Sponsored Content

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας πρωταγωνιστούν στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης αφού ο δρόμος προς μία ουδέτερη κλιματικά οικονομία είναι η μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της. Ταυτόχρονα, μέσα από δράσεις για την κοινωνία και τους εργαζόμενους ενισχύουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα, καθώς αποτελούν τα ζωτικά κύτταρα, ώστε να αποδίδουν και δημιουργούν αξία.

Η έννοια της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς αποτελούν σημαντικά κριτήρια βιωσιμότητας και η αξιολόγηση MSCI ESG ένας από τους πιο δημοφιλείς παγκόσμιους δείκτες που αποτιμώνται στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν σημαντική βάση για τη λήψη αποφάσεων παγκόσμιων επενδυτικών ιδρυμάτων. Με βάση τα προηγούμενα, είναι φανερό πως η εξαιρετική επίδοση “AA” στον δείκτη Morgan Stanley Capital International (MSCI) που πέτυχε η MYTILINEOS για τις πρακτικές ESG της, συνιστά μία διεθνή αναγνώριση και βάζει την εταιρεία στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Η επίδοση αυτή ήρθε μόλις ένα χρόνο μετά την είσοδο της MYTILINEOS στον δείκτη MSCI, γεγονός που αποδεικνύει το ήδη υψηλό επίπεδο πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρεία.

Η διάκριση αυτή μαζί με την είσοδο στον δείκτη Dow Jones Sustainability (DJSI) Emerging Markets στο τέλος του 2022, τοποθετεί την MYTILINEOS μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών που πρωτοστατούν στις πρακτικές ESG σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ηγετική θέση της MYTILINEOS, διεθνώς, στον τομέα της βιωσιμότητας επιβεβαιώνεται και από την παρουσία της στο top 10 των εταιρειών του κλάδου της και σε άλλους παγκόσμια αναγνωρισμένους ESG Raters όπως: Sustainalytics, ISS Quality Score, S&P Global, Refinitiv, FTSE, EcoVadis, ESG Book, Bloomberg & Ideal Ratings.


Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής
Η υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επίτευξη των οποίων καλούνται να συμβάλλουν από κοινού, όχι μόνο όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και οι επιχειρήσεις, η Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντική. Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις επιχειρήσεις που προσδιόρισε τη συνάφειά τους με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εντόπισε τους τρόπους συμβολής της στην επίτευξή τους, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους.

Μέσα από τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική της που καθιστά τη βιώσιμη ανάπτυξη κύριο μοχλό της λειτουργίας της, η MYTILINEOS  πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, δείχνοντας στην πράξη το δρόμο για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και διαμορφώνοντας αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η αναγνώριση των στοχευμένων ενεργειών της συγκεντρώνουν βέβαια και το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον οι αξιολογήσεις ESG από την MSCI ESG Research προσμετρώνται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και τοποθετούν τη MYTILINEOS στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Η έκθεση αξιολόγησης ESG της MSCI

Η αναβάθμιση της επίδοσης της εταιρείας προκύπτει από τρεις κυρίως λόγους:

  1. Πρακτικές διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας: Έχοντας θέσει ως κεντρικό στόχο της τη μείωση ατυχημάτων που καλύπτουν τόσο τους άμεσα όσο και τους έμμεσα εργαζόμενους, εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001, σχεδόν σε όλες τις παραγωγικές της μονάδες.
  2. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης: Η ανεξάρτητη πλειοψηφία διοικητικού συμβουλίου και οι πλήρως ανεξάρτητες βασικές επιτροπές, υποστηρίζουν την εποπτεία των πολιτικών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αμοιβών, ενισχύοντας την εποπτεία της διοίκησης.
  3. Εξειδίκευση σε «πράσινα» έργα: Οι κατασκευαστικοί τομείς της MYTILINEOS και το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επικεντρώνονται στην κατασκευή έργων βιώσιμων υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, βάζουν νέους στόχους για την αύξηση των επενδύσεων καθαρής τεχνολογίας ενέργειας.

Επιπλέον, η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής της, έχει αυτοδεσμευτεί για ενέργειες που θα προστατεύσουν το περιβάλλον και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είναι η πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους απανθρακοποίησης για το 2030 και το 2050 και η προσπάθειά της φέρνει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί για Net Zero  το 2050 μπορούν να επιτευχθούν αλλά ταυτόχρονα θέτουν και ένα παράδειγμα διαχείρισης στο ευρύτερο διεθνές βιομηχανικό περιβάλλον.


Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιδόσεις ESG για το 2022

H ολιστική διαχείριση ενός πλήθους κριτηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG) σε συνδυασμό με τα οικονομικά κριτήρια που υιοθετεί η Εταιρεία έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις που της επιτρέπουν να οικοδομήσει ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον.

Το 2022, η MYTILINEOS συγκαταλέχθηκε στο 10% των εταιρειών στον κλάδο δραστηριότητάς της, σε 8 από τους 11 δείκτες ΕSG που συμμετείχε. Ως προς αυτό η  Έκθεση: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιδόσεις ESG για το 2022, καταγράφει και τις σημαντικές της επιδόσεις για το χρόνο αυτό, μεταξύ των οποίων:

-Η μείωση κατά 15,5% των απόλυτων τιμών άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.
-Η αποτύπωση σεναρίων προσαρμογής της Εταιρείας στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD),
-Η αύξηση 12,3%, της συνολικής απασχόλησης (άμεσης & έμμεσης), με παράλληλη διατήρηση του ποσοστού εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
-Τα μηδενικά περιστατικά δυστυχημάτων και τραυματισμών
-Η υποστήριξη 80.000 πολιτών, μέσω των 16 και πλέον βασικών κοινωνικών προγραμμάτων και ειδικών κοινωνικών δράσεων.