Το «πράσινο φως» για τη μετονομασία της Mytilineos σε «Metlen», καθώς και για τη διανομή μερίσματος 1,5 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023, έδωσε η 34η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 83.331.966 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 60,37% επί συνόλου 138.028.592 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€1,50) ανά μετοχή.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 26η Ιουνίου 2024 και η 27η Ιουνίου 2024 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 2α Ιουλίου 2024.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2023 τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018.

(iv) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

(v) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 260, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2024 έως 30.06.2024 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και όρισαν την αμοιβή της σε €655.000 (πλέον ΦΠΑ) και €210.000 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.

(vi) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση των όρων του, από 15.06.2021, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και την δωρεάν διάθεση πρόσθετου αριθμού 37.287 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2020, όπως προτάθηκε για έγκριση.

(vii) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026.

(viii) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού για ποσό έως €40.000.000 με τη χρήση φορολογημένων κερδών για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων, όπως προτάθηκε για έγκριση.

(ix) Τέλος, στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο σε «Metlen». Στη συνέλευση υποβλήθηκε, επίσης η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, καθώς και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09.05.2023 έως 01.05.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας στο τρίτο θέμα, καθώς και την ψηφοφορία στα θέματα 8 & 9, και θα συνεργαστεί µε τους µετόχους για να διασφαλίσει ότι τα σχόλιά τους θα αξιολογηθούν προσηκόντως και η Εταιρεία θα ενεργήσει περαιτέρω με βάση τις προβλέψεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των υψηλότερων προτύπων διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της παροχής των κατάλληλων κινήτρων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

Αναλυτές για METLEN: Η αλλαγή επωνυμίας και η προοπτική του relisting

Έλληνες εφοπλιστές: Δαπάνησαν 2,5 $δισ. για αγορές δεξαμενόπλοιων και φορτηγών το 2024

Τσακλόγλου: Σταθερά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση μέχρι το 2027

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ