού γύρω μας. Συνήθεις ύποπτοι, η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αποψίλωση των δασών, η εντατική γεωργία, η αστικοποίηση και η υπερβολική εκβιομηχάνιση.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο περιβάλλον, ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής αποκτά νέα, αυξημένη σημασία. Μια προτεραιότητα που η Ε.Ε. έχει βάλει ψηλά στη λίστα των επιδιώξεών της στο πλαίσιο του φιλόδοξου στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, τον οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και καλείται να υπηρετήσει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023 – 2027.

Προκειμένου όμως οι αγρότες της Ε.Ε. να είναι σε θέση να υπηρετήσουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους χωρίς να επιβαρυνθεί η οικονομική διάσταση της γεωργικής δραστηριότητας, η ΚΑΠ 2023 – 2027, η οποία διανύει το δεύτερο έτος εφαρμογής της, αναγνωρίζει ότι η απάντηση στην πρόκληση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας από τη μία πλευρά και του πράσινου μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής από την άλλη, περνάει από την ψηφιοποίηση. Για τον σκοπό αυτό έχει θέσει τον οριζόντιο στόχο της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, υποστηρίζοντας την ευφυή γεωργία μέσα από μια σειρά εργαλείων στήριξης που αποσκοπούν στο να κινητοποιήσουν τους παραγωγούς προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ελληνικό σύστημα ευφυούς γεωργίας

Η ευφυής γεωργία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τον αγρότη να παίρνει σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή του. Η εφαρμογή της στα αγροκτήματα βοηθά να μειωθούν τα κόστη και οι περιττές απώλειες σε πόρους, ελαττώνει τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει την ποιότητα των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ασφάλειά τους.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το πρωτοποριακό σύστημα gaiasense της NEUROPUBLIC, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας που αποτελείται, πρώτον, από τεχνολογική υποδομή χιλιάδων αισθητήρων IoT εγκατεστημένων σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής γης και, δεύτερον, από δεκάδες μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία, ανά καλλιέργεια και περιοχή.

Το σύστημα gaiasense καταγράφει και αναλύει συνεχώς δεδομένα, παρατηρήσεις και μετρήσεις από το χωράφι, τους δορυφόρους, τον επιστήμονα αλλά και τον ίδιο τον παραγωγό. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την καταχώριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τις καθημερινές καλλιεργητικές εργασίες, μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν την καλλιέργειά του και να βελτιώσει την παραγωγή του τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Στην ουσία, το gaiasense αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση μεγάλου όγκου ετερογενών και αξιόπιστων δεδομένων ακριβείας, με στόχο την παροχή απλών συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής. Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί τόσο από αγρότες όσο και από γεωπόνους, ερευνητές, βιομηχανίες και εργαστήρια αναλύσεων.

Η δημιουργός του συστήματος gaiasense, η εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας NEUROPUBLIC, συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή. Επιδίωξή της, μια πιο «πράσινη» παραγωγή με σημαντικά κέρδη για το περιβάλλον, ένα πιο δίκαιο, επωφελές και ασφαλές αγροδιατροφικό μέλλον για όλους.

Τα αποτελέσματα του gaiasense είναι εντυπωσιακά: Μετά την υιοθέτηση των συμβουλών ευφυούς γεωργίας από το σύστημα gaiasense της NEUROPUBLIC, επιτεύχθηκε πτώση του κόστους άρδευσης μεταξύ 20,23 – 33,76%. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση κατά μέσο όρο της τάξεως του 21,89% και έως 40,84% στο κόστος λίπανσης, ενώ υπήρξε μείωση 33,72% και στο κόστος φυτοφαρμάκων. Τέλος, όσον αφορά στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας, ο μέσος όρος έφτασε το -20,18%. Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκε βελτιωμένη απόδοση χρήσης αζώτου που έφτασε έως και το 30% ανάλογα με την καλλιέργεια, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Η NEUROPUBLIC είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με 20 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε web και cloud περιβάλλον.

Ποια είναι η NEUROPUBLIC

Η NEUROPUBLIC είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε web και cloud περιβάλλον.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών, της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, της παρατήρησης Γης, της μηχανογράφησης οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της ψηφιακής τεκμηρίωσης, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Στόχος της, να καλύψει τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης και του αγροδιατροφικού τομέα για την επιτυχημένη πράσινη και ψηφιακή τους μετάβαση, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Σήμερα, περισσότεροι από 800.000 τελικοί χρήστες στους τομείς της γεωργίας και της Δημόσιας Διοίκησης χρησιμοποιούν με επιτυχία τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.